8 Órai Ujság, 1931. augusztus (17. évfolyam, 174-196. szám)

1931-08-11 / 181. szám

KEDD 10. OLD'AE ÓRaiujsíG 1931 AUGUSZTUS Tf SZÍNHÁZ Beduin-színház a sivatagban Védad ür'fy író, aki most érkezett meg Párisba hosszabb transjordániai tartózkodás után, érdekes apróságokat közöl a párisi sajtóban a beduin­színházról, amelynek létezéséről eddig még senki sem írt. Érdekes már a beduinok színházi plakátja is, amely ezzel a megszólítással kezdődik: Hősök, testvérek! A plakát ezután felhívja a beduinokat, hogy minél számosabban keressék fel holnap a szín­házat, ahol minden rendes beduin szíve hevesebben dobog a büszkeségtől, Gaza, a költő vezeti a játé­kot — mondja végül a plakát — és fenséges urunk­nak, a sejknek a parancsára költeményeit fogja fel­olvasni nektek. Urfy megnyerte a sejk barátságát és ennek köszönhette, hogy ottlehetett a sivatagi színházban, ahol a nézők a homokba kuporogva he­lyezkednek el és áhitatosan hallgatják a törzs egy- égy költőjének deklamálását. Rövid hírek Richard Tauber augusztusban és szeptember­ben nem lép fel Berlinben. Ha Lehár Ferenc átdolgozás alatt lévő operettje, A hegyek ura, decemberig elkészül, akkor Tauber karácsony­kor ebben az operettben fog fellépni a Metró, polthcaterben. Tauber az augusztust Pöstyénben tölti, szeptemberben két hangosfilmben játszik, októberben amerikai koncertturnéra megy, ahonnan december elején tér vissza Német­országba. , * Eladó egy trón a címe Bent Wi Urnáim új ope­rettjének, amely a berlini Komische Oper leg­közelebbi újdonsága. * Mirháéi Bohnen újabb hároméves szerződést kötött a newyorki Metropolitain operával. ♦ Kálmán Imre jelenleg Ischlben tartózkodik és legújabb operettjén dolgozik, amelyből pár­huzamosan készíti el a hangosfilm-átdolgozást. A* új operett címe Rummy. * Nagy Kató, a Németországban szereplő ma­gyar filmprimadonisa, most próbálja a Bombáz­zák Monté Carlof című hangosfilm főszerepét. * Fritz von Unruh, akinek Phaca című víg- játéka, amely filmsziniészek körében játszódik, nagy sikert aratott, sportdrámán dolgozik. A darab minden vonatkozásában feldolgozza a modem sportéletet- Valószínűleg a berlini Deutsches Theaterben kerül színre! * Kurt Bois, a népszerű berlini komikus, most játssza első hangosfilmszerepcf, egy félszeg ke­reskedő segédet. Egy amerikai filmvállalat Rockefeller életé­ről szóló filmet forgat. A film címe: „A petró­leumkirály élele". A főszerepet George Arlisz alakítja. Josef Schlldkraut Arthur Schnitzler „Dér Imige Medardus" című darabjából készülő film főszerepét 'Becsben játssza. * Oskar Éried, a híres berlini karmester, hat­vanéves születésnapját ünnepelte. ♦ A francia akadémia Thoirac-díját, amely minden évben a Comédie Francaise legjobb darabját jutalmazza, az idén Charles Vildrac La Brouille című színművének ítélték. * Fali Leó hágj alékából való melódiákból új operettet állítottak össze. Az operett Beda és Herczer II. Katalinról szóló szövegével kerül Színre. Amint ismeretes, ez a szöveg Dauthcndey Regénye, Die Spielereien einer Kaiserín után készült és eredetileg Steflens zenésitette meg. Steffens azonban Rudolf Lothar szövegét vá­lasztotta. Békefii László szenzációs reviije „Pest újra nevet!” még csak 3 napig van műsoron a Budapesti Színházban. Pénteken teljesen új Bckeffi- premier lesz. „pest újra nevet!“ ma és holnap este %9 órai előadására különösen a fürdőkből hazatérők töme­gesen jegyeztek elő jegyeket a Budaipesti Színház pénztáránál. A mostani remek műsort Békeffi Jjászló kitűnő társulatával csütörtökig mutatja be, addig minden este „Pest újra nevet!“ revü kere­tében három, pompás Békeffi-bohózat és hat leg­elsőrangú kabarészám tarkítja a műsort. A föld­szinten Békeffi László színház- ée kabaréelőadásá­hoz 2 pengőért nagyon jó jegyet lehet kapni. Egy ötszemélyes páholy 10 pengőbe kerül, az emeleten pedig 1 pengőért is kaphatók már jó jegyek. MOZI ES FILM Az asszony és a végzet Márkus-park Mozgó, Műjég Mozgó. Lil Dagover áll ennek a filmnek a középpontjá­ban, amely egy végzetes szerelem lenyűgözően ér­dekes, megkapóan emberi drámáját viszi vászonra. Lil Dagover, akinek egyénisége egyenesen predesz­tinálva van a „végzet asszonya" szerepére, meg­rázó igazsággal személyesíti meg a dráma hősnő­jét. Játéka, amely az ügyesen szőtt mesében sza­badon bontakozik ki, felejthetetlen élmény. A Márkus-park és a Müjég ezt az értékes nagy filmet aktuális, érdekes filmhíradókkal vezetik be. — Ncmct-niagyar film egyiit(működésről szá­moltak be a Filmipari Alap nemrégiben tartott banketjén, de meg kell állapítanunk, hogy ez a német-magyar együttműködés nem most kezdődött, hanem két évvel ezelőtt. Forgács Antal, a nemrég elhunyt kitűnő magyar filmrendező, teremtette meg az első német-magyar filmet — igaz, hogy csak némán, — amikor „Mária nővér" cimü film­jének főszerepeire Iris Arlant, Werner Pittschant, Báthory Gizát, Bársony Rózsit és Zátony Kál­mánt szerződtette. Német-magyar színészekkel csináltatta meg Forgács Antal ezt a filmjét, amely a Filmipari Alap égisze alatt került a magyar mozik vásznára és olyan sikert aratott, amilyent kevés magyar film mondhatott magáénak. Ez a film repriz gyanánt hangosan szinkronizálva újra a közönség elé kerül. __— Greta Garbó nem lép fel Reinhardtnál. Nemrégiben az a hír terjedt el a világsajtóban, hogy Greta Garbó Európába jön és fel fog lépni Reinhardt berlini és bécsi színházainál. Mint Holly­woodból jeelntik, a hír egyáltalán ne/mfelel meg a valóságnak. Greta Garbó ne mis gondol színpadi fellépésre és még az is bizonytalan, hogy szabadsá­gát valóban Európában tölti-e. Ezerszáz filmszínháza van a Foxnak Ezzel a számmal az amerikai Foi-társaság tartja a filmszínháztulajdonosok világrekordját. Száz­nyolcvan színháza van Ausztráliában, háromszáz az angol birodalomban, a többi pedig az Egyesült Államok területén. — Aloysius Horn emléke. Londonból jelen­tik: Nemrégiben halt Aeg. London mellett egy kis városkában a legexotikusabb írók egyike, Alfréd Aloysius Horn, akinek „Trader Horn" címmel írt könyve és a belőle készült film rendkívül nagy si­kert aratott mindenütt a világon. Horn mint ván­dorkereskedő járta be Afrika ismeretlen vidékeit és könyvében rendkívül érdekes és a tudomány szem­pontjából igen értékes anyagot adott át a tudósok­nak az afrikai bennszülöttekről és azok szokásairól. Halála alkalmából most a Londoni Földrajzi Tár­saság legutóbbi ülésén Trader Horn működéséről, könyvéről és érdemeiről igen meleg szavakban em- iékeeztt meg az elnök és Aloysius Horn emlékét a társaság jegyzőkönyvbe iktatta. — Az olimpikonok Hollywoodban. Los-Ange­lesből jelentik: A jövő évi olympiádra, amely tudva­levőleg Los-Angelesben lesz, már treníroznak az amerikai atléták. Mintán a Stadion már majdnem teljesen készen áll, az amerikai atlétáknak rendel­kezésükre bocsátották a futó- és ugró-pályákat, sőt az uszodákat is. Az amerikai sportemberek tréning- jük közben szabadidejüket Hollywoodban töltik, ahol túlnyomórészt a Metro-Goldwyn-gyár vendégei, miután a gyár az olympiádról részletes felvételeket fog készíteni és már a tréninget is megörökíti. A Metro-studio parkjában és sporttelepein készülnek ezek a felvételek. MOZIK MŰSORA Fornra (Kossuth L.-u. 18. Aut.: 897—07 és 895—43): Ismét prolongálva: „Bécsi víg asszonyok.“ Vidám történet a régi császárvárosból. Rendezte: Bolváry Géza, zenéjét szerzetté: Róbert Stolz. (Fősz.: Willv Forst.) — Paramount hangos és Magyar híradó. — (Előadások, szombat kivételé­vel, hétköznapokon: 5. 1/48, ^10; szombat, vasár­nap és ünnepnap: 4. 6. 8. 10 órakor.) Kamara (Dohány-u. és Nyár-u. sarok. J. 440—27): „Nyugati vándorok.“ Németül beszélő Fox-attrak- ció. (Főez.: Theo Shall. Marion Lessing.) — Fox hangos és Magyar híradó. — (Hétk.: 6, 8., 10; vasár- é3 ünnepnap: 4. 6. 8, 10.) Folytatólagos előadások. — Nyitott tető. Kultnr liangos kcrti-inozgó (Kinizsi-utca 10. Telefon: Aut. 861—93): Lawrence Tibbett. a világ- legnagyobb baritonistájának első filmje: „Sasok éneke. “ (Színes, énekes, zenés filmopérétt 12 felv.) — ..Jaj, ez a sztratoszféra.“ (Betty és a regi­ment.) Vígjáték 8 felvonásban. (Főszerep­lők: Kari Dane és George K. Arthur.) — (Hétk. a teremben: 5, kertben: */4S, 10. vasár- és ünnepnap^ a teremben: %4, 5. kertben: */48, 10.) Rossz idő esetén az előadások a teremben. Márka«-pnrk (Rákóczi-út és Múzeum-körűt sarok. J. 374—90): Lil Dagover legújabb és legszebb filmje: „Az asszony és a végzet.“ A többi sze­replő: Lya. Dyers, Igo Sym, Paul Hörbiser. — Sicc legújabb trükkjei. — Fox hangos világhlradó. — Magyar híradó. — (Előadások: 8 és 10 órakor.) Mtijégr (Városligeti tó. Telefon: Automata 182—54): Lil Dagover legújabb és legszebb filmje: „Az asszony éR a végzet.“ A többi szereplői Lya Dyers. Igo Sym. Fául Hörbiger. — Sicc legújabb trükk­jei. — Fox hangos világhiradó. — Magyar hiradó. — (Előadások: */4S és */410 órakor.) Olympia (VII., ETzsébet-körút 26. Tel.: J. 429—47): Évadzáró rekordmüsor! „Monté Carlo.“ Hangos vígjáték 10 felv. Rendezte: Lubitsch. (Fősz.: Jeanette MacDonald, Jack Buchanan.) — „Byrd kapitány Délsarki expedíciója.“ (Eredeti helyszíni felvételek. Emberek, állatok izgalmas drámája 8 felv.) — (4 órától folytatólagosan.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. Orion (IV., Eskü-út 1. sz. Telefon: Aut. 831—02): ,,Az erdészleány.“ Operett 10 felv. (Fősz.: Oscar Karlweiss. llalmay Tibor. Paul Richter.) — Mikh rajzfilm. — Híradó. — (Hétk.: Vá6. 3,£8. */jl0; vasárnap: 1^4. ^6. */*8, 3/*10 órakor.) Ráitlins—Metró Filmpalota (Nagymező-u. 22—24. Telefonj 220—9$, 292—50): Marié Dressler. Pölly Mórán és’Anita Page modern komédiája: ,.Fogyó­kúra,“ — „Meggyilkol a feleségem!** (Max Da- vidson burleszkje.) — Metro-Goldwyn-Mayer Világhiradó. — Magyar Hiradó. — (Hétk.: 2—6-ig folytatólagosak, azután 6, 8, 10; vasárnap: 1—4-ig folytatólagosak, azután 4. 6, 8. 10 órakor.) 15 fokkal hűvösebb az utcánál. UFA (Teréz-körút 60. Aut. 197—67 és Aut. 197—68): „Elvesztettem a babámat!** Filmoperett, 4 színpadi és 4 filinré?zben. Fellépnek: Kun Magda, Sziklai József, Radó Sándor és Verbőczy Ha. — (Hétk.: J/fc8. Ú10i vasár- és ünnepnap: */j6. */?8, 1/jl0.) Veata (Erzsébet-körút 39. Telefon: József 826—39): ,,A császár riválisa.“ Történelmi dráma 10 /elv. (John Barryraore és Marion Nicon.) — „No. no, Nanette!'* (Világhírű operett 10 felv.) — A Lions és társulata (varieté szám). — Legújabb Magyar hiradó. — (Hétk.: 144-től; vasár- és ünnepnap: Vá3-tól folytatólag.) RÁDIÓ Ma: bárom gramofonopera Holnap: Telmányi Londonban Mozartot és Haydnt fátsziK A mai műsor meglehetősen sivár. Sittard pro­fesszor hamburgi orgonahangversenyén kívül még az a három operaelőadás a legérdekesebb, amit Belgrád, Varsó és Palermo közvetítenek. Holnap Londonból megint magyar művész játé­kát élvezhetjük: Telmányi Emil, a kitűnő hegedű­művész Mozartot és Haydnt játszik Mr. íVood vezényletével. A rádióműsorok nevezetesebb eseményei: Ma, hétfőn: Bécs. 7.30: Ottó Fillmar ária- és dalestje. Belgrád. 8.30: „Faust". Gounod operája gra­mofonon. Strassburg. 8.30: „A víg özvegy". Lehár ope­rettje. Varsó. 8.30: „Parasztbecsület". Mascagni operája gramofonon. Palermo. 8.50: „Szerelmi bájital". Donizetti operája gramofonon. Hamburg. 9.00: Alfréd Sittard örgonahang- versenye. Frankfurt, Mühlacker. 9.15: „Dér Musik.­feind". Genée egyfelvonásos operája. Holnap, kedden: Berlin, Langenberg. 8.00: A birodalmi kormány alkotmányünnepe a Kroll-operaházban. London National. 8.00: Mozart—Haydn-hang- verseny Wood vezényletével, Telmányi közre­működésével. Bécs. 8.05: Négykezes zongorahangverseny. (Scholz Heinz és Róbert.) Róma, Nápoly. 9.00: A római vonósnégyes és rádiőzenekar hangversenye. Berlin, Boroszlő, Hamburg, Königswusterhau- sen. 9.30: Átvitel Amerikából. Amerikai néme­tek alkotmányünnepe. A mai és holnap! budapesü rádióműsor Hétfő, augusztus 10. 4.00: „Az akkumulátorok". Khavl István elő­adása. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés, hírek. — 5.00: Nyíri Tibor novel­lája: „A gyöngysor." Felolvassa a szerző. — Lakatos Pensio V., Hold-u. 29. (Alkotmány-u. sarok) Elegáns szobák — Legmodernebb komfort — Hideg-meleg folyóvíz minden szobában — Kiváló házi­konyha — Polgári árak ^ Elsőrendű ebédfcoszt házon kfvííl is I Telefon 199—38. 5.25: A m. kir. Mária Terézia 1. honvéd gyalog, ezred zenekarának hangversenye az Erzsébet-téri Kioszkból. Karnagy Fricsay Richárd. — 6.40: Rádió amatőrposta. — 7.20: „Magyarország helye a világ úszósportjában". Donátli Leó előadása. — 7.40: Ifj. Sáray Elemér és cigányzenekarának hangversenye. — 8.45: Pontos időjelzés, hírek. — 9.00: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Közreműködik Hermann Pál gordonkaművész. Karnagy Fridi Frigyes. — E hangverseny szünetében: időjárásjelentés. —• Utána, körülbelül 10.30: Bura Sándor és cigány- zenekarának, valamint Szabó Guy László jazz- zenekarának hangversenye a margitszigeti Spo- larich-étteremből, Víg Miklós (ének) közremű­ködésével, . Kedd, augusztus 11, 9.15: Hangverseny. Közreműködik Farnadi Edit (zongora), Kacsóh Magda (ének) és Hor­váth László (gordonka). Zongorán kísér Polgár Tibor. — 9.30: Hírek. — 9.45: A hangverseny folytatása. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgá- lat. Vízállásjelentés magyarul és németül. —« 12.00: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. — 12.05: A m. kir. államrendőr­ség zenekarának hangversenye. Karnagy Szol- lössy Ferenc. — 12.25: Hírek. — 12.35: A hang­verseny folytatása. — 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak és árfolyamhirek. — 4.00: B. Gzeke Vilma mesél a gyermekeknek. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­jelentés, hírek. — 5.00: A Turáni Társaság elő­adássorozatában Szentgáli Antal felolvasása: „A kínai zene". — 5.30: Czicza József és cigány­zenekarának hangversenye. — 6.00: „Helyes magyarság — magyar helyesírás1 ‘. Halász Gyula előadása. — 6.30: A Székesfővárosi Zenekar hangversenye a városligeti Iparcsarnok előtti zenepavilonból. Közreműködik Dullien Ella (ének). Karnagy Bor Dezső. — 9.00: Horváth Gyula és cigányzenekarának hangversenye Kal«. már Pál énekszámaival az Ostende-kávéházbóí, — 10.00: Pontos időjelzés, hírek, időjárásjelen- tés, ügetöversenyeredmények. —• 10.20: Magyar kamarazene-est. Közreműködik. . Kerntler Jeni (zongora), Országh Tivadar (hegedű) és Frfs* Antal (gordonka). -— Utána, kb. 11.15: A Mán- dits szalonzenekar hangversenye a Dunakorzó- kávéház és a Pilseni étterem közös terraszáró],. Színházak műsorai Napi műsorok BEDAPESTI SZÍNHÁZ: Pest újra nevet! (Bé*j keffi László színház- és kabarétársulatának vendég­játéka. kezdete %U). — BUDAI SZÍNKÖR: Vihar a Balatonon (kezdete háromnegyed nyolc órakor). — NYÁRI OPERETTSZINIÍÁZ: Az anyósom, férje (8). — TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Rátkay. Rajna Alice, Sarkadi, Boross, Herczeg, Gárdonyi. Katica­bogár, Samu. A mieder, írjon operetett. Monsieur. Apám-urara, Hacsek és Sajó, stb. (Kezdete 9-kor.) — JARDIN (Erzsébet királyué-út *1. Telefon; 97-— 0—07): Dely & Jóst akrobatatáncosok és a nagy augusztusi műsor. (Kezdete este 10 órakor.) — NYÁRI KERT-KABARÉ A CLARUSBAN (Vili,. Rákóczl-út 15): Minden este 9 órakor nagy kabaré- s varieté-előadás. — LIGET-KABARÉ (Hermina-út 65., Angolpark mellett): Minden este 8/49 órakor (vasár­nap délután 5 órakor is) az augusztusi műsor: Nászéjszaka. Fogat fogért, stb. Színházak heti műsora BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Minden este Vs9 órakor, vasár- és ünnepnap délután Hí és este \s9 órakor: Pest újra nevet! (Békeffi László színház- és kabaré­társulatának vendégjátéka.) . BUDAI SZÍNKÖR: Egész héten minden este V48 Órakor és vasárnap délután fél t órakor: Vihar a Balatonon. Szombaton, augusztus IS-én délután tél t órakor: A gyöngyöt síró királykisasszony (gyermek, előadás, rendkívül mérsékelt helyárakkal). NYÁRI OPERETTSZINHÁZ: Minden este 8 óra­kor és vasárnap délután Véí órakor: Az anyósom férje. TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Rátkay Márton, Rajna Alice, Sarkadi. Boross, Herczeg, Gárdonyi. Katicabogár, Samu, A mieder, írjon operettet. Monsieur, Apám-uram, Hacsek és Sajó. stb. (Kézi dete 9 órakor.) JARDIN (Erzsébet királyné-út 1. Telefon: 97— 0—07): Dely & Jóst akrobatatáncosok és a nagy augusztusi műsor. (Kezdete 10 órakor.) NYÁRI KERT-KABARÉ A CLARUSBAN (VIII., Rakóczi-ut 15): Minden este 9 órakor nagy kabaré- és varieté-előadás.) , „LIGET-KABARÉ (Hermlna-Út 65., Angolpark mel­lett): Minden este »/,9 órakor (vasárnap délután 5 órakor is) az augusztusi műsor: Nászéjszaka Fogat fogért, stb. Ha a belföldi forgalomban, Ausztriába, Cseh szlovákországba, Németországba és a Sarre-fe- rületre nagyon olcsón akar táviratozni, adioí fel táviratlevelet. J Oktogon-térre néző ^ teljesen különbejáratú két bútorozott szoba | több személynek alkalmas, esetleg családnak konyh. használattal fel kiadó! VI., Andrássy-út 49 III/27. 'HZiJhistiK* £& Balatonon 84.45. előadás, minden este 7i S órakor - Vasárnap délután V* 4 órakor Sikerek-sikere. Tüneményes szereposztás Honthy Hanna, a Góth-pár, Orosz Vilma, Rátkai. Delly, Békássy felléptével Szombat, augusztus I5>én délután 7,4 órakor gyermekelöadás Rendkívül mérsékelt helyárakkal, A gyöngyi SlYÓ kÍrálykÍSaSSZ0iiy IS ML cl St, i £É» 3L ML fic O M

Next

/
Thumbnails
Contents