Állam és Igazgatás, 1968. január-június (18. évfolyam, 1-6. szám)

a sчо Tartalommutató az Állam és Igazgatás XVIII. (1968. évi) évfolyamához DR. ALBRECHT LÄSZLÖ: A tanács és a végrehajtó bizottság hatáskörének néhány vitatott kérdése — — — — — — 3. sz. 222. old. ANTAL JÓZSEF: A költségvetési szervek gazdálkodásának ellen­őrzése — — — — — — — — — — — — 11. sz. 994. old. DR. ANTALFFY GYÖRGY: „Berényi—Martonyi—Száméi—Szat­mári: Magyar államigazgatási jog” — — — — — — — 5. sz. 414. old. DR. ASZTALOS LÄSZLÖ: Kényszer, meggyőzés, szankció — — 2. sz. 149. old. DR. ÄCS ISTVÁN: Az egy településen belüli koordináció Deb­recenben — — — — — — — — — — — — — 8- sz. 684. old. DR. AdAM ANTAL: A legfelsőbb népképviseleti szerv fejlődésének főbb vonásai az európai szocialista országokban — — — — 6. sz. 481. old. DR. ÄDÄM ANTAL: A területi koordináció jogszabályi rendezése a Német Demokratikus Köztársaságban — — — — — — 10. sz. 876. old. DR. BACSÓ JENŐ: Vagyonjogi ügyek a gyámhatóságoknál — — 12. sz. 1108. old. BADACSONYI GYÖRGY': A Legfelsőbb Allampénzügyi Szervek VI. Nemzetközi Kongresszusa — — — — — — — — 12. sz. 1142. old. DR. BAJÄKI VERONIKA: A Szovjetunió államjoga — — — — 6. sz. 561. old. DR. BARNA PÉTER: A feljelentési monopólium mint igazgatási intézmény — — — — — — — — — — — — — 10. sz. 927. old. DR. BARTUS IMRE: A társadalmi bíráskodás helyzete Magyar­országon — — — — — — — — — — — — — 9. sz. 779. old. DR. BENCZE JÄNOS: A termelőszövetkezetek és a termeltető-fel­vásárló vállalatok kapcsolatáról — — — — — — — — 1. sz. 27. old. BERKES JÓZSEF—SÁNDOR ELEMÉR: Salgótarján város fej­lesztése — — — — — — — — — — — — — 9. sz. 811. old. BIBLIOGRÁFIA — — — — — — — — — — — — 1 sz 92. old. 3. sz. 287. old. 5. sz. 479. old. 8. sz. 766. old. 10. sz. 960. old. 12. sz. 1152. old. DR. BIHARI OTTÓ: A tanácsok fejlődésének problémái a szocia­lista államokban — — — — — — — — — — — 3. sz. 193. old. DR. BIHARI OTTÓ: A törvényhozás és végrehajtás egységének értelme és formái a mai szocialista államokban — — — — 12. sz. 1057. old. DR. BODOGÄN JÄNOS: A Veszprém megyei községi tanácsok államhatalmi tevékenysége — — — — — — — — — 1. sz. 1. old. DR. BOYTHA GYÖRGYNÉ: A tanácsi szervek árhatósági fel­adatai — — — — — — — — — — — — — — 11. sz. 1018. old. DR. BÖHM JANOS: A gyámügyi igazgatás Pécsett — — — — 9. sz. 845. old. BÖHM JÓZSEF: A Somogy megyei tanács területfejlesztési tevé­kenysége — — — — — — — — — — — — — 3. sz. 211. old. DR. BUDZSÄKLIA MÄTYÄS: Szavazattöbbség a tanács és végre­hajtó bizottság ülésein — — — — — — — — — — 9. sz. 797. old. DR. CSÁKI LÁSZLÓ: A tanácstagok jelölőgyűlésein elhangzott javaslatok megvalósításáról — — — — — — — — — 11. sz. 1001. old. DR. CSIZMADIA ANDOR: Községi (városi) önkormányzatokról — 3. sz. 236. old. CSOLLÄK GÄBOR—TATAI ZOLTÁN: Elmaradt területek ipar­fejlesztése — — — — — — — — — — — — — 4. sz, 325. old. DR. DOBOS GÄBOR: A Belkereskedelmi Minisztérium és a taná­csok kereskedelmi tevékenysége — — — — — — — — 4. sz. 335. old. ÉLIÁS LÁSZLÓ: Település tervezés — — — — — — — — 7. sz. 618. old. 1 £

Next

/
Thumbnails
Contents