Magyar Academiai Értesítő, 1840 (1. évfolyam)

1840 / 1. szám

I. Év. 1840. Nov. DEC. I. Sz. E' lapok időről időre minden , az academiai gyűlésekben előforduló 'a közzé tételre alkalmas tárgyakat , valamint az intézetet illető fontosabb hi­vatalos jelentéseket , közlik. — Kapliatók Eggenberger J. és fia academiai könyvárusoknál 's állalok a 4 két haza 1 minden hiteles könyvárusainál. fit NEM ADHATÓ ©I KIS GYŰLÉS, NOV. 16. 1840. , tLl «,/ \ оУ Gr. Teleki József úr Ő Exja' elnöksége cchjl Jelen Schedius tt.— Bajza, Balog, Bugát, Döbrentei, Frivaldsz­ky , Gebhardt, Gyory, Kállay , Kiss, Luczenbacher , Szemere, Szi­la? у , Sztrokay, Vörösmarty rr. tt. — Antal, Balla, Bertha, Bloch, Er­délyi, Gaal, Garay, Horváth M. , Mátray, Nagy, Podhradczky, Széchy , Szé­kács, Szigligeti, Taubner, Vajda 11. tt. — Schede] Ferencz titoknok , Sza­lay László eegédjegyzo. HORVÁTH MIHÁLY lt. a' szószéken, az 151Ш magyar pórhadat tárgyazó értekezést olvasott , mellyben , előre bocsátván m illy fontosak a' népek' történe­teiben általánosan a' néposztályi viszonyok, általment ezeknek minőségére 's különösen a' democratiának az aristocratie el­leni harczára Magyarországban, előterjesztő miképen e' harcz az alsóbb osztályra szerencsétlenül ütvén ki, a' keresztes had' felállítása 11. Ulászló alatt módot nyújtott a' föld' népének a' pórháború' zászlóit felütni, melly a' támadók' leveretésével végződvén, a' nemesség szolgai bilincsekbe szorította az iszo­nyúan bünhesztett pórságot. Mutogatta továbbá az értekező, miszerint ez által a' pór osztályban minden nemzeti érzet elfojtatott, 's a' nemesség elleni bizodalmatlanság's ellenséges indulat annyira megrögzött, hogy az anyagi érdekek' gyara­podása is meggátoltatnék, minek kiegyenlítését azonban a' nem­zet' fejlettebb értelmisége napjainkban bizton remélteti. ÍV ^ ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ.

Next

/
Thumbnails
Contents