Amerikai Magyar Népszava, 1982. január-június (83. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-01 / 1. szám

' •' ‘ "*'T . .. ' i A HÍREK MÖGÖTT ■' OLDAL AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Péntek, 1982 január 1 is adjanak le rendszeresen, mutatni. Mi most csak fölött Azt, hogy mindez hova vezet, tűnődünk, hogy bizony min- már a közeljövő meg fogja két nem kényeztettek... Les Walesa Utolso Kepe 2__------sa-----------±-----------------------------------——— ----------— AM ERIKAI MAGYAR (NÉPSZAVA) V A «f NIC AH WWCUIM HOtl I VQlCt ^ • AN A MCA ICÁN NfWSPAPC* IN THC NUMCANlAN LANOUAOF • : * ' ' , 7ÜSPS 023-960) ' Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published every Frlday Second Class Postage Paid At Clevetand, Ohio The Liberty Publishing Co. 1220 HÜRON ROAD SUITE #1008, CLEVELAND, OfflO 44115 - -__________Telephoné: {216) 241-5905_________ Előfizet ési árak — Subscription rates United States of America and Canada U.S. S Egy évre (one year): 20.00 U.S. S 1 Fél évre (half year) ft.11.00 U.S. S Más országokban (other countries) egy évre (one year) $ 2^.00 fél évre (half year) S 15.00____________■ Ed iCorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 303 EAST 80th STREET, NEW YORK, N.Y. 10021 Talcfea: (212) 737-9370 Minket nem kényeztettek... í>ears and Roebuck, a vi­lág legnagyobb ,,mail order” cége, mindig nevezetes volt hatalmas katalógusáról, a- mely évenkint jelenik meg s amelyből gyakran európai ba­rátaink ajándék gyanánt kér­tek tőülnk példányt. Most arról értesülünk, hogy a nagy katalógus következő kiadása spanyolul is meg fog jelenni, mert odáig emelkedett az ide bevándorolt, vagy beszökött latinok száma, hogy ez a ke­reskedelmileg kifizeti magát. A világért sem szólalnák fel ez ellen. Kereskedelmi ér­dekről, piaci szükségről van szó — és méghozzá recesszi­ónak nevezett depresszió van, lévén immár 9 millió munka- nélküli az országban. De lehe­tetlen nem gondolnunk arra, hogy bennünket, bevándorol­takat, bizony nem kényeztet­tek annak idején ilyesmikkel: magyar nyelvű katalógus, ma­gyar fordítást is tartalmazó szavazólap, vagy regisztrálási űrlap... magyar tolmács a hi­vatalokban, aki minden utasí­tást rögtön helyben közöl spa­nyolul a jelentkezőkkel, a fo­lyamodókkal... A magyar be­vándorolt előtt egyszerűen az állt, hogy amennyire és ami­lyen hamar csak képes rá, tanulja meg az angol nyelvet, amely ennek az országnak hivatalos nyelve. Dehogy is várták a magyar bevándorlót Ellis Island-on, vagy a hatá­ron, tolmácsok... dehogy is sorakoztak spanyol nyelvű hir­detések az utcákon, spanyol program-ismertetések rádión és televízión... dehogy is vet­ték volna tekintetbe a magyar nyelvet az iskolai kiképzésnél, vagy a munkahelyen... Belátjuk természetesen, hogy itt is a számok beszélnek: a magyar bevándorlók száma aránylag, a spanyol beván­dorlói és besurrantak számá­hoz viszonyítva, szinte elha­nyagolhatóan csekély volt. De emberileg megérthető, hogy a szám-különbség mellett az el- bánási különbségre is gondo­lunk. És arra is, hogy a magyar bevándoroltak — a- kárhány nemzedékük ameri­kai történetét vizsgáljuk át — fényesen kiállították a próbát polgári kötelességtudás terén. Magyar bűnözők száma szin­tén elhanyagolhatóan csekély volt mindig, és arról nem tudunk, hogy magyar beván­dorolt háború idején, vagy békeidőben titkos adatokat szállítva másoknak, áruló lett volna. Nem lehet tudni, hogy a nagy latin beözönlésnek mi lesz a nyelvi következménye: több amerikai fog tudni lega­lább kotyogni spanyolul, vagy több spanyol anyanyelvű fog rosszul, de folyékonyan be­szélni angolul? A pedagógu­sok főként azt figyelik, hogy kétnyelvű oktatás milyen e- redménnyel jár az iskolákban. Ott tartunk, hogy a „Chi­cago Sun Times” és az „Ari­zona Repuhlic” külön spa­nyolnyelvű ««4lásban is meg­jelenik, és kibővíti zónáját a New Yorkban lévő „S/AT, az országos spanyol rádióprog­ramok leadója. Egyesek sür­getik, hogy angol nyelvleckét Ez a felvétel Lech Walesa a SZOLIDARITÁS vezetője utolsó nyilvá­nos megjelenéséről készült a Gdanskban lefolyt tiltakozó gyűlésen. A következő nap letartóztatták. Liz Taylor elhagyta hatodik férjét NEW YORK — Liz Taylor, az öregedő filmsztár és félje John Warner szövetségi szenátor nyil­vánosságra hozták, hogy külön­válva élnek. Warner a filmcsil­lag hatodik félje. Liz Taylor állítólag megvásárolta Frank Sinatra hollywoodi villáját és visszatér első szerelméhez, a filmhez. Nem vitás, hogy Taylor újra férjhez megy, ha megtalálja hetedik Hagy szerelmét. Egyelőre a Warner-Taylor házaspár bará­ti kapcsolatot tart fenn és a karácsonyi ünnepeket együtt töltötték Califomiában. Az itt bemutatott felvétel még abból az időből származik, amikor Liz és a szenátor között nagy volt a szerelem. Úgy a színésznő, mint a szenátor multimilliomos. Dióhéjban.. NEW YORK — A Marris közvéleménykutató intézet jelen­ti, hogy az amerikai családok 58 százaléka az idén kevesebbet vásárolt karácsony előtt, mint egy évvel ezelőtt. 40 százalék kevesebb ajándékot vásárolt, 40 százalék készpénzzel fizetett. WASHINGTON - Reagan elnök egyik főmunkatársa és bizalmasa Michael Deaver az uj év elején lemond állásáról a Fehér Házban, mert az évi 60,000dollár fizetéséből a fővá­rosban nem tud megélni. NEW YORK — A Newsweek hetilap jelentése szerint, amikor az iráni csőcselék elfoglalta az [amerikai nagykövetség épületét Teheránban, fontos katonai ok­mányok birtokába jutott. A- íNewsweek szerint, a szóbanforgó iamerikai dokumentumok most szovjet kezekben vannak. WASHINGTON - Bemard H. Kamenske, az Amerika Hangja hirközvetitési osztályá­nak vezetője lemondott állásáról. Kamenske, aki 8 év óta vezeti osztályát, nem ért egyet a Reagan adminisztráció törekvé­sével, hogy Amerika Hangja erőteljesebb magatartást tanusit- son/ a szovjet Amerika felé irányított hazugságokat tartal­mazó leadásaival szemben. MOSZKVA — Lázár Her­mán, a világhírű zongoraművész nem tud eleget tenni amerikai és európai szerződéseinek, "mert a szovjet kormány nem ad neki kiutazási engedélyt. Reagan elégedett ám első évvel WASHINGTON - Reagan elnök a U.S. News and World Report politikai hetilapnak a- dott nyilatkozatában optimista hangokat ütött meg. Az elnök meg van elégedve elnökségének első évével és bizalommal néz az újév elé. Ha voltak is nehézségei a törvényhozókkal, az admi­nisztráció javaslataival kapcso­latban, programjának legfonto­sabb részeit helybenhagyták, köztük a honvédelmi költségve­tést, az adócsökkentést, az AWACfelderitő repülőgépek el­adását Saudi Arábiának. A Social Security javaslat volt az egyedüli fontos javaslat, amelyet a kongresszus nem volt hajlandó elfogadni. Az elnök hangsúlyoz­ta, hogy az újévben sem tér el a beiktatási beszédében lefektetett programjától.

Next

/
Thumbnails
Contents