Amerikai Magyar Népszava, 1975. január-június (85. évfolyam, 1-26. szám

1975-01-03 / 1. szám

2. oldal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Péntek, 1975 január 3 Készülődés egy űrhajó elindítására Kém volt-e a brit A francia külügyminiszter intése az araboknak KAIRÓ, Egyiptom — Jean Sauvagnargues francia kül­ügyminiszter befejezte kairói látogatását. Bucsuzása előtt arra figyelmeztette az arab országokat, hogy el kell is­merniük Izrael jogát a léte­zéshez, mint ahogy Izraelnek is el kell ismernie a paleszti- naiak jogait. Sauvagnargues egy televíziós adásban mond ta el nyilatkozatát, az arab Liga központjában tartót' ülésen, amelyen a Palesztiniai Felszabadítás! Mozgalom kép­viselője is megjelent. A francia miniszter látoga tása csak egy volt azok kö­zött, amelyet az utóbbi időben francia vezető személyiségek tettek az arab országokban ős Izraelben. E látogatások célja elsősorban az volt, hogy francia segítséggel és arab munkaerő alkalmazásával be­ruházásokat eszközöljenek az arab országok területén. A franciák abban reményked­nek, hogy ők építhetik meg az egyik kairói metróvonalat és egy gázerőmüvet Abuki- közelében. CAPE CANAVERAL, Florida — Német technikusok dol­goznak a Helios nevű űrhajó modelljén a Kennedy Space Centerben. A jövő hónapban ugyanis egy Titan-rakétával űrhajót inditanak a nap felé a napsugárzás jelenségeinek vizsgálata céljából. nők kifej ezőképessége erősebb a férfiakénál Energiakrizis foglalkoztatja az elnököt VAIL, Colorado — Ford el­nök 15 gazdasági tanácsadó­jával megbeszélést tartott, melynek során uj energiaügyi javaslatokat hoztak előtérbe, hogy ezáltal növeljék a kíná­latot és csökkentsék az ener­giafogyasztást. Ron Nessen, a Fehér Ház sajtótitkára úgy irta le a tárgyalást, mint ahol a nézetek “erőteljesen” össze­ütköztek egymással, de ugyanakkor “közelebb is ke­rültek egymáshoz, anélkül, hogy határozott állásfoglalá sok történtek volna.” A sajtó- titkár közölte, hogy Ford el­nök megtiltotta a “nyilvános megbeszéléséket” a vélemény­különbségekről, és azt mond ■ hogv “átfogó programot dolgozunk ki, mely által nő vélni akarjuk a kínálatot, és további energiakorlátozáso kát léptetünk életbe. A terv?!- három lépcsősen visszük vég­hez : rövidlejáratban, azaz .! 975—1977 között; középtar temban, vagyis 1)977—1985 között; és hosszúlejáratú tervként, bagyis 1985-ön túl.” Ford elnök úgy tervezi hogv január 20-án, a State cf the Union üzenetében terjesz ti javaslatait a Kongresszus elé. “A megbeszéléseken első­sorban a hazai gazdasági éle1' szempontjából foglalkoztak az energiapolitikával, de ezzel egyidejűleg felmérték ennek kihatásait a nemzetközi gaz dasági életre és a nemzetközi kapcsolatokra is.” SVÁJC KOOPERÁL BERN, Svájc — A svájci törvényhozás alsóháza egy­hangúlag ratifikálja azt az Egyesült Államok és Svájc közötti szerződést, mely sze­rint megfelelő rendszert dol­goznak ki annak érdekében, hogy az amerikai bűnözők áll­tai svájci bankokban elhelye­zett pénz nyomára bukkanja­nak. Arra számítanak, hogy a felsőház is hozzájárulását adja az egyezményhez. STORRS, Connecticut — A nők sokkal erősebben ki tud­ják fejezni érzelmeiket arc-- mimikájukkal, mint a férfiak állapította meg egy pszicho lógus, aki ezzel a kérdéssé1 kapcsolatosan vizsgálatokat végez. Ross Buok az Univer- sity of Connecticut professzo. ra ezeket mondja: “Úgy vé­lem, hogy egészségesebb do­log volna az embernek kifeje­zésre juttatni érzelmeit, de ezen az alapon nem akarok ér­tékítéletet alkalmazni.” A kísérletek során 64 egye­temistát vizsgált meg — 32 férfit és 32 nőt —, akiknek képeket mutattak be és ezzel erős érzelmi hatásokat váltót tak ki belőlük. A vizsgálati alanyok nem tudtak arról, hogy tanulmányozzák arcki- feiezéseiket, és annak alapján próbálják megállapítani, hogv milyen tárgyú képeket mutat­hattak be nekik. Az érzelmi hatásokat kivál­tó képeken tájképeket, sze­xuális jeleneteket, örvendező gyermekeket, súlyos égési se­bekben szenvedő betegeket és szokatlan helyzetekben le vő személyeket mutattak be. A kutatók úgy találták, hogy a nők arckifejezései alapiá'1 sokkal könnyebben meg lehe tett állapítani, hogy milyen kéneket láttak maguk előtt, mint a férfiakéról. Dr. Bucv szerint ez azért van, mert a férfiak magukba rejtik érzel­meiket, és azt tartják, hogy a társadalmi életben nem he­lyes láthatóan kifejezni az ér­zelmeket. Ennek azonban az az ered­ménye, hogy a kísérletben résztvevő férfiak gyorsabb szívdobogással, vagy az izzad- ságmirigyek erősödő bévé.-' kenységével reagálnak a ha­tásokra sokkal gyakrabban, mint a nők. Éppen ezek mu­tatják a legmegbizhatóbban, hegy a férfiak magukba szo­rítják érzelmeiket. Tulajdon­képpen az izzadságmirigyek aktivitása működik közre a hazugságmérő eszközökkel végzett vizsgálatok esetében is. A professzor most azt sze­retné kimutatni, hogy van-e kapcsolat az érzelmi kifejező- képesség és bizonyos pszicho- somatikus betegségek között. kabinettag? LONDON - Harold Wilson miniszterelnök hevesen ta­gadta a napokban, hogy John Stonehouse volt kabinettag kapcsolatban lett volna egy kémhálózattal. A 49 éves Stonehouse egy hónappal ez­előtt tűnt el az Egyesült Ál­lamokban, miután elhagyta Miami Beach-i szállodai szo­báját. Az angol újságok azt Írták, hogy Joseph Frolick cseh sza- kadár szerint Stonehouse kommunista kém volt és az USA Központi Nyomozó Iro- t dájának az ügynökeként is működött. Wilson a Képvise- 1 lőházban a következőket je­lentette ki: “Semmi igazság nincs ezekben a jelentések­ben.” Stonehouse korábban a "3 munkáspárti kormányiban kü- ^ lönböző miniszteri tisztsége- , két töltött be. Amikor Frolick 1969-ben Nyugatra szökött, három brit parlamenti tagot és néhány idősebb polgári személyt ne­vezett meg, akik vele kapcso­latban voltak, amikor még a cseh kormány részére kémke­dett. Wilson kijelentette: “Jóváhagyásom alapján a biz- 1 tonsági szervek ezeket az ál­lításokat annak idején telje­sen kivizsgálták és alaptala­noknak találták.” Cipruson maradnak UNITED NATIONS, N. Y. — Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa meghosszabbította a Ciprus szigetén szolgálatot teljesítő rendfenntartó erők megbízatását még újabb hat hónappal. Ugyanakkor a Ta­nács felhívást tett közzé, hogy a görög és török ciprió- ták kezdjenek tárgyalásokat egy kölcsönösen elfogadha­tó politikai megoldás” érde­kében. Deponálási eljárás egy náci ellen NEWYORK — Az emigrá- ciós hatóságok most egy gya­núsított náci háborús bűnös ügyében végeznek vizsgála­tot, és azt javasolják Wash­ingtonnak. hogy fosszák meg amerikai állampolgárságától a michigani román orthodox püspököt, aki egy fasiszta mozgalomnak a feje volt több mint harminc évvel ezelőtt. Valérián D. Trifa Grass Lake-i román orthodox püs­pök ellen terhelő bizonyítékok kerültek felszínre és ez azt húzza alá, hogy Trifa püspök ellenmondásos esküt tett évekkel ezelőtt az Immigra- tion and Naturalization Ser­vice illetékesei élőt. Trifa a Vasgárdisták vezetője volt, és kegyetlenkedéseket indí­tott a zsidók és más “nem kí­vánatos” elemek ellen. JÖN WILSON WASHINGTON — Harold Wilso-n brit miniszterelnök 1975. január 30-án látogatást tesz Ford elnöknél. A látoga­tás hirét a Fehér Ház szóvi­vője közölte a napokban. AMERIKAI ___________________________MAGYAR (N ÉPSZAVA) AMERICAN HUNGÁRIÁN PEOPLES VOICE ^ • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE • PUILISHIO IVfftV MIDAV Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published every Friday Second Clíass Postage Paid At Cleveland, Ohio AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 1736 EAST 22nd STREET, CLEVELAND, OHIO 44114 Telefon: 241-W06 Előfizetési árak — Subacription rates United State* of America and Canada Egy évre (one year) $15.00 Félévre (half year) $8.00 Más országokban (other countries) egy évre (one year) $20.00 félévre (half year) $12.00 Az Amerikai Magyar Népszava és az Amerikai Magyar Világ (vasárnapi lap) együttes előfizetési ára: 1 évre 25 dollár; félévre 13 dollár. Editorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 1579 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10028 Telefon: RE 7-9370

Next

/
Thumbnails
Contents