Az Érdekes Ujsag, 1917. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

TRRT/3 LOM JEGYZÉK A zárjel () közti számok a füzet számát jelzik SZÉPIRODALOM Novellák Abonyi Árpid: Egy mese­beli uralkodó (4-1) 26. P. Ábrahám Ernő: Jég­táblák közt (05) 20. Ady Endre: Víg Avay Abi'ia (42) 17. Ambrus Zoltán: Mulatfiág részletfizetésre (51) 17. Bacsó Béla: üzleti aka­dály (43) 20. Bán Fcreue: A szerelmet megölni nem lehet (49) 10. Balla Ignác: A trlptikou (2S) 22. A Ham meséje (37) 31. Gabi és az arany- kanári (44) 25. Bébit Izor: Lovagiasság (45) 24. Berkes Imre: Régi levelek ' (50) 20. Bíró Lajos: Fülöp és Ma­rianne (32) 20. Dermay Ágota (34) 28. A tenger mellett (39) 17. A Oct- neky-lánjok (41) 17. Egy házasság (44) 17. Tlii éa Lili 147) 17. Családi jele­net (50) 17. Bóayl Adorján: A trombi­tán (43) 24. Szlvklrálynó (48) 20. Cholnoky László: Nándor módszere (39) 25. Scanna- dío emberkéi (42) 22. Erdős Renée: Az ifjú és a három asszony (51) 18. Gábor Andor: A cimbalom remek (45) 21. Heltai Jer,8: A fogadás (31) 20. Kiadó lakás (34) 29. A mákl müvé-zest (38) 24. Az ígérvények (42) 18. A síremlék (48) 13. Kabos Ede: A puszta gyá­szol (45) 13. A bérkocsis (19) 17. Kaffka Margit: A kislány (49) 20. Kariuthy Frigyes: Művé­szet (34) 19. Természetes kiválás til) 19. Géniusz (48) 17. Jó vice (52) 23. Kosztolányi Dezső: Gyű . . .! (30) 27. Krúdy Gyula: Egy magyar törtónete (28) 27. Borbála (38) 24. Vörös ökör (38) 19. Zöld fátyol (41) 18. Árnyékból szőtt vendég (45) 17. Egy sikkasztás története (52) 17. Lakatos László: Történet a régi Pestből (35) 28. Atyám hazatért (42) 20. Észak grófjai Velencé­ben (46) 19. Lázár Miklós: Pesti lá­nyok (51) 20. Lórinczy György: Tibor (29) 23. A szlvartlároa (40) 25. Molnár Ferenc: A Ribisz­ke (28) 21, Diszkréció (34) 18. A titokzatos Csókay (43) 17. Molnár Jenő: Egy hölgy, egy ur (40) 18. Molly Tamás: Viszontlá­tás (46) 20. Móricz Zsigmondi Piros már a szólőlevél (30) 21. Lucerna (3G) 18. Tisztes­séges magyarok (38) 17. Nagy Lajos: Apolló szobra (30) 22. A kapu (38) 25. A taktikus szerelmes (41) 23. A pesszimista (52) 25. Pakots József: Asszony! játék (37) 25. A gyermek­álom (40) 23. A filozófia (50) 22. Pilisi Lajos: A kis ezüst (30) 24. Sikoltás u mész- szibe (48) 22. Relle Pál: Két szegény ifjú története (30) 31. Bu­dai emlék (42) 26. Szederkényi Anna: Igen-e vagy nem? (43) 21. Mártha nagy lány lesz (47) 23. Petrovics Selymes István eskUvóje (51) 27. Szoknia Jenő: Fekete szárnyak (43) 20. Szemere György: Flirt (27) 27. Zebi (39) 27. Asszony- párbaj (42) 24. Rejtotmi k (43) 23. Kiss káplár (49) 25. Szép Ernő: A részegek (47) 19. Párisi katona (50) 18. Pest (51) 22. Szint Gyula: A járókelők tUkre (29) 27. A vidéki leány (32) 23. Ronihónyl a háztetőn (34) 23. Emlé­kek (37) 17. A csodadok­tor (39) 24. Novemberi dal (42) 21. A tubafa. (47) 21. Szilágyi Géza: Gyűlölet (38) 30. „Apa" (48) 20. Szomaházy István: A cse­repes (29) 21. A férj (33) 17. Páfrány és Laki (35) 23. A zslríoltok (39) 19. Hétfőtől kezdve (46) 17. Szomary Dezső: Evelyne (51) 28. SzöUősl Zsigmondi A pró­bált ember (31) 22. Ro­mánc (36) 20. üavegy Som Péterné (44) 23. Legenda (50) 24. Tömörkény István: Régi policteták (27) 22. Cigány- dolgok (32) 21. Ház a sar­kon (35) 18. Mulat a ven­dég (40) 17. Történet a rendőrségről (-13) 19. El­lentétek (52) 19. Török Gyula: A kerti va­csora (27) 21. A csufleány (33) 21. Árva Féirer (37) 18. A korcsmában (40) 25. Katonák a hegyen (45) 22, Ketten hazamennek. (49) 21. Józsi bátyánk (51) 45. Újvárt Péter: A titok (41) 25. Vajda Ernő: A megfeszí­tett (35) 29. VilIO.uyi Andor: A levél (46) 22. Két azom gejzte- rye (51) 31. Versek-Ernóű Tamils*: Fridolin (27) 29. Irta Miska meg a Jóska (82) 24. Orosz dal (35) 19. Ancsa (39) 26. Dal a rege-tóról (45) 25. Az alvó regiment (50) 21. Vi­tézi romä ne (51)' 19. Gábor Andor: Legenda (42) 23. Az öngyilkos (44) 23. HeJ táj Jenő: Az utolsó légy (43) 22. Téli érzel­mek (52) 24. ILLUSZTRÁLT CIKKEK A Hortobágyról (27) 1 (8 képpel). A rózsahegyi tuberkulózis kongresszus (27) 25 (5 képpel). Nvaralnak a közönség ked­vencei (28) 1 (12 képpel). Tüntetés utján (28) 18 (3 képpel). A szarajevói tragédia har­madik évfordulóján (28) 20 (2 képpel). A rokkantak iparklállitása Szarvason (28) 25 (5 kép­pel), Képek a svájci hadsereg éleiéből (23) 1 (5 kPppfil). A béke boldog országából (29) 25 (4 képpel). Magyar gyermekek svájci nyaralása (30) 1 (5 kép­pel). Egy minta intézetből (30) 25 (4 képpel). Nyaralók (31) 1 (6 képpel). Egy bokréta érdekesség (32) 1 (7 képpel). Károly király a felszabadí­tott Galíciában (33) 1 (6 képpel). A magyar azocisMsták ve- zérei családi körben (33) 13 (7 képpel). A* uj miniszterek (34) 1 (3 képi*l). Föl a magasba (34) U (6 képpel). A. berlini hadLnylr (3í) 14 (5 képpel). Az elfő hadiárva. szanató­rium (36) 1. (5 képpel). Elet a hadihajón (36) 14 (6 képpel). A szén (36) 28 (6 képpel). A romáu gabona (37) 23 (7 képpel). Á szabad festőiskolából (38) 13 (2 képpel). Az albánok ünnepe (38) 15 74 képpel). Aivó katonák (39) 14 (6 képpel). Szudán! képek (39) 21 (3 képpel). Szlöjdmunka az iskolákban (40) 14 (10 képpel). Nines mindig iiiboru (41) 14 (5 képpel). öazi vizsla-verseny (41) 21 (4 képpel). Üzenetek hadifogságból (43) 14 (4 képpel). A - Hindenburg-ünnepról (44) 14 (6 képpel). A svájci hadsereg (45) 14 (5 képpel). A választójogi reform mű­helyéből (47) 8. Szófiai képek (47) 14 (7 kép- pel). Egy Luthcr-játék (45) 15 (5 képjel). fl VILÁGHÁBORÚ eseményei Az obogz munkás- és kato- nntánáe« Illése (31) 17. .Jönnél! a rokkantak (34) 4. Mohamedán ovo&l katonák imája, (37) S. Kon<védnap Pécsett (30) 8. Orosz foglyok beszállítása LemUorgbo (37) 7. Az erdélyi hadikiállitás megnyitása (39) 1. A nagyváradi honvédnapról (39) 0. Pétervári utcai kép (41) 4. Bukovinai ukránok küldött­sége a királyt család előtt (42) 3. Mária Terézia főherceg­asszony látogatása a róla elnevezett katonaotthon- bun (42) 4. Amerika első halottját (42) boríték 3. old. Magyar foglyok- Olaszor­szágban (44) 0. Vilmos császár látogatása Szófiában (44) 3. A háborús Németországból (45) 11. A lengyel kormányzótanács beiktatása Varsóban (45) 3. Vilmos császár Konstanti­nápolyban (45) 4, (46) bo­rítók 3. oldal. A király &> vezérkara (45) 5, Menekültek egy pétervári munkásnegyedből (47) 8. A király imája a Monte San Mididén (48) 1. A hatvant hősök emléke (IS) 2. Vasárnapi béketüntetéa (48) 3.-Magyar és osztrák újság­írók a fíandrtal fronton (48) 5. I KüUinhfike az oroszokkal Molnár Jenő: Soha Í3t) 23. Pap Zoltán: Dalokba fű­zöm emlékét (43) 26. Tréfák Gábor Andor (28) 24 (34) 31, (36) 25, (38) 21, (47) 23, (13) 20. (51) 32. Heltai Jenő: (29) 24, (33) 23. (30) 27, (40) 20. (51) 21. Karinthy Frigyes (33) 1& (35) 31, (37) 20, (41) 21, (43) 27, (45) 20, (51) 30. Molnár Jenő: (31) 21 (35) 24, (38) 27. Nagy Endre: Bifucsolt közmondások (42) 19. A kukorica csudái (43) 25. Fából liszt (46) 24. A ma­gyar baka gavallér (48) 24. Ha majd béke lesz (50) Vulpes: (30) 26, (34) 24, (37) 27, (39) 20. Gyors kiszol­gálás (43) 18. Ismeretlen fogalmak (44) 18. Az ál- latkertben (46) 18. A gye­rekszobában (47) 22. A repülőgép (48) 21. Az or­vosnál (49) 18. Az ktkola- könyv (50) 25. Az okos fokszl (52) 20. Regények Bónyl Adorján: Szerenád 27—41. szám. Nagy Endre: Phoebus vé­dencei 42—52. számok. H. Dvere Stackpoole: Gar- ryowen 27—34. ez. R. Ottolengui: Saját fia 35—52. sz. Egy svéd napilap műhelyé­ből (49) 14 (5 képpel). Az olasz határról (50) 14 (5 képpel). Repülőgépről nézve (51) 24 (5 képpel). Szoretetet 6» békét (51) 41 (4 képpel). Itt a tél (51) 49 (5 képpel). Ellenségeink táborából (5it 51 (6 képpel). A* orosz forradalom karrl- katurákban (52) 21 (5 kép. pel). j Garamszeghy Sándor: ! Magyarok Szibériában (36) : 20 (13) képpel). I Szibéria (37) 21 (13 képpel). egy magyar faluban (49) Mikor az orosz béke hitre jött (50) boríték 3. old. Újságírók látogatása a frontokon (51) 3. A fegyverszünet (52) 1—S. Svájci katonák gyakorié ‘o- zása (30) 12. A svájci katonaság életéből (31) 11. Tizenötezer sí áj<j munkás-

Next

/
Thumbnails
Contents