Zenevilág, 1903. január-július (4. évfolyam, 1-25. szám)

1903-01-06 / 1. szám

Főszerkesztő és laptulajdonos: HACKL N. LAJOS Felelős szerkesztő: KACSÓH PONGRÁCZ DR­Előfizetési ár: egész évre ... . 8 korona, — félévre .... 4 korona negyedévre ... 2 korona Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII. kerület, Rákóczy-utcza 4. szám Hirdetések felvétetnek a lap kiadóhivatalában. Előfizetési felhívás. A »Zenevilági a jelen számmal belép az alapításától számított negyedik naptári esz­tendőbe. Tekintettel arra a sok jélreértésre, amelyet eddig a szeptembertől kezdödőleg szá­mított évrészek okoztak, tekintettel továbbá számos előfizetőnknek eddig is követett praxi­sára, valamint uj előfizetőink óhajára, a mai számot, mint a negyedik évfolyam első szá­mát jelezzük, és az előfizetéseket ezentúl január-, április-, julius-, októberben kezdődő évrészek szerint számítjuk. Azon viszonylag csekély számú igen t. előfizetőinket pedig, kik előfizetési dijaikat a régi számítás szerint küldött ék, arra kérjük, kegyeskedjenek az elő­fizetés legközelebbi megújítása alkalmával i K J4- f. pótdijat csatolni, hogy számlalap­juk az uj keretbe beilleszthető legyen és a lapot a megkezdett negyedév végéig késedelem nélkül küldkessük. A »Zenevilág« eddigi működése megmutatta, hogy lapunk nem volt méltatlan a magyar zenepártoló közönség jóindulatú támogatására s hogy a hozzá jűzött várakőzásoknak teljes mértékben megfelelt. Ondicséret helyett legyen szabad hivatkozni arra a tényre, hogy elő­fizetőink száma (úgy a bel-, ?nint a külföl­dieké) folytonosan gyarapszik, legyen szabad reá mutatni arra a jóakaró rokonszenvre, melylyel lapunk iránt a magyar zenei élet legjelentősebb tényezői, elsőrangú műintézete­ink igen t. tanárai, legszámottevőbb exekutiv művészeink viseltetnek, -— és főleg magára a lapra, annak gazdag tartalmára és lelki- ismeretes, alapos híradásaira. Mindez — úgy reméljük — teljes bizto­síték arra, hogy a »Zenevilág« olvasóinak igényeit ezentúl is mindenben ki fogja elégí­teni és kitűzött czéljának — a hazai zene­művészet lankadatlan istápolásának — min­denkor eleget teend. Lapunkat újból is t. előfizetőink jóindula­tába ajánljuk! Tisztelettel A szerkesztőség. Dal a kis királykisasszonyról.*) (Martos Ferencz) Volt egyszer egy kis kurta szoknya És abban egy kis királylányka. Szerette őt egy hős királyfi Kinek lyukas volt a topánja. Szép volt a kis királykisasszony, De nem volt neki több szoknyája. És mégis-mégis a királyfi Szivének ő volt a királya. Oh, mért hogy egy kis kurta szoknyát, Meg egy lyukas topánt manap, Egymást akárhogy is szeressék, Nem esket össze már a pap. *) Mutatvány *Bob herczeg legszebb dalaidból. Zenéjét szerzetté Huszka Jenő. Megjelent Bárd Ferencz és testvére kiadásában. Bő­vebbet 1. mai számunk kritikai szemléjében. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék