Anthropologiai Közlemények 54. (2013)

ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK (Founded by M. MALÁN) Editors: M. MALÁN (1954-1967), .1. NEMESKÉRI (1968-1976), O. G. EIBEN (1977-1998) A periodical of the Anthropological Section of the Hungarian Biological Society Editor: É. B. BODZSÁR Technical editor: A. ZSÁKAI Editorial Board É. B. Bodzsár, Gy. Farkas, Gy. Gyenis, L. Józsa, I. Pap, É. Susa, L. Szathmáry, A. Zsákai Felhívás a szerzőkhöz Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. A Szerkesztőbizottság elfogad a biológiai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. A közlés alapfeltétele az, hogy a tanulmányt a szerző a MBT Embertani Szakosztályának szakülésén vagy más szakmai rendezvényen előadja. Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehet bejelenteni és azok elfogadásáról a Szakosztály vezetősége dönt. Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a következők: 1. A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt, bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanulmányok terjedelme mondanivalójuk mértékéhez igazodjon. Egyedi adatokat nem közlünk, kivéve őskori és honfoglaláskori temetők esetében, amelyeknél az egyedi adatok közléséről a Szerkesztőbizottság dönt. 2. A tanulmányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk kívánatosnak: 1. A tanulmány címoldalán 150 szónál (max. 5 keywords) nem nagyobb terjedelmű angol nyelvű Abstract-ot közlünk. A fordítás-ról a szerzőknek kell gondoskodniuk. 2. Bevezetés (a probléma felvetése, mai állása). 3. Anyag és módszer. 4. A vizsgálat, kutatás eredményei és azok (összehasonlító) értékelése. 5. Összefoglalás. 6. Irodalomjegyzék. 7. A szerző értesítési címe (email címe is). 3. Az irodalomjegyzékben csak azok a művek idézhetők, amelyeknek adatait vagy megállapításait a szerző tanulmányában valóban felhasználta. A szövegben a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal utalunk a meg­felelő irodalomra. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének „abc" és a megjelenés időrendi sorrendjében kell összeállítani. Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útmutatásul: Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közi., 5: 5-18. Lipták, P. (1969): Embertan és emberszármazástan. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 352. 5. A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell megszerkeszteni. A folyó­irat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; nyomdatechnikai okokból több oldalas (behajtós) táblázatokat nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni. 6. A táblázatok címeit, az ábraaláírásokat és a táblázatok és az ábrák minden szöveges részét magyar és angol nyelven is meg kell adni. Az előírásoktól eltérő kéziratokat a Szerkesztőbizottság nem fogad el. A kéziratot kérjük Winvvord szöveg- szerkesztő, illetve Excel táblázatszerkesztő és ábrakezelő (vagy ezekre konvertálható) programmal elkészíteni. A kézirat két kinyomtatott példányát és az elektronikusan rögzített anyagot a szerkesztő címére kell elküldeni. A közlésről - a lektori vélemények alapján - a Szerkesztőbizottság dönt. Erről értesítik a szerzőt. A tanulmányok leadásának határideje: tárgyév május 1 5. Folytatás a borító 3. oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents