Az Est, 1930. augusztus (21. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-22 / 189. szám

Péntek, 1930. augusztus 22. 9. oldat. HÍREK Előfizetési árak: 1 hóra . ...................3— P 3 bóra ...... 7.— P — Amerika új vak-síiket költönőt fedezett fel. Newyorlcból írják: Helen Keller nek, a .vak, süketnéma írónő­' nek, most méltó mása akadt egy fiatal amerikai írónő személyében. Csodálatosképpen ennek is Helen a keresztneve: Miss Helen Day. Csak egy fokkal enyhébb Miss Day álla­pota: ő »csak« vak és síiket, beszélni tud. Most megnyerte az amerikai va­kok szövetségének irodalmi nagy­díját. A vakok irodalmi revűje a »Lighthouse Gleams -■ (világító torony sugarai), amely Braille-írásban jelent meg, nagy irodalmi díjat tűzött ki versre. Ezt a díjat nyerte meg a fiatal süket és vak lány, a »Május király- ' nője . című költeményével. A zsűri szerint Miss Day a mai Amerika egyik legnagyobb költői tehetsége. Egyébként érdekes megállapításo­kat tett a zsűri a vak költők versei­vel kapcsolatban. Ezek a költők rend- ' szerint a hallás és a tapintás köréhez tartozó fogalmakról írnak. Színek alig fordulnak elő verseikben, általában hiányzanak azok a jelzők, amelyek valami látható tulajdonságot írnak le. Annál többet iiniak a különböző hangokról, a szél süvítéséről, a ten­ger zúgásáról, az autó tülköléséről vagy a zenéről. Igen gyakori jelzői: hideg, meleg, száraz, nedves, kemény, lágy, éles, tompa, széles, keskeny, stb. Legtöbb versük elvont filozofikus tárgyú. — Eulenberg Salamon temetése. A ma­gyar társadalom és a hazai zsidóság iin­'•pozáfi's részvéte'kísérti AítölKó útjára- e hónai» 20-án dr. Eulénberg Sálamon ud­vari tanácsost, a -Magyarországi Izraeli­ták Országos Irodájának ügyvezető''elnö­két és a Pesti Izr. Hitközség volt elnök- helyettesét, A temetésen igen nagyszámú és előkelő közönség jelönt meg. A templo­mi énekkar és Abrahamsohn főkántor mű­vészi éneke után dr. Fischer Gyula főrabbi mondott nagyhatású gyászbeszódet. Ez­után báró Kohner Adolf, az Országos Izraelita Iroda elnöke, majd Stern Samu udvari tanácsos, a Pesti Izraelita Hit­község elnöke, dr. Endrei S. Henrik, a Pesti Szentegylet igazgató-főtitkára mon­dott gyászbeszédet. A sírnál dr. Polóngi Dezső a Saskör nevében, melynek dr. Eulenberg Salamon egyik alapítója v. t. mondott búcsúbeszédet. Utána még szá­mos testület képviselője beszélt. — Felhőkarcoló-tilalom Rióban. Rio do Janeiro város tanácsa elhatározta, hogy nem enged több felhőkarcolót építeni a brazillal fővárosba. A ta­nács szerint a felhőkarcoló egyálta­lában nem praktikus, nem egészséges és amellett elcsúfítja a várost. — A felhőkarcoló nem egyeztethető össze a latin kultúrával és szépérzék­kel — mondják a rioi városatyák. — Leugrott a vonatról, összevág- daliák a kerekek. A Besnyői út és Egressy út sarkán a 272-es kilométer­kőnél a vasúti pályatest mentén egy véres emberi lábszárat találtak. TV vább kutattak s körülbelül 80 méter­nyire egy másik véres lábszárat ta­láltak és ismét messzebb egy teljesen összeroncsolt véres hústömeg feküdt a pályatest mellett. A nyomozás meg­alapította. hogy Csccsetka Mihály 24 éves munkással azonos a holttest. Csccsetka a 701. gyorsvonatból kiug­rott, a vonat alá került, amely telje­sen összezúzta. — Clevelandban nem fontos a gya­logos. Óriási közmunkák kezdődnek most Clevelandban. Kiszélesítik a forgalmas utak kocsiútjait: lefarag­nak a járdákból. A járdák .szélessége most Clevelandban 22 láb óh ezt 13V2 lábra fogják csökkenteni Ilyen kö­rülmények között a kocsiúton l sor­ral több autó haladhat, mint eddig. Indokolás: nem fontos, hogy a narda széles legyen, úgyis nagyon kévés ember jár gyalog. Aki leszorul a jár- Járói, az üljön autóba, annál több helye lesz a kocsiúton. Masszírozásra m ANA sősborszesz A kecskeméti 19 gyermekes TANCSAGYÖBGYNÉ, a 25 gyermekes WEBER ANDRÁSNÉ, a 14 gyermekes SKIBA l'ALNÉ és az iukei 13 gyermekes DAM-JÁN YENDELNÉ a magyar anyák ünnepén Hat anyának 134 gyermeke k volt vatikáni követné a kitüntetett sokgyerekes anyák között vatikáni követének feleségét tün­tették ki, akinek hat gyermeke van. Ezután sorra került a többi anya. Először azok, akik anyagi viszonyaik miatt -csakja kitüntetést kapták, azok, akik egyenkint 100—10Ö pengő külön jutalomban is részesültek, Gróf Kícbélsbe’f'g WuffMfé* elé. í): ükásztotta az asszonyok nyakába a némzetiszíuű szalagon függő ezüst érmét és ő adta át borítékban a száz pengős jutalma­kat is. ■ A legnagyobb tapsot özv. Weber Andrásnó kapta, aki Csömörről jött fel az ünnepségre. 25 gyermeke volt neki, akik közül hat él. legidősebb 50 éves, a legfiatalabb 31 éves. De külön-külön megéljenezték a többi anyát is, ezek közül a 2Í gyermekes Fogólyán En- drénét, a 19 • gyermekes Tancsa Györgynél, a 18 gyermekes Jerobek Károlynét, a 21 gyermekes Schnabl Gáspárnál, a 17 gyermekes Bjelik Adolfnál, özv. Reichardt Jánosnét, aki fiával, Reichardt plébánossal já­rult Klebelshergné elé. Összesen 60 anyát tüntettek ki a fő­városban, ugyanebben az időben 600 községben 1200 anyát. A jutalmak nagyrésze adakozásból került elő, az -erre a célra rendezett hangverseny jövedelméből 30 tanító feleségét és 60 olyan leventeanyát tüntettek ki, akik­nek legalább 4 leventefiúk van. — Az Est tudósítójától — Szent István napján tartották ez­úttal harmadszor a magyar anyák nemzeti ünnepét, idén a régi képvi- sblőházbau. A régi parlament termét ajikitÜptMmnlőv sokgyermekes anyák töltötték megyés délután hat.'óratüy. amikor megérkezett gróf. Klebels- Rétff'Ktínőíré?öíicig '1S'líhfátflr áz 'ün­nepséget. Szederkényi Anna köszön­tötte ; először az- anyákat, majd Peltltó-Szandtner Aladár államtitkár. Üdvözölte gróf Kicbelsbcrg Kunó­nét, Széchenyi Aladár grófot, aki 1000 pengőt adományozott arra a célra, hogy a legderekabb somogymegyei anyát tüntessék ki vele. Köszönetét mondott a TÉBÉ-nek, amely 500 pen­gőt adományozott a legkiválóbb tolna- megyei. anyának. Széchenyi adományát a tizenháromgyerinekss inkei Damján Vendelné kapta, a TÉBE 5G0 pengőjét pedig Skiba Pálné Pincehelyről, akinek tizennégy gyermeke van. Ney vármegyei főjegyző Pest vár­megye üdvözletét tolmácsolta, majd Liber Endre fővárosi tanácsnok be­szélt Egy kis díszmagyarruliós leányka szavalt, azután virágokat szórtak az ünnepelt anyák sorai közé. Ezután megkezdődött a kitünteté­sek, illetőleg a pénzjutalmak szétosz­tása. Lsgeiősnek Nagy Eleknéí, Magyarország volt — Közös elhatározással... A uóg- rádmegyei Somogy kőfalu határában Juhász István 20 éves helybeli lakos egy katonai fegyverrel szivenlőtte Bodor Erzsébet 18 éves leányt és az­után halántékon lőtte magái. Mindket­ten meghaltak. Juhász zsebében egy búcsúlevelet találtak, amelyben azt írja, hogy közös elhatározással men­tek a halálba. — Házasság. Papper Henrik és neje leánya, Illy és Helischauer Andor a do­hány-uccai templomhan vasárnap, 24-én 11 órakor házasságot kötnek. — Fel akarták gyújtani a nagy­váradi ligeti templomot. Nagyváradi tudósítónk jelenti: Nagyvárad zsidó­sága, amely az emlékezetes diák- kongresszus idején először szenvedte át templomainak és kegyszereinek meggy átázását', tegnap óta ismét nagy izgalomban van. Az úgynevezett ligeti templom gondonoka ugyanis tegnap este Sürgősen a rendőrségre szaladt s jelentette, hogy az imaházat bűnös kezek fel akarták gyújtani c-s csak egy szerencsés véletlennek köszön­hető, hogy a merénylet nem sikerült. Benn a templomban a tóraszekrényt feltörve s mindent petróleummal le­öntve találtak, A merénylőnek már nem volt ideje, hogy a templomot fel gyújtsa, mert idejét a templomi per­sely felfeszítésével töltötte el. — Ranschburg Viktor meghalt. Ranschburg Viktor, a Panteon Iroi daimi Intézet vezérigazgatója, a mai gyár könyvkiadás egyik úttörő vei zéralakja, 68 éves korában, hosszas betegeskedés után meghalt. Az el- húnyt huszonnyolc éven át vezető; igazgatója volt az Athenaeum írói dalmi Nyomdai Részvénytársaságnak is, amelynek könyvosztályát vezette és a magyar könyvpiac és a magyar irodalom nem egy jeles munkája kői szönheti neki megszületését. Ritka’ kötelességtudás, a munka szeretető, a szakma ismerete és sokoldalú tudás jellemezte. És nemcsak a szakmai körökben, nemcsak az írók között, hanem a széles társadalmi kö­rökben is méltányolták és becsül­ték munkáját és egyéniségt. Már egy év óta betegeskedett, súlyos szívbaj1 támadta meg, az orvosok nem segít­hettek már rajta és tegnap 68 éves korában meghalt. Feleségén kívül fia, Ranschburg Pál, a Magyar Rugy- gyanta Gyár igazgatója és egy leánya gyászolja. — Az Osztálysorsjáték mai húzásán a következő nagyobb nyereményeket sorsolták ki: 200.000 pengőt nyert: 6135 4000 pengőt nyert: 71728 ílOOO pengőt nyert: 73072 2000 pengőt nyertek: 7060 19422 30834 34501 80080 1000 pengőt nyertek: 1365819797 22303 23309 800 pengőt nyertek: 201 725 14921 19056 28596 33303 55799 600 pengőt nyertek: 4704 18210 31116 53098 68575 71067 500 pengőt nyertek: 14579 21777 24116 27807 30958 34969 36084 45361 49392 56060 65429 69066 77207 Ezenkívül kihúztak még 400 pengős, 300 pengős és 150 pengős nyereménye­ket. A húzás folytatása e hó 22-én lesz. ./107 lOíi (it/.x -il D ­— A versenyző kerékpáros nekiszaladt á falnak. A Millenáris versenypályán tegnap kerékpárverseny volt. Az egyik versenyző a 28 éves Huszár László ver- senyzés közben kormányaiba miatt ke­rékpárjával nekiszaladt a falnak és sú­lyos zúzódásokat szenvedett. A. mentők a Eókus-kórházba szállították. — Gázoltak a rendőrlovak. A Szeut István napi ünnepségek során a men­tőknek, mint arról más helyen beszá­molunk, több mint 500 esetben kellett közbelépniük. Mert egyrészt a nagy hőségtől, másrészt a nagy tolongásban rengetegen lettek rosszul. A mentők közbelépése során két különös eset is előfordult. Ugyanis az Andrássy üt­és Bajza ucca sarkán az ünnepségek lefolyása alatt lovasrendőrök tartot­tak kordont az úttest két oldalán. A lovasrendőrök nehezen tudták csak viszaszorítani az óriási tömeget, köz­ben megtörtént, hogy a lovasrendőrök lovai több járókelőt megsebesítettek. Így Kovács XVII. Sándor lovasrend­őr lova Czizmann Józsefnó 43 éves háztartásbeli asszony lábára lépett, Biczó István lovasrendőr lova pedig Márton Józsefné háztartásbeli asz- szony lábát sebesítette meg. Czizm on­nét a mentők a Rókus kórházba szál­lították, Mártonnál azonban a hely­színen első segélyben részesítették és azután lakására bocsátották. — Gázzal megmérgezte magát, Torma Mária 21 éves háztartási alkalmazott Visegrádi ucca 43. számú házban lévő szolgálati helyén gázzal megmérgezto magát. Meghalt. Az ggSSD&QSSftott RLY-T0K a háztartásban megöl legyet, szúnyogot, molyt, poloskát, svábbogarat stb. Hatása garantált I Óvakodjék minden utánzattól 1 Gyártja a FtY-TOX társaság Az &©Rä“T©2C kipróbálásához egy pengő bélyeg vagy kész- pénz beküldése ellenében ogy próbaüveget tórmentve szállít az itteni vezérképviselet: Révész Ernő és Társa, Budapest, V. kér., Nádor ucca 30. sz, Figyelem!

Next

/
Thumbnails
Contents