A Motor, 1913 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

A KIRÁLYI MAGYAR AUTOMOBIL CLUB (Nemzetközileg elismert Automobil-sportfőhatóság.) ® HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. ^ Elnök: gróf Andrássy Sándor. Alelnökök: Bláthy Ottó Titusz és gróf Zichy Béla Rezső. Igazgatóság: dr. Delmár Tivadar, gróf Esterházy Móric, báró Hatvány Károly, gróf Károlyi Imre, bátorkeszi Kobek Kornél, kiscétényi Kovách László, id. Krisztinkovich Béla, gróf Széchenyi István, báró Vécsey László. — Választmány: Az elnökség és az igazgatóság tagjain kívül gróf Andrássy Géza, felsö- ványi Baruch Jenő, dr. Bayer Dezső, Csonka János, Farkass Lajos, Haltenberger Samu, báró Harkányi János, gróf Korniss Károy, Kováts Elemér dr, klubügyész, dr. Nagy Sándor, Posner Alfréd lovag, ifj. Rock István, Schimanek Emil, Szabó Lajos,’ Varró Indár dr.. Windischgrátz Lajos hg., Zuna Veno. Meghívott tagok: dr. Bárczy István és dr. Boda Dezső. FELHÍVÁS! A club hivatalos lapja uj szerződésünk értelmében ezentúl „A MOTOR“ címmel tetszető­sebb formában és nagyobb terjedelemben jelenik meg. Amidőn ezt t. tagtársaink tudomására hozzuk, egyúttal arra isi kérjük őket, hogy lapunkat közérdekű közleményekkel és egyéb módon is támogatni szíveskedjenek. Amennyiben a lap szerkesztésére avagy beosztására vo­natkozólag valamely kívánság vagy kifogás merülne fel, azt kérjük a club titkárságával közölni. Titkárság.---- » ^• «>-----­HIRDETMÉNY. A Királyi Magyar Automobil Club választ­mánya 1912. évi december hó 31-én tartott ülé­sében a következő vezetőket tüntette ki „A Ki­rályi Magyar Automobil Club vezetője“ címmel Vigh Isván (9 évi szolgálat), Tumpach Ferenc (8V2 évi szolgálat), Pellis Richard (7V2 évi szolgálat és Szabó Sándor (5l/2 évi szolgálat). A címmel együtt járó jelvény a kitüntettek- nek a választmány megbízottja által ünnepé­lyesen fog átadatni. Titkárság. Értesítés. A Királyi Magyar Automobil Club által hir­detett külön soffőr-tanfolyam, tekintettel a je­lentkezők csekély számára, bizonytalan időre elhalasztatott. A tanfolyamra a titkárság ezen­túl is elfogad jelentkezéseket s amennyiben a jelentkezők száma időközben elérné a kitűzött minimumot, úgy az érdeklődőkkel haladéktala­nul fog a tanfolyam megkezdésének időpontja közöltetni. Titkárság. Hivatalos benzinárak. A club hivatalos benzin-szállitójával kötött egyezmény értelmében a benzinárak 1913. évi május hó 1-ig terjedő hatálylyal a következő-kép állapíttattak meg: Benzin Eddigi árak Uj árak hordóból kannából hordóból kannából Benzin: 0,690—0,700 fjs autosolin á 100 kg. Budapesten........................................................ 65 67 86 88 Fiúméban és Budapesttől 150 km-nél köze­lebb fekvő állomásokon ..................................... 72 74 93 95 Távolabb fekvő állomásokon ....................... 77 79 98 100 . 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents