Az Est, 1931. május (22. évfolyam, 98-121. szám)

1931-05-01 / 98. szám

Budapest 1931 * Pétitek * május /. Ara Xll. évfolyam * 98. szám. Előfizetési ár : lj> hónapra . .. . 3 e*n%t Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pálya udvarokon lOfiti. Talpfán: J. 43S—S0..61 SS.lg, J. 46*— IS. J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR S**rb699iáség$ VII kér., Rákóczi út 84. faiadé hivatal* VII., Erzsébet körút 18.20 SxerkesKtőxég Bácsban a Kohlmarkt 7. Rosenberg Félix volt bankigazgató megmérgeste magát Megtorolják a vidéki OTE visszaéléseket Papp Géza államtitkár a bűnös tisztviselők felfüggesztéséről és a vizsgálatról Ernszt miniszter is bejelenti a megtorlást KezdjüR ott, iihoí a tegnapi viharos közgyűlés befejeződött; hagyjuk a vihart, a »személyes in egtámad t utasokat«, az izgalom és feszültség egész szcenáriurnát és maradjunk csak szépen a főkérdésnél, amelyről a polgármester űr összefoglalóan szólt: a városháza »állítólagos« munkátlanságánál. A polgármester űr ezt hosszan magyarázgatta, de nem magyarázta meg. Minden érve ellenérv — az egész mai vá­rosházi politikával szemben és minden adatából csak az ellenvé­lemény kap erőre. Annyit beszél­nek, firkálnak manapság optimiz­musról, de minden optimizmus: rezignáció a polgármester úrnak ama közléséhez képest, hogy min­den bű j látszólagos. »Nyugodtan állíthatom, hogy minden baj lát­szólagos« ... Látszólagos az egész önkormányzat zsibbadtsága; csak látszólagos, hogy a törvényható­sági tanács jóformán semmit sem produkált; s ah, csak látszat, káp- rázát, játszi délibáb, földiekkel játszó tünemény Budapest egész gazdasági helyzete; látszat az is, amit a polgármester űr is — való­ságként konstatált, hogy bizonyos feladatok elvégzésére nincs pénz; vagy hogy a lisztújítás is megaka­dályozta a munkák folyamai ossá­gát. Ez mind látszat. S mi a való­ság? A valóság az, hogy a törvény- hatóság egész gépezete hónapok óta lázas munkában van. Buda­pest ipara már rég nem pang; kér reskedelrne herkulesi lendületet vett; a vállalkozás árja szinte ki­csap medréből, a közmunkák nem­csak programjukban készültek el, de energiáik körforgásában már az eleven élet hatalmas faktorai lettek. Semmi késlekedés nem volt a választások miatt. De ha ez a va­lóság, akkor ez az egész Budapest csak szimulál? S akkor nem ért­jük, miért beszélt még mindig csak á jövő időben a polgármester úr a legtöbb kérdés elintéződósérői? Minek akkor a biztató közlés, hogy az üzemi kérdés »is elintéződik« és a felesleges üzemeket megszün­tetik? Miért nem szüntették meg máris? Miért? ‘Miért! De hagyjuk ezeket a miért-eket és állapítsuk meg, hogy egyben mindesetre iga­za vau a polgármester úrnak: min­denkinek össze kell fogni, hogy Oson karnagya r ország fővárosán segítsünk. De összefogni — a mun­kában kell ám; az egységben; és a harmóniában. Mit foghatunk most össze a városházi politikából? Az eredmény semmijét! Vagy a köz­gyűlés viharát?... — A- Ext tudósítójától — A M ,gyarország tegnap részletes tudósítást, adott arról, hogy a Társa­dalombiztosító Intézet tbo'o vidéki pénztáránál súlyos visszaéléseket fe­deztek fel. Így u,agy szabálytalanság­ra bukkant az elrendelt vizsgálat elsősorban Veszprémben, tovapbá Pápán és Esztergomban. Más pénztá­raknál is előfordultak fcisebb-na- gyobb szabálytalanságok, amelyekkel kapcsolatban a vizsgálat folyamatban van. Az intézet vezetőségének intéz­kedésére Esztergomban és Veszprém­ben az intézet vezetőjét felfüggesz­tették állásától, hasonlóképpen intéz­kedések történtek a pápai pénztár­nál is. A Társadalombiztosító Intézet el­nöksége ma délelőtt tíz órakor érte­kezletre ült össze, amelyen a munkavállalók képviselői napi­rend előtt tették szóvá a vidéki visszaéléseket és élesen szembefordultak azzal a rendszerrel, amely lehetővé lette a vi­déki pénztáraknál elkövetett és az in­tézetet nagy károkkal sújtó vissza­éléseket. Az Est. munkatársa még az elnök­ségi értekezlet előtt beszélgetett Papp Géza államtitkárral, az OTI vezér- igazgatójával, aki a vizsgálatokról a következőkben nyilatkozott: — Mindenekelőtt kikeli jelentenem, hogy szó sem lehet arról, mintha az intézet vezetősége vem gyakorolt vol­na megfelelő ellenőrzést Állandóan rendes vizsgálatokat tartottunk és tartunk, de ha nem tudjuk, hogy va­lahol büntetend ő cselekményeket kö­vettek el, a normális vizsgálat során aligha jöhetünk rá azokra. Mélyre­ható vizsgálatokra van tehát szükség, amelyek csak akkor járhatnak ered­ménnyel, ha a kiküldött vizsgálókö­zegek valahonnan útmutatást kap­nak. —- Hangsúlyozom, az ellenőrzés ál­landóan folyik, de az ügyvezetők nem teljesítik meg­felelően ellenőrző kötelességükéi. Az ügyvzetés ellenőrzésének hiánya volt az oka tehát annak, hogy ilyen visszaélések előfordulhattak. Erns-t Sándor l ap Gc-a — Ami már most az ügy érdemet illeti, Veszprémben és Pápán jöttünk rá visszaélésekre és szabálytalan­ságokra, amelyeket egyrészt a hátralékok be­hajtáséinál, másrészt más módon kö­vettek el. Hogy károsodott-e az inté­zet és mennyivel, az csak.a vizsgálat befejezése után derül ki. Valószínű­nek látszik azonban, hogy nagyobb összegekről nincs Szó■ — A veszprémi kerület pénztárának új igazgatója. Jakatics József foly­tatta le a vizsgálatot, amelyről jelen­tést kaptunk. Intézkedtem ennek alapján, hogy a végleges tisztviselők, Veszprém­ben Zwicker Béla a pénztár volt vezetője és Mokka y Barnabás számtanácsos állásuktól azonnal fölfüggesztessenek. két ideiglenes tisztviselőt pedig elbocsátottunk. Pápán 'Gyömörey László számta­nácsos ellep folyt le a vizsgálat, akit szabadságra küldöttünk a vizsgálat befejezéséig. Elmondotta ezután a vezériga ágától hogy Gyömörey a hátralékkal történő befizetésekkel követett cl visszaélése­ket, melyek akkor derültek ki, amikor a kifizetett hátralékok végrehajtását elrendelték. Az történt ugyanis, hogy mikor a végrehajtó megjelent a felek­nél, él kor azok nyugtákkal igazolták, hogy ük már a hátralékot befizették. — Esztergomban — folytatta a vezérigazgató — hetek óta. folyik a vizsgálat, Kubinyi Lászlónak, az intézet vezlöiének bi­zonyos szabálytalanságai miatt. Úgy őt, mint Markó István számtanácsost, szintén felfüggesztettük állásától, A vá'l ellenük az. hogy n külső közsé- geiíben, mintapéldául Komáromban, Tatán, a pénztári megbízottaktól, akik nem rendes tisztviselők. kölcsönöket vettek fel, amelyek az intézeti inkasszált pcuzekből származtak. — Az intézet vezetősége egyébként ebben az esetben a büntető feljelen­tést is megtette a pestvidéki királyi ügyészségen. A vezérigazgató ezután még közölte velünk, hogy Baján és Székesfehér­várott nem folyik a vezetőség ellen vizsgálat. Baján az történt, hogy az egyik munkás választmányi tag meg­vádolta a pénztár egyik orvosát az­zal, hogy egy betege tetanusz-mér- gez'sbcn meghalt, Ez az ügy bocsá­natkéréssel intéződött el. Székesfehér­várott két tisztviselő magatartását kifogásolták. A foganatosított vizs­gálat itt pozitív eredményre nem ve­zetett és ezután a két tisztviselő állí­totta. a bíróság elé a feljelentőket. Végül kijelentette még az állam­titkár-vezérigazgató, hogy más vi­déki pénztáraknál számbavehető vizs­gálatok nincsenek, csupán kisebb je­lentőségű szabálytalanságokról tud a vezetőség, ezeket mindenütt nyom­ban megtorolják. A képviselőház folyosóján is sok szó esett ma az OTI visszaélésekről. Ernszt népjóléti miniszter kijelen­tette, hogy az összes visszaéléseket ki fogja nyomoztatni és minden kiderí­tett szabálytalanságot a legszigorúb. ban meg fog torolni. ói

Next

/
Thumbnails
Contents