Szórakoztató Zenészek, 1986 (27. évfolyam, 1-6. szám)

1986 / 1. szám

AZ ORSZÁGOS SZÓRAKOZTATÓZENEI KÖZPONT IDŐSZAKI LAPJA Az elnökség A művészeti szakszervezetek X. kongresszusa A művészeti szakszervezetek 1985. december 16— 17-én tartották X. kongresszusukat. Lapunk 4—5. oldalán közöljük a kongresszusról szóló részletes beszámolót. Köszöntjük valamennyi megválasztott tisztségvise­lőjüket! Zeneművészek küldöttértekezlete Simon Antal * Nyári Rezső 1985. december 9-én a Fészek Művészklubban fanfárok szignáljával nyílt meg a Zeneművészek Szakszervezetének tanácskozása. A tanácskozás munkájában részt vett Simó Tibor, a Művészeti Szak- szervezetek Szövetségének főtitkára, a délutáni vitában felszólalt Si­mon László, az MSZSZ kv-titkára is. A Zeneművészek Szakszervezetének titkára, Balázs Ferencné szóbe­lileg részletesen kiegészítette a küldöttekhez már korábban eljuttatott Írásos jelentéseket. Nem kerülte meg e beszámoló az ún. „nehéz” kér­déseket, nem hallgatta el, hogy a vendéglátóiparban működő zenészek munkalehetőségei beszűkültek, hogy a szakszervezet egyik legsúlyo­sabb gondja éppen a foglalkoztatás kérdése körül összpontosul. Balázs elvtársnő természetesen nemcsak a szórakoztatózenei terület problémáit, eredményeit és céljait részletezte, hanem kitért a szimfoni­kus zenekarok, a zenepedagógusok, táncművészek szakszervezeti éle­tére, mindennapi kérdéseire is. Az alábbiakban a Zeneművészek Szakszervezete titkára beszámol egész tagságunknak a küldöttértekezletről és a tisztségviselők választá­sáról. Balázs Ferencné titkár BALAZSFERENCNÉ: Befejeződtek az alapszervezeti választások. 101 küldött és 79 meg­hívott részvételével megtartotta küldöttértekezletét a Zeneművé­szek Szakszervezete, ahol sor ke­rült a 19 tagú Elnökség megválasz­tására. A Művészeti Szakszerve­zetek pedig 1985. december 16—17- én tartották meg X. kongresszusu­kat. Itt megválasztották a 93 tagú Központi Vezetőséget, amelyben a zenei terület 20 fővel képviselteti magát. Ezek csupán száraz adatok, té­nyek ! De mi minden van mögötte! Mennyi felelősségteljes munka, szellemi energia, felkészülés, szer­vezés, s még hosszan sorolhatnánk. Hisz december 17-én, a kongresz- szus második napján, délután öt órakor, amikor Vass Imre elvtárs, a Művészeti Szakszervezetek Szö­vetségének elnöke azt mondta: „Kívánok mindenkinek sikeres munkát, színvonalas alkotói tevé­kenységet, családi és egyéni életük­ben sok boldogságot, s mindehhez nagyon jó egészséget. A Művészeti Szakszervezetek X. kongresszusát befejezettnek nyilvánítom.", akkor ezzel egy hosszú, tartalmas mun­kafolyamat végét jelezte. Kezdjük az elején. 1985 máju­sában a Zeneművészek Szakszer­vezete alapszervezeteiben megkez­dődtek a bizalmiválasztások. A bi­zalmitestületi üléseken, taggyűlé­seken megválasztották a választói értekezlet munkabizottságait. A je­lölőbizottságok megkezdték fele­lősségteljes munkájukat, s szep­tember elejétől egymást követték az alapszervezetekben a választá­sok. A jelölőbizottságok körülte­kintő, igen alapos, a tagság véle­ményére támaszkodó tevékenysé­gét húzza alá az a tény, hogy 14 szórakoztatózenész alapszervezet­ben újraválasztották az eddigi szb- titkárt. Ez azt bizonyítja: az eddig e funkciót betöltő személy munká­jával elégedett volt a tagság, s bi­zalmat szavazott számára az elkö­vetkezendő öt esztendőre is. Bár éppen ezen a területen, a szórakoztatózenészeknél, bizony az elmúlt években — az elért ered­mények mellet' '-'ám'alan gond. megoldhatatlan probléma is je­lentkezett. A Zeneművészek Szak- szervezete Elnökségének írásos be­számolója — nem véletlenül — már a bevezetőjében hangsúlyoz­ta : „Nem kezdhetjük a beszámolót az ilyenkor elvárható summázás- sal, hogy »a IX. kongresszus ránk vonatkozó határozatait végrehaj­tottuk«, hiszen — itt csak a példa kedvéért — e határozatok a szóra­koztatózenészek akkori foglalkoz­tatási szintjének fenntartását szab­ták meg feladatul, s mi még a je­lenlegi — erősen csökkent — fog­lalkoztatást is következetes fellé­pésünk eredményének tartjuk!” A szakmai küldöttértekezlet írá­sos jelentésével a továbbiakban nem kívánunk foglalkozni, egy­részt, mert az minden alapszerve­zetnél megtalálható, másrészt, mert a szórakoztatózenészek lapja előző számaiban részletesen fog­lalkozott a jelentésben foglaltak­kal. Ezért inkább azokról a hozzá­szólásokról, észrevételekről, kiegé­szítő javaslatokról számolunk be, amelyek a szakmai küldöttértekez­leten a szóbeli kiegészítő után el­hangzottak. 34-en jelentkeztek hozzászólás­ra, de az idő rövidsége miatt csak 18-an kaphattak szót. 9 küldött írásban nyújtotta be hozzászólá­sát. A következőkben a szórakoz­tatózenészek képviselőitől idé­zünk. Simon Antal (szórakoztatózenészek Komárom m. szb-elnöke, OSZK kirendelt­ségvezető) hozzászólásában töb­bek között ezt mondta: „A zene­művész elnökség beszámolója igen részletesen, mindenre kiterjedően foglalkozik szórakoztatózenészeink, főleg népi zenekaraink foglalkozta­tási problémáival. Ezt reálisnak tartjuk, és ez így is igaz. Én azon­ban mégis egy-két pozitív ered­ményről szeretnék beszámolni a tisztelt küldöttértekezletnek. Megyénkben, de főleg a legtöbb zenészt foglalkoztató Kristály Ven­déglátó Vállalatnál nem olyan sú­lyos a helyzet. Szerződés nélküli kategorizált zenészünk nincs. Sem tánczenész, sem népi zenész. A fog­lalkoztató vállalattal jó a partneri kapcsolat a nehézségeink megol­dásához. Azt az elvet vallják ezek a partnerek, hogy a jó zenekarok, a képzett zenészek beviszik a vendé­get az üzletbe, és így forgalomnö­velő tényezőként jelentkezik a ze­nekarok alkalmazása. Azt mondtam, hogy jó zenészek, zenekarok. Tehát ezeket szívesen alkalmazzák. Ahhoz, hogy ezt biz­tosítani is tudjuk, nagy szükség van a zenészek, a szakszervezet és az OSZK igen jó együttműkö­désére. Meg kell értetni a kollégák­kal, hogy a rendszeres tanulás, a stúdióban folyó továbbképzés, és nem utolsósorban a kifogástalan emberi magatartás a legfontosabb tényező a további szerződtetésük­nél... A másik téma az ötnapos mun­kahét. Erről csak annyit, hogy be­vezetéséről zenész társaink között is megoszlanak a vélemények. Nem szívesen mondanak le a hatnapos játékhétről. Legutóbb november 27-én, a bizalmioktatás befejezé­sekor megkonzultáltuk a Zenemű­vész Elnökség beszámolóját. Ekkor az ötnapos munkahéttel kapcsolat­ban a beszámolónak azzal az állás- foglalásával értettek egyet bizal- miaink, hogy szívesen dolgoznak hat napot, de ha lehetséges, rövi- debb munkaidővel. Ez természetes. Csak egy mondatot lapunkról, a Szórakoztatózenészek című lap­(Folytatás a 2. oldalon) A küldöttek egy csoportja Sebestyén Miklós, a Belker. Min. főosztályvezető-helyettese Balás Piri László * Simon László kv-titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék