Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1900

Seres Samu könyvkiadónál Zilahon most jelent meg s engedélyezés céljából fölterjesztetett a „SZEMELVÉNYEK A GÖRÖG LYRA ÉS A VELE KAPCSOLATOS MAGYAR CLASSICUS KÖLTÉSZET - TERMÉK EiBÖL‘* című görög-pótló kézikönyv a gymnasium VI. oszt. számára. Szerk. Kincs Gyula, főgynm. igazgató. Ára 1 К 10 fillér. T&rtalom: A görög elegia: Kallinos, Tyrtaios, Arkhilokhos, Mim- nermos, Solon, Xenophanes, Theognis, a keosi Simonides, Ion egy-cgy darabja műfordításban. — A magyar elegia: szemelvények Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly elégiáiból. — A görög epi­gramma: műfordítások a keosi Simonides, Anakreon, Platon epigrammái­ból. — Magyar epigrammák: B. Szabó Dávidtól, Verseghy Ferenciül, Kazinczytól, Berzsenyitől, Vitkovich Mihálvtól, Szentmiklóssy Alajostól, Kisfaludy Károlytól, Kölcseytől, Vörösmartytól, Czuczortól. — A görög iambos- és trokhaios-költészet: műfordításokban való példák Arkhilo- khosból s az amorgosi Simonidesből; — kapcsolatban magyar iambos és trokhaios mértékű versek Ungvárnémeti Tóth Lászlótól, Virág Benedek­től, Kölcseytől. — A szoros értelemben veil görög lanlos költészet: az aiol iskolából Alkaios két töredékkel, vele kapcsolatosan Rájnis József, Révai, Virág, Kazinczy, Batsányi János, Berzsenyi egy-egy alkaika strophában írt költeménye; Sappho két dala, mellettük Virág, Kazinczy, Verseghy, Berzsenyi, Kölcsey egy-egy sapphói verse; Anakreon három maradvá­nyának műfordítása után fordított, szabadon átdolgozott és utánzóit anekreoni dalok Rájnistól, Kazinczytól, Ráday Gedeontól, Csokonaitól, Szentmiklóssy tói, Dayka Gábortól, Révaytól, Virágtól, Vörösmartytól; — a dór lanlos költészet: Pindaros két győzelmi ódájának fordítása. Az egyes műfajok és írók rövid jellemzésével. Magyarázó jegyzetekkel. jfí t. szaktanár uraknak kívánatra mutatványt azonnal küld Seres Samu, könyvkiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék