Alkotmány, 1904. június (9. évfolyam, 131-155. szám)

1904-06-10 / 139. szám

ALKOTMÁNY. 139. szám. 11 ; t"O« ,r-v " Péntek, 1904. jtmmslO. Kuthy Gyulát a ráckevei, GyőrffyJózjsefet a hatvani, Kósa. Jánost a stiráki és Klimberger Miksát a felsőpulyai já­rásbírósághoz írnokokká, Hajós Alajost egyelőre ideig­lenes minőségben, a kassai javító intézethez tiszti ír­nokká; — a marosvásárhélvi ítélőtábla elnöke Márton Sándort a marosvásárhélyi ítélőtábla kerületébe ideig­lenes minőségű díjtalan joggyakornokká; — a nagy­váradi pénzügyigazgatóság Szakáts Lajost a nagyváradi fővámhivatalhoz díjas gyakornokká nevezte ki. Megbízás. Áz igazságügyminisztér dr. Schönwald Jó­zsef kalocsai gyakorló orvost a kalocsai törvényszék területén felmerülő törvényszéki orvosi teendőknek má­sodik törvényszéki orvosi minőségien való rendes ellá­tásával megbízta. áthelyezések. Az igazságügyminiszter Orlovszky Sán­dor dárdai járásbiróságí Írnokot a pécsi ítélőtáblához, Bölcsházy György sziráki járásbiróságí írnokot a kassai járásbírósághoz helyezte át. Anyakönyvi kinevezések. A belügyminiszter Nógrád vármegyében a berceli anyakönyvi kerületbe Lovász Ernő helyettes körjegyzőt, a nagyoroszi anyakönyvi ke­rületbe pédig Kareczki István jegyzőt anyakönyvveze­tőkké nevezte ki. Pályázatok. A lugosi pénzügyigázgátóságnál irodake- zeiési gyakornoki állásra augusztus hó lOrig, — a zágrábi pénzügyigazgatóságnál fogalmazói állásra 14 nap alatt, — az antnifalvi adóhivatalnál adótiszti állásra 2 hét alatt, — a soproni járásbíróságnál albirói állásra 2 hét alatt, — a magyaróvári gazdasági akadémián ösz­töndíjas gazdasági segédi állásra julius hó 1-ig, —- a honvédelmi minisztériumnál hivatalszolgai állásra julius hó 15-ig adandók be á kérvények. Napirend 1904. junius 10. 'Naptáp- Péntek, jünius 10. — Római katholikus: Jézus szent Szive. — Protestáns: Margit. — Görög­orosz: (május 28.) Eutik. 1 A nap kel: 3 óra 47 perckor, nyugszik 7 óra 38 pórékor. :A hold kel: 1 óra 54 perckor éjjel, nyugszik 3 óra 47 perckor délután. A kereskedelmi miniszter fogad fél 5 órakor. JLKeresztéay Szövetkezetek Központi. Irodája TOL Baross-utca 59. Budapesti Katholikus Kör (IV kér., Molnár-utca 11.) nyitva reggel 9 órától este 10-ig. A Szent Imre Onképző-Egyesület (Vili., tillői-ut22.1. etö.) nyitva réggel 9 órától este 10 óráig. Budai Katholikus Kör (í. kér. Toldv Ferenc-utea 30.) nyitva-réggel 9 órától este 10 óráig. Nemzeti Szalon nyári kiállítása nyitva este 8 óráig. Belépődíj 60 fillér. Könyves Kálmán művészeti szalon (Nagymező-utca 37.Í nyitva díjtalanul egész nap. ‘ Bornemisza Pál báró néprajzi kiállítása a M. N. Múzeumban 10—5-ig. Belépő dij 40 fillér. Nemzeti Muzeum: Régiségtár, nyitva 9—1 óráig. — A könyvtár irodalomtörténeti és történelmi kiállí­tása nyitva 9-töl 1-ig. Belépő dij 1 korona. Néprajzi osztály (Csillag-utca 3.) Belépő dij 1 korona. Növény­tár '(Széchcnyi-utca 1.) nyitva kutatóknak 9-től 1-ig. A többi tárak megtekinthetők 1 korona dij mellett. Országos képtár az Akadémiában 9—1-ig. Technológiai Jparmuzeum nyitva 9—1 óráig. A magú■ kir. földtani intézet múzeuma a közönség­nek díjtalanul nyitva vasárnap és csütörtökön 9—1-ig. Más napokon hétfő és péntek kivételével 10—1-ig, egy korona belépődíj lefizetése után. A városligeti magyar királyi közlekedési múzeum nyitva november hó 1-ig minden hétfőn, szerdán és pén­teken délelőtt 9—12 óráig, és délután 2—6 óráig. Va­sárnap délelőtt 9—12 óráig. Belépődíj nincs. Magyar kir. Kereskedelmi Muzeum állandó kiállí­tása (a városligeti Iparcsarnokban) nyitva mindennap (vasárnap is) d. e. 9-től 12-ig és délután 3—6-ig, Az aquincumi ásatások és mnzeum. Megtekinthetők egész nap Ili. kér. O-Buda, KülsÖ-Szent-Endrei-ut. Helyi érdekű vasút a Pálffy-térről. Fővárosi könyvtár (Károly-körut 28.) nyitva hétköz­napokon délelőtt 9—1-ig, vasár- és ünnepnapokon dél­előtt 9—12-ig. Múzeumi könyvtár 9—1-ig. Akadémiai könyvtár 3—7-ig. Egyetemi könyvtár 8—12-ig. Az állat kert nyitva egész nap. Péntek, 1904 junius 10-én. M. Mr. Operaház. Angot asszony ' lánya. Víg opera 3 felvonásban. Kezdete fél; 8 órakor. Mcmzeti színház. Fedóra. Dráma 4 felvonásban, Irta: Victorien Sardon. Kezdete fél 8 órakor. Népszínház. ';iv ., j A szalmaözvegy. Énekes vígjáték 3 felvonásban. írták: ValábrégUe és Henncquin. Kezdete fél 8 órakor. Vígszínház. - i A berlini Neues és Kleinö&-'fheater vendégjátéka; . Elektra. :V, /. Kezdete fél 8 órakor. •. "j Király színház. hn, te, öl Nagy operett 3 felvonásban. Irlák: Caillavet éS Flers.- Kezdete 8 órakor. Magyar színház*" Szulamit. Kezdete 8 órakor. Uránia. Spanyolország. Irta; Pékár Gyula. 199 vetített képpel, spanyol tánccal és 3 teljes bikaviadalt ábrázoló mozgófényképpel. Zene- kisérettel. A bikaviadalt bemutató mozgófénykép tar­tama 15 perc. Kezdete fél 8 órakor. Fővárosi nyári színház. Cár és ács. Opera 3 felvonásban. Kezdete fél 8 órakor. VÍZÁLLÁS. 'úti 8« jun, 9. Jun< 8« jun. 9 jn éter méter fim Duna SdiSrdittg Passau 2.55 3.47 2.S0 8.84 Tisza c M.-Szieet Tokeház» 0.10 0.27 0.12 0.45 « Linz 0e87 0.8! « V.-Namfiny 0.70 0.72 « Bécs 0.77 0.78 « Tokaj 0.28 0.28 « Pozsony 2.72 2,71 « Tisra-FQred 0.44 0.43 « Komárom 3.64 8.47 « Szolnok 0.54 0.56 « Budapest 3.44 8.22 < Csongrád 0.90 C.65 « Fairs 3.85 8.16 « Szeged T.-Becsa 0.14 0.08 « Mohács 4.57 4.55 « 1.82 1.88 « Gombos 5.28 5.28 , <r Titel 8.46 8.46 « Újvidék 4.37 4.88 Ondóvá Hftrtfa 0.28 0.26 * Panceova 2.64 S.C4 Tapol Bodrog Hoór 0.90 0.92 « Orsóvá 2.95 2.85 Ladmác 0.22 0.15 Morva Magyarfalva 0.93 0,88 Zsolca 1.61 1.61 Vág Zsolna 0.26 0.22 Hernad H.-Németl 0.02 0.— « Trcncsón 0.42 0.41 Berettyó Marci ia B.-Ujfalu 0.23 0.10 c Szered 0.58 0.56 « 0.87 0.84 Rába Szt-Gotlbard 0.10 o.ie Körös Csacea C.22 0-20 « Sárvár 0.25 0.23-« N.-Várad 0.21 0.22 * Gy6r 3.C6 2.81 « Delényea 0.34 0.84 Dráva Varasd 2.15 2.1ö c Tenko 0.26 0.28 « Zákány 0.98 1.06 « Gnrahono 0.02 0.02 « Báréra 1.94 1.94 c BoiosjouS 0.83 0.32 c Eszék 3.61 3,46 « Békés 0.80 0.3; Mura M.-Szetdab. 1.10 1.20 « fiyonia 0.82 0.38 Száva Ztxráb 0.8C* 1,80 Maros nv.-Fehérvár 0.32 0.82 € Sziszek 0.90 0.83 « Branyieska 0.12 0.— C Mitrovica 2.£4 2.28 « Soborein 0.— 0.— Szamos Dcós (l.Öl 0.33 « Arad 1.20 1.26 c Szatopár . C.16 0.15 * Makó 0.17 Q.2u Ki aszna K.-Majtény „0.~r 0.36 Temos K-Kcstély 0.04 0.08 Latorca Mrnikécs 0.18 0.20 Bóga Kiszetó 0.55 0.48 Cab orca Hontotma 0.16 0.20 « Temosvér 0.51 0.62 Uog Ungvár C.06 0.07 € Becskerek 0.— 0.14 Felelős szerkesztő: BONITZ FERENC. Kiadó-és laptulajdonos: MOLNÁR JÁNOS orsz. képv. Bérmálás!, vizsgálati alkalmi ajándékul fél és negyed ároa: Katii. Hajatok Könyve. vászonkötés. Azelőtt *2” korona, most 1 korona. 16 pld. 30 kor. helyett 12 kor. SO pld. 60 kor. helyett 18 kor. 50 pld. 100 lror. helyett 25 kor. Díszes vászonkötésben 4 korona helyett 2 kor. 15 pld. 60 kor.' helyett 25 kor. 30 pld. 120 kor. helyett 40 korona. 50 pld. 200 kor. helyett 50 kor. Aranyozott vászonkötésben 6 korona helyett 3 korona. Legdíszesebb 10 korona helyett 5 korona. Irr Ifjúsági elbeszélés. Segur grófné,utánCziklay Lajos. AL U1 álig J állllSL. 246 oldaL Egész vászonkötésben 3 kor. helyett 1-50 kor. 50 pld. 150 kor. helyett 60 kor. Igen díszes kötés tokkal 4 kor. helyett 2 kor. 60 pld. 200 kor. helyett 80 korona. ml nfjgnnnV Elbeszélések a katholikus ifjúság számára. Irhák: Cziklay Lajos JuíGll»vi|íb&.. és Sziklay János. 22 szebbnél-szebb elbeszélés. 160 oldal, finom papír, csinos vászonkötésben 2 korona helyett 1 kor. 20 pld. 40 kor. helyett 15 kor. 50 pld. 100 kor. helyett 60 kor. Díszesebb 6 korona helyett r 3 korona. ílifíiíl DO nw«íí Tanulmányok. Ma Manning bibornok. Ford. Cziklay Lajos. UUUluO Ul ül. Második kiadás. 109 oldal. Csinos vászonkötésben 2 korona helyett 1 korona. ÍO pld. 20 korona helyeit 8 korona. Magyarországi szent Erzsébet. vászonkötésben 3 kor., helyett 2 korona. Fűzve 1‘40 korona helyett 1 korona. T nmrr nunnnnd lóínir Dr. Trikói József. Elmélkedések az év vasárnap­it, ÍJ V yjfülipil lölejl. java, Ünnepeire. 59 .elmélkedés. 272 oldal. Csi­nos vászonkötésben azelőtt 3 korona, most 2 korona. Fűzve azelőtt 1'50 kor., Tanulságos történet Egész vászonkotésben 1 korona most 1 korona. SZ8r8GSßH iBSIiy. 20 fillér helyett í korona. ÍO pld. 10 korona helyett 6 korona. ülni ’hnUomaivi Irta Domonkos István. A sajtó által feldicsért csinos ülői IlullAüldlll. történetek. Fűzve 1 kor. 10 pld. 6 korona. Díszes vászonkötés 2 kor. ÍO pld. 20 kor. helyett 15 korona. B f ft-wíonfiíoTf/- Ma Sziklay János. 14 szép történet. Fűzve 1 korona. ÄPFÜ lüí lUMSlulL 10 pld, G korona. Kötve 1 korona 50 íilL 10 pld. 15 korona helyett 10 korona. Wíldniri'píl' Irta Labadye de Albert Elbeszélés a refor­KSY8I1I1ÖFSI VlliuCi IGA. máció korából. I—II. kötet Kötve 3’50 fillér. 10 pld. 35 korona helyett 25 korona. Ptinpíp Irta Crawford Marion. Regény a keresztes hadak idejéből. 8 Id. bl Ublű. I—H. kötet Fűzve 2 kor. ló pld. 15 korona. Kötve 3 kor, 10 pld. 20 korona. Megrendelhetők a pénz előzetes Beküldésével Sao. e. e. ss Oktató Népkönyvtár, Budapest, Vlf., Csömöri-ut 16. sz. címen. Ugyanott a kitűnő füzetes vállalat, az Oktató Népkönyvtár is megrendelhető, egész évre 4 korona. Magyar kir. államvasutak. 80994/90 L E/I. sz. Pályázati hirdetés. A magyar királyi álíam- isasutak igazgatósága Ka­posvár állomás villamos világítási berendezésénei; létesítésére ezennel nyil­vános pályázatot hirdet. Az ezen munkára vonat­kozó részletes módozato­kat tartalmazó ajánlati fel­hívás a magyar királyi ál­lamvasutak igazgatósága E/I. szakosztályánál (Buda­pest, VI.. Andrássv-ut 75., III. em. 27. ajtószám) kap­ható. A feltételeknek megfele­lően kiállított ajánlat iven­ként i korona, mellékletei pedig ivenként 30 filléres m. kir. okmánybélyeggel el­látva, legkésőbb 1001. évi julius bó 2G-án déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak igazgatósága gépészeti fő­osztályában átadandók vagy postán odaküldendök és a boríték ezen külcimme! lá­tandó el.: «Ajánlat 80(994-- 904. számhoz, Kaposvár állomás villamos világítási berendezésére.» . A bánatpénz, mely az ajánlat végösszegének leg­alább 6°/o-át kell, hogy ki­tegye, legkésőbb 1904. évi julius hó 25-én déli 12 óráig, a magy. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál le­teendő. Bánatpénz nélkül, elég­telen bánatpénzzel, vagy elkésve benyújtott ajánla­tok, valamint olyanok, me­lyek nem pontosan és a részletes módozatok betar­tásával állíttatnak ki, figye­lembe nem véte nek. Budapest, 1904 május 27, Az igazgatóság. 'Utánnyomás nőm dijaztatik.) Magyar királyi államvasutak. 82.785/904. szám. m. Pályázati hirdetmény. . Alulírott igazgatóság a magyar királyi államvasutak műhelyeiben 1005. évben, esetleg 1906. és 1907. években szükséges szövött- és rövidáruk szállítására ezennel nyil­vános pályázatot hirdet. A pályázat tárgyát képező szövött- és rövidáruk évi mennyiségeit feltűntető ajánlati űrlap, valamint a szállí­tásra vonatkozó és az ajánlattételnél kötelező részletes módozatokat tartalmazó ajánlati felhívás, valamennyi hazai, kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthető és az alulírott igazgatóság, «Anyag- és leltárbeszerzési szak­osztályánál» (Budapest, VI., Andrássy-ut 73. sz., II. em. 48. ajíószám alatt) díjtalanul kapható. Az ajánlati űrlapon megfelelően kiállított, egy koronás m. kir. okmánvhélyeggel ellátott ajánlatok, az ivenkint 30 filléres m. kir. okmánybélyeggel ellátott és aláirt aján­lati felhívással együtt, lepecsételve legkésőbben f. évi jú­nius hó 21-ének déli 12 órájáig a fentemlitett szakosz- lálynál benyújtandók, vagv posta utján odaküldendök. Az ajánlat borítéka e felirattal látandó el: «Ajánlat 82.785/904. számhoz.» Bánatpénz gyanánt az ajánlandó szövött- és rövidáruk egv évi értékének 5°/o-ka legkésőbben f. évi junius hó 20lá-nak déli 12 órájáig a magyar királyi államvasutak budapesti főpénztáránál akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas értékpapírokban leteendő. Bánatpénz nélkül, vagy később benyújtott, valamint az olyan ajánlatok, melyek nem az előirt módon tételnek, vagy amelyek az aláírandó ajánlati felhívás nélkül nyuj- tatnak be, figyelembe nem fognak vétetni. Budapest, 19Q4. évi május hóban. A magy. kir. államvasutak igazgatósága (Utánnyomás nem dijaztatik.) Algíri muskátbor (Muscat donx) a Notre Dame d’Afrique apácák szőlőiből. Hordóban iiierenkint 2-50 K 7 deciliteres üvegben... 2'50 K aUs « « _ 1‘35 K L ádácsha. négy ki­sebb (SV» decilit.) üveggel, portóval együtt 7 korona. St. Petrus díiver-SodaliíSt. Becs, I., Bäcker­strasse 20.

Next

/
Thumbnails
Contents