A Motor, 1914 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-04 / 1. szám

lwflt I A KIRÁLYI MAGYAR AUTOMOBIL CLUB N E M ZETKÖZI LEÜ^EU SMEPT HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI • NEMZETJÍÖZILEQ ELISMERT SFORTFOHATÓSÁ'j II. évfolyam. 1914. január 4-én. 1. szám. Elnökség: Elnök: gróf Andrássy Sándor v. b. 1.1. Alelnökök : Blátliy Ottó Titusz és gróf Zichy Béla Rezső. Igazgatóság: dr. Delmár Tivadar, gr. Esterházy Móric, báró Hatvány Károly, gr. Károlyi Imre. bátorkeszi Kobek Kornél, kis- cétényi Kovách László, id. Krisztinkovich Béla, gróf Széchenyi István, báró Vécsey László. Választmány: az elnökség és az igazgatóság tag­jain kívül gr. Andrássy Géza, felsőványi Baruch Jenő, dr. Bayer Dezső, Csonka János, győri Farkass Lajos, Haltenberger Samu, Höcker Frigyes, gróf Kornis Károly, dr. Kováts Elemér, dr. Nagy Sándor, Posner Alfréd lovag, ifj. Rock István Schimanek Emil, Szabó Lajos, Varró Indár dr. Windisch-Graetz Lajos herzeg., Zuna Veno század. Meghívóit tagok : dr. Bárczy István és dr. Boda Dezső. Vezértitkár\ dr. Szelnár Aladár. Klubügyész: dr. Kováts Elemér. Könyvvezető : Schöller Károly. Clubhelyiség: IV. Kigyó-tér 1. — Irodai órák: délelőtt 10 órától 1 óráig és délután 4 órától 7 óráig. — A Clubhelyiség a agoknak délelőtt 10 órától áll nyitva. — Titkárság telefonja: 11—70, a tagok használatára áll a 177—66. számú telefon. Sürgönyeim: „Autoclub Budapest“. A Club folyószámláját és vámletétszámláját a Magyar Általános Hitelbank vezeti. 1913. december 25-től 31-ig befolyt tagdíjak: Beiratási díjra: dr. Csiky Ferenc 50 K. 1912. évi tagdíjra: dr. Csiky Ferenc 100 K. 1913. évi tagdíjra: dr. Csiky Ferenc 100 K. 1914. évi tagdíjra: Lederer Artur 100 K. gróf Ambrózy Gyula 100 K, Rakovszky Antal 100 K. Schöller Károly, könyvvezető. 1URAUT A KÁRPÁTOKBAN 1914. A Királyi Magyar Automobil Club sport- bizottsága 1913. évi december hó 27-én tartott ülésén a turautat 1914. május 24-től 31-ig hatá­rozta el megrendezni. Benzinárak az 1914. évre. A hivatalos benzin- és olaj-állomásokon a benzin árakat 1914. január 1-től kezdődőleg ideiglenesen, további intézkedésig a követke­zőkben állapítottuk meg: Budapesttől 150 km.-nél kisebb országút tá­volságra fekvő állomások számára: benzin hordókból mérve 100 kg.-ként . K 78. benzin 25 vagy I2V2 kg. kannákban 100 kg. K 80. Budapesttől 150 km.-nél nagyobb országút tá­volságra fekvő állomások számára: benzin hordókból mérve 100 kg.-ként . K 83. benzin 25 vagy 1234 kg. kannákban 100 kg. K 85. Címváltozások. Hogy hivatalos lapunk szétküldésében aka- dály ne fordulhasson elő, kérjük a tagokat, hogy lakcímváltozásaikat mindenkor kellő idő­ben jelentsék be. Uj benzin-állomás. A Kir. Magyar Automobil Club Vavra M. autó-garageában Békéscsabán 1914. január hó 1-től hivatalos benzin- és olaj-állomást létesí­tett, ahol a clubtagck a hivatalos árakon kap­hatnak benzint és olajat. Uj club-jelvények. A Királyi Magyar Automobil Club jelvényei kaphatók a titkárságnál. Kocsi-jelvény ára .... 15.— K. Sapka-jelvény ára .... 2.50 K. Gomblyuk-jelvény ára . . 2.50 K. Kis gomblyuk-jelvény ára . 2K. Clubtagok, kik kocsijaikat eladják, avagy ki­cserélik, az alapszabályok értelmében, a kocsi­jelvényeket leszerelni tartoznak. Útjavítás. A Kir. Magyar Automobil Club tek. igazgató­ságának, Budapest. A Kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 79.549—1913. sz. rendeletére hivatkozva, érte­sítem, hogy Békésvármegye területén a füzes­gyarmat—nagybajomi törvényhatósági közút 0—3.500 knir szakasza Füzesgyarmat és Békés­vármegye határa között hengerelés miatt ka­vicsolva van; ezen munkálat előreláthatólag nagyobb idő alatt fog befejeztetni, ennek kö­vetkeztében a közlekedés a nyári útra van te­relve, miért is az automobillal való közlekedés ezen idő alatt akadályozva lesz. Gyula, 1913. december hó 27-én. M. kir. államépitészeti hivatal főnöke: Horváth, kir. müsz. tan.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents