Amerikai Magyar Népszava, 1975. július-december (85. évfolyam, 27-52. szám)

1975-07-04 / 27. szám

2. oldal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Péntek, 1975 julius 4 HETI FÓRUM \ Mit jelent a vámmentesség? WASHINGTON—Az Egye­sült Államok Vámhivatalá­hoz gyakran fordulnak ilyen panasszal: “Pedig én vám- mentességet biztositó üzlet­ben vásároltam az árut.” Sok utazó meglepődik, amikor megtudja, hogy a vámmen­tességet biztositó üzletben vásárolt áruűikkek után is behajthatják a vámot és az adót. Az Egyesült Államokban a “vámmentes” meghatározás azt jelenti, hogy egyes üzle­tekben adó- és vám nélkül le­het cikkeket vásárolni. Eze­ket az árucikkeket azonban olyan feltétellel bocsátják áruba hogy azokat az Egye­sült Államokon kívül fogják felhasználni. Ha a cikk visz- szakerül az országba, akkor teljes adó- és vámkötelezett­ség alá kerül. És mivel a cik­keket nem külföldön szerez­ték, ezért nem lehet benne- foglalni az U. S. polgároknak biztosított 100 dolláros vám­mentességi keretben. Ha az áruccikket az Egye­sült Államokon kívüli ország­ban szerezték be, és onnét hazahozzák, akkor 100 dollá­ros összegig adó- és vámmen­tességet lehet rá kérni. Az Egyesült Államokon kí­vül, “vámmentes” üzletben és “szabad kikötőben” vásá­rolt árucikkekre az U.S. Vám­hivatal vámot vet ki, — le­vonva a száz dolláros keret­összeget. Ebben az esetben a vámmentesség azt jelenti, hogy az árucikk mentes a vám- és helyi adó alól abban az országban, ahol azt elad­ták. Például ha az U. S.-ban “vámmentes” üzletben vásá­rolt és Kanadába vagy Mexi­kóba vitt szeszesitalt vissza­hozzák az országba, akkor az U. S. Vámhivatal vámot és adót vet ki reá. És ez a tétel nem szerepelhet benne a 100 dolláros vámmentességi ke­retben sem. Ha azonban va­laki Randából vagy Mexikó­ból hozz szeszesotalt, akkor ez részét képezheti a 100 dol­láros vámmentességi keret- összegű vásárlásnak. Az uj nagykövet Izrael mellett WASHINGTON — Mal- colm Toon, az Egyesült Álla­mok uj izraeli nagykövete azt mondotta, hogy az átfogó kö­zel-keleti megegyezésben bizo­nyos módosításokat kell esz­közölni az 1967 előtti izraeli arab határokon. Malcolm Toon szerint Izrael csak ilyen­képpen tudja kielégíteni a biztonságát szavatoló törvé­nyes követelményeket. Az arab államok azt kíván­ják, hogy az izraeli haderő vo­nuljon vissza minden arab te­rületről, amit az 1967-es há­ború során elfoglalt. Az 1973- as októberi háború óta az Egyesült Államok semiílyen nyilvános kijelentést nem tet‘ Izrael végleges határaival kapcsolatban, hanem csak azt hangoztatta, hogy a lépésről lépésre való megoldást támo­gatja. SZÉLLÖKÉSEK OKOZHATTÁK A Az fbi 148 személyt A REPÜLŐKATASZTRÓFÁT hallgatott le NEW YORK — Legalább két másik légijárat pilótái irá­nyították gépeiket a Kenne­dy nemzetközi repülőtérre közvetlenül azelőtt, hogy az Eastern Airlines löfchajtásos gépe felrobbant a levegőben. A szétszóródott roncsok ve­szélyessé tették a landolást, ezért az Eastern L 1011 lök- hajtásos gépét hamarosan a Newark nemzetközi repülő­térre, irányitották. A Boeing 727-es lökhajtá- sos gép katasztrófája követ­keztében 110 személy halt meg, és ez a legnagyobb szám azóta, hogy 1971-ben Juneau, Alaszka közelében 111 sze­mély életét vesztette. A repü­lőgépen összesen 124 személy utazott. A 14 életbenmaradott közül tizen kritikus állapot­ban vannak. Négy másik sze­mély, közük két személyzeti tag “súlyos”, illetve “kielégí­tő” egészségi állapotban van. A szerencsétlenséget meg­előző időben veszélyes időjá­rás alakult ki. Eleinte arra gyanítottak, hogy villámcsa­pás okozta a gép felrobbnását. Később azonban a szemtanuk elmondása alapján arra kö­vetkeztettek, hogy a fényvil­lanást a magasfeszültségű vezetékkel való összeütközés okozta. A repülőgép a nagy sebességű széllökések hatásá­ra veszítette el egyensúlyát és csapódott a földhöz. 1974-ben A KÖZEL-KELETEN SIKERTELEN A U.S. REKEKÖZVETITES WASHINGTON _ A kor­mány hivatalos szervei elis­merték, hogy az újabb ameri­kai törekvés a Közel Keleten “közelebb” kerülni a békéhez, —— sikertelen maradt. Közel egy hónapig tartó láz-as tár­gyalások után el kellett ismer­ni, hogy igen csekély a lehető­sége annak, hogy Kissinger külügyminiszter újabb inga­járatra vállalkozik, hogy meg­oldja Egyiptom és Izrael kö­zötti diferenciát. Mint ismeretes az elmúlt márciusban Kissinger hason­ló vállalkozása kudarcot mon­dott. Azóta Ford elnök euró­pai utján Sadat egyiptomi el­nökkel folytatott tárgyalása, majd ezt követően Yitzhak Rabin washingtoni látogatá­sa a reményeket újra felcsi­gázta. Sajnos, Rabin által tett legújabb javaslat, melyet Amerika 24 órán belül to­vábbított Kairóban nem bizo­nyult elegendőnek Egyiptom számára. Mint ismeretes a Szovjet minden erővel azon van, hogy Genfben a tárgyalóasztal mel­lett folytassák a tárgyaláso­kat, viszont mind Izrael, mind Egyiptom és Amerika meg vannak győződve arról, hogy ez a tárgyalások teljes csőd­be jutását eredményezi és at­tól még kevesebbet remélhet­nek. Ford elnök továbbra is re­méli, hogy az általa beveze­tett személyes tárgyalások­nak mégis eredménye lesz és ennek érdékében a napokban az izraeli követtel Simcha Dinitz-zal tartott megbeszé­lést. WASHINGTON — Edward H. Levi igazságügyminiszter közölte, hogy az Igazságügy­minisztérium 1974-ben 148 személy lehallgatására adott felhatalmazást. Ez jelentős növekedést jelent az előző öt évben végzett lehallgatások­hoz viszonyítva. Ezenkívül az FBI újabb 32 személy lehall­gatása céljából helyezett el titkos lehallgató 'készüléke­ket. Edward M. Kennedy massachusettsi demokrata szenátor, a lehallgatásokkal foglalkozó jogi albizottság el­nöke levelet kapott Levi-tól, amiben az igazságügyminisz­ter kifejezte azt a vélemé­nyét, hogy ezek a lehallgatá­sok törvényesek. Szerinte ez az akció az ország biztonságá­nak érdekét és a külföldi nyo­mozószolgálat célját szolgál­ja. FORD ELNÖK HADAT ÜZENT A RÜNÖZÖKNEK WASHINGTON - Ford elnök arra kéri "a Kongresz- szust, hogy tegyék kötelezővé a büntetések kiszabását az erőszakos bűnözések után. Azt azonban nem követeli, hogy a fegyvereket és a fegy­vertulajdonosokat is vegyék nyilvántartásba. Az elnök na­gyon szigorú intézkedéseket kíván a hazai bűnözés megfé­kezése érdekében. 1974.-ben az Egyesült Álla­mokban 17 százalékkal emel­kedett a súlyos bűncselekmé­nyek aránya, és ez a legna­gyobb évi emelkedés azóta, hogy az FBI 4(5 évvel ezelőtt statisztikát kezdett készíteni. Az elnök üzenete arra sürgeti a törvényhozó testületet, hogy uj szövetségi törvényeket lép­tessenek életbe a bűnözők el­len. A bizonyos súlyos bűn­cselekmények esetében köte­lezően előirt büntetések ellen sok biró tiltakozik, mert azt akarják, hogy az egyes bűn­esetek elbírálásánál semmi­lyen kényszerítő törvény ne befolyásolja őket az Ítélet meghozatalában. Az elnök üzenete nem kö­veteli a halálbüntetések visz- szaállitását bizonyos súlyos bűncselekmények esetében sem, amit viszont a Szenátus elé vitt törvényjavaslat ma­gában foglal. Ford megvétózta a lakáskölcsönt WASHINGTON — Ford elnök megvétózott egy 1.2 bil­lió dolláros sürgős kölcsön- programot, mert szerinte ez “tönkretenné a házépítési ipart és a gazdasági életet egyaránt. “Egy külön intézke­déssel az elnök 2 billió dol­lárt bocsátott azonnali hatály- lyal a házépítési kölcsönök céljára. Ezenkívül arra kérte a Kongresszust, hogy adjon felhatalmazást egy 7.75 billió dolláros programra, amely ál­tal a már meglévő lakásköl- csön-programot támogatják. “Ezek a lépések — mondotta az elnök —— a legjobb utón segítenek az ország házépítési ipara jelenlegi problémáinak megoldásában.” Ezek által a lakáskölcsönök azonnal elér­hetőkké válnak a lakásvásár­lók számára és segítenek több munkást elhelyezni a házépí­tési iparban.” Bestiális apa NEW YORK — Hermán White, aki hétvégi látogatás­ra ment haza a börtönből meg­ismételte korábbi borzalmas tettét, a ház tetejéről, 3 eme­let magasságból ledobta az utcára 6 és 4 éves lányát. Harmadik (gyereket, aki 2 éves, az anyjuk dobta ki az ablakon. Mindhárom gyerek kritikus állapotban van a kórházban. AMERIKAI _________________________________MAGVAR (y lSPSZAMA.) AMERICAN HUNGÁRIÁN PEOPLE S VOICE • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE • miÚSHEO EVÍHY FHIDAY Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published every Friday Second Cliass Postage Paid At Cleveland, Ohio AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 1736 EAST 22nd STREET, CLEVELAND, OHIO 44114 Telefon: 241-5905 Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada Egy évre (one year) $15.00 Félévre (hali year) $8.00 Más országokban (other countries) egy évre (one year) $20.00 félévre (hali year) $12.00 Az Amerikai Magyar Népszava és az Amerikai Magyar Világ (vasárnapi lap) együttes előfizetési ára: 1 évre 25 dollár; félévre 13 dollár. Editorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 1579 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10028 Telefon: RE 7-9370

Next

/
Thumbnails
Contents