Zenevilág, 1901. szeptember-december (2. évfolyam, 1-19. szám)

1901-09-03 / 1. szám

Megjelenik minden hvít keddi napján. Előfizetési ár SZERKESZTI Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VIII. kerület, Rákóczy-utcza 4. sz. egész évre 8 korona, fél évre 4 korona, negyed évre 2 korona. HrtQKL N. LAJOS Hirdetések felvétetnek a lap kiadóhivatalában. A második évfolyam kezdetén. Megjelentünk. Most egy éve, mikor nem éppen vérmes reményekkel, de annál több lelkesedéssel indítottuk meg a Zenevilág czímű folyóiratot, sokan bizonyos két­kedéssel fogadták vállalkozásunkat, sőt sokan lesték, hogy a „hír“-télén és „név“-telen irósereg mint bukik el az élet harczában, mint szűnik meg lapunk nyomtalanul egy-két heti vajúdás után. Voltak, a kik már előre látták anyagi kudarczunkat, nem jósolva nekünk ele­gendő szellemi képességet ahhoz, hogy e hazafias vállalkozás viharait kibírjuk. Fortuna istennő azonban másként vélekedett: megerősödtünk a harczban, gyarapodtunk erőben és ismeretekben. Eltelt a próbaév ideje s ime tovább is emelten tartjuk zászlónkat és tovább hirdetjük eszméinket. Reakczionáriusoknak mondottak ben­nünket, mint a kik erőnket a meglevő zenei állapotok feldúlására fordítjuk. S miért? Mert meg mertük mondani véleményünket, mert megmaradtunk kitűzött czélunk mellett, mert lelkünk tiszta meggyőződéséből folyólag tá­madni mertünk oly személyiségeket, a kik a zeneművészet élén állva, nem akarják vagy nem tudják hivatásukat akként betölteni, a mint azt a magyar nemzet érdeke és a zeneművészet fej­lődése joggal megkövetelhetné. Neki rontottunk a harcz teljes hevé­vel egyes intézeteknek vagy testületek­nek, a melyek nem helyes úton jártak ; megmondottuk véleményünket a zene­művészet minden irányában. A ki újat akar, az rendesen a régi rendszer lerontásával, az elavult esz­mék felfrissítésével kezdje meg műkö­dését. Felvettük a harczot, mert tudtuk, hogy ez a harcz a művészetnek csak hasznára lehet. Nem játszottunk szembe- kötősdit vagy bujósdit, hanem nyílt sisakkal küzdve, önérzetes szívvel és lélekkel művészi állapotainknak hasz­nára lenni iparkodtunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék