Az Est, 1933. augusztus (24. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

Kedd, 1933, augusztus t, /ÍZÜ5Jr 3, oldal. Jön már nyugat­ról az újabb meleghullám A vasárnapi vihar Magyarországon komoly baj nélkül műit el — Az Est tudósítójától — A múlt hét végén napról-napra fo­kozódott a hőség és vasárnapra vár­ták a kánikula csúcspontját. A köz­lekedési vállalatok, a fürdők, az üdülőhelyek nagy előkészületeket tettek, hopy a várható rekordforgal­mat lebonyolítsák. A várt nagy tö­megek elmaradtak. Részijén annak tulajdonítják, hogy a hónap végén már kevés az emberek pénze és in­kább a lakásokban hűsölnek, más­­részit vasárnap már jelezte a Me­teorológiai Intézet, hogy délutánra vihar várható es ez is óvatosságra intette az embe­reket. Nemcsak sokan maradtak ott­hon, hanem azok is óvatosak voltak, akik mégis kimertek a szabadba. így a viharral kapcsolatban ezúttal nem kell balesetekről beszámolnunk. A hűvös levegő reggel hét órakor 'érkezett meg az ország nyugati halá­rára. Az északnyugati szél mögött esőfront közeledett, amely reggel még Linznél •volt, de tizenegy óra körül elérte Sopront, kevéssel 12 óra után a Bala­tont cs 5 óra tájban a fővárosba is meg­érkezett. Az ország keleti részén csak este hűlt le a levegő, így magasabb hőmérsék­leteket vasárnap csak ott mértek, Bu­dapesten 29 fok, az ország nyugati részében 22—23 fok volt az átlagos legmagasabb hőmérséklet vasárnap. A júliusi kánikula szombaton érte .el maximumát: Budapesten 37 fok meleg volt. 'Jelentettek ugyan egy rekordot: Kis­kőrösön 40 fokot mértek szombaton délben, de kiderült, hogy ezt nem túl­ságosan megbízható hőmérővel és egy Ipiaci sátorban állapították meg. A rekordot nem hitelesítette a metcooro­­iógiai intézet. A Balatonra tét óra tájban érkezett meg a vihar. A Balaton forgalma zz előző vasár­naphoz képest feltűnően gyenge vo.t, a vihar lassan jött és így mindenki idejében partot érhetett. 'Az időjárás romlása folytán azonban a kirándulók mind a korábbi vona­tokat rohanták meg, úgyhogy ezeken rendkívül nagy volt a zsúfoltság. A Dana csónakforgalma is kisebb volt, mint az előző vasár­nap. Akkor a csónakoknak több mint SO százaléka volt a vizen, most csak 70—75 százalék indult kirándulásra. A csónakházak már reggel figyel­meztették az evezősöket, hogy dél­után vihar jön, így nem is történtek balesetek. Néhány csónak felborult, de komolyabb baleset nem történt. Mulatságos volt ellenben a délután hazatérő csónakok felvonulása. Reg­gel nagy hőségben, a lehető legjob­ban levetkőzve indult el mindenki, este azután hideg szélben, pásztázó esőben a didergő weekendezők plédeket, sátorlapokat, törülköző­ket csavartak magukra. Sokan úgy néztek ki, mint az eszki­mók. A strandfürdők jforgaílma is a várakozáson alul ma­radt. A BESzKÁR járművei korahaj­nalban bonyolították le a legnagyobb forgalmat, féltíz után már üres villa­mosok robogtak a zöldbe. Annál na­gyobb megrohanast intéztek a kocsik ellen délután, amikor a hőmérséklet hirtelen lehűlt. A BESzKÁR vonalain körülbelül 50.000 ember menekült reggel a hűvö­sebb szabad ég alá. a helyiérdekű vas­út 30.000 utast szállított ki a városból, a keleti oályaudvaron IS 695 ember hagyta el Budapestet és este 23.295 tért vissza. Azért nagyobb a vissza­térők száma, mert sokan jöttek haza a hónap végével szabadságról. A bu­dai pályaudvaron mindössze 2000 víkendjegyet adtak ki a Balatonhoz, a nyugati pályaudvar kirándulóvona­tain pedio- 9000 utast számoltak meg. Nagy hajópark indult korán reggel az Eötvös térről legalább mar) ember in­dult kirándulásra a METR halóin. Tegnap még nagyon kevés eső volt, de éjjel és reggel az egész országban csendes eső hull a földekre, ami mezőgazdasági Szempontokból a szakértők szerint nagyon hasznos. A Meteorológiai Intézet véleménye szerint a mostani hűvösebb idő csak átmenet, Nyugateurópából máris déli szelet és gyors felmelegedést jelentenek, né­hány nap alatt bizonyosan hozzánk is elér a melegebb időjárás. Ma reg­gel átlag 15—16 fok meleg van az or­szágban. A nagy kánikulában tehát megjött a nehezen várt enyhülés, né­hány nap múlva pedig visszatér a napsugár. Gyilkolt a vihar Drezda, julius 31 (Az Est külön tudósítójától) Az Európaszerte viharossá vált idő vasárnapra virradó éjszaka érke­zett el a Szász-Svájc bejáratánál fekvő ősrégi Pirna városkához. Irtózatos erejű orkán és zivatar zúdult a vá­rosra é3 különösen a régi negyedben borzalmas pusztítást okozott. A ki­­döntött fák, lezuhanó tetőrészek és szanaszét röpködő gerendák négy embert megöltek és húszat igen súlyosan megsebesítettek. A sebesültek közül hatnak az állapota életveszélyes. Az utak járhatatlanná váltak. Az orkán nagy kárt okozott Nieder­­taubenheim városkában is. A szélvi­har egy csűr tetejét leszakította s a lezuhanó gerendák egy rohamosztagost megöltek, kettőt pedig súlyosan megsebesítet­tek. Pusztító jéf eső, beomianak a házak Oppeln julius 31 Vasárnap este Rosmierka, Rosmier és Orzety községeken borzalmas vi­har vonult végig, amilyenre ember­emlékezet óta nem v.lt példa. Hirte­len orkánszerű vihar támadt, majd jégeső esett. Az irtózatos zivatar fél­óráig dühöngött és nagy károkat oko­zott, főleg Rosmierka faluban. Szá­mos liáz beomlott. Sok kémény le­dőlt. Az új építkezések tönkrementek. A jégdarabok számos háziállatot megöltek. A termésben okozott kár rendkívül nagy. 34 fok meleg, négy halálos napszűrás Kewyorkban Kewyork, július 31 ■ 34 f0kot mutat. A fürdőkben négyen A newyorki hőhullámnak tegnap | vesztették életüket» mégy halálos áldozata volt. A hőmérő l Amerikai hírek szerint felismerték és elfogták a cinkotai tömeggyilkost — Az Est tudósítójától — Tizenhét esztendő mult el a cin­kotai szörnyű tömeggyilkosság fel­fedezése óta. 1916 május 9-én találták meg Cinkotán a háborúba vonult Kiss Béla bádogosmester hét bádog hordóját, benne a hét meggyilkolt nőt. Azóta egész Európa rendőrsége KISS BÉLA kereste a nyomtalanul eltűnt tömeg­gyilkost. Most váratlanul olyan ada­tok bukkantk fel, amelyek szerint az álnéven bujkáló Kiss Béla Amerikába szökött és ott sikerült is őt elfogni. Nemcsak a magyar rendőrséget és a, pestvidóki ügyészséget, hanenj a?i amerikai hatóságokat is foglalkoz­tatja a borzalmas tömeggyilkossági ügy. Amerikában a »True Detective Mysteries« című bűnügyi folyóirat­ban illusztrált riport jelent meg a hét halott asszonyról. Ez volt a címe: »The seven dead Ladies«. Közölték a riportban Kiss Béla katona ruhás ké­pét, valamint Varga Ka'alin, Tóth Margit. Kukán Katalin, Tóth Mária és Pesadik Júlia fényképét is. A folyóirat közölte még Nagy Ká­roly nyugalmazott főkapitányhelyet­tesi akkori detektívfőnök arcképét- Részletesen leírták a riportban, ho­gyan nyomozta ki annak idején Nagy Károly és Hetényi Imre a cinkotai rémregény részleteit. Rövid idővel a cikk megjelenésé után váratlan fordulat történt. Levelek erész sora érkezett a fő­­kapitányságra, legfőképpen Nagy Károlyhoz, akiről a levelek írói és az amerikai hatósá­gok azt . hitték, hegy még. most is S a detektívfőnök. Többek közt egy; Mrs. Millie Hilton nevű hölgy is le-' velet küldött. Ezekből a levelekből ki* tűnik, hogy különböző amerikai váró-“ sokban felbukkant egy férfi, akinek személyleírása megegyezik az annak» idején kiadott elfogatóparancs és a folyóiratban megjelent cikk adatait val. A gangsterelíKel cimboráié emberrabló Izgalmas nyomozás indult meg Amerikáiban, ahol magánemberek és hivatalos személyek igyekeztek meg­állapítani, hogy Kiss Béla csakugyan ott yan-e? Számos helyről érkezett év­esítés, többek közt Oalclandból, Som­­merwillehól (Massachusetts), Fosto­­riából (Ohio), majd Baltknoreból is. Kiss Bélát a Chesapeake-öböl környékén is látták és személye azonnal gyanút keltett. Az egyes bejelentések szerint a férfi, akit határozottan felismernek a fényképek és személyleírás alapján, gangsterekkel áll összeköttetésben. A levelek írói azt is közük, hogy az utóbbi időben történt emberrablást ügyekben is szerepelhet. Kitűnt a be­jelentésekből, hogy a férfi, _ aki az értesítések szerint Kiss Bélával azonos, a háború utáni években került Amerikába. Legutóbb, mint írják, a Visconsin államban levő Tomahawkban buk­kant fel. A főkapitányság, amely már hetek óta folytatja a nyomozást ebben az ügyben, detektíveket bízott meg, hogy Budapesten ellenőrizzék az Ame­rikából küldött adatokat. Az amerikaiak fényképeket küld­tek, amelyeket felmutattak azoknak, akik Kiss Bélát ismerték és akik an­nakidején mint tanuk szerepeltek. A tanuk a felmutatott fénykép­ről határozottan felismerni vélték Kiss Bélát, de kijelentették, hogy csak egy sze­mély es_ szembesítésnél tudnának vég­leges és határozott vallomást tenni. Amerikából ujjlenyomatokat is kértek B.iss Béláról. Mint kiderült, a tömeggyilkosról nincs ujjlenyomat, mert büntetlen előéletű és nem is folyt ellene eljárás a tömeggyilkosság felfedezése előtt. A főkapitányság minden szükséges adatot rendelkezésre bocsát az ame­rikai hatóságoknak, hogy tisztázni lehessen a rejtélyt. Amennyiben megdönthetetlenül kiderül, hogy csakugyan a tömeggyilkosfc ismerték fel Amerikában, úgy megindul a hu adatási eljárás. Most küldik el Amerikába az elfő* gatö parancs teljes szövegét is. Kiss Báia 1877-ben, Izsákon született, nőt-» len bádogos, apja Kiss János, anyja Varga Verona. Az adatok azóta rész-; ben megváltoztak, mert az amerikai értesítés szerint Kiss Béla megnősült és három gyereke van. Dollfuss ezredtulajdonos lesz Bécs, július 31 (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Vaugoin hadügyminiszter akciót indított, amelynek célja, hogy a szö­vetségi elnök, mint legfőbb hadúr, Dollfuss kancellárt, aki a háborúban főhadnagy volt a hí­res tiroli császárvadászoknál, ugyanennek az ezrednek ezredes­­tulajdonosává nevezte ki és magát az ezredet »Dollfuss-ezred« névre keresz­telje át. Kiugrott az ablaKon — megmérgezte magát Jtecklinghausen, julius 31 Foerding Henrik, 31 éves kommu­nista vezér ma a rendőrségi épület második emeletéről leugrott és holtra­­zúzta magát. Foerding ellen hazaárulásra való készülés miatt eljárás folyt. Foerding beismerésben volt. Ma elvtársaival a folyosón álldogálva, kérte az ablak kinyitását, hogy friss levegő jöjjön be. Amikor az ablakot kinyitottak, leugrott. Berlin, július 31 Buer Ottó, volt bochumi főpolgár­mester, veronáUal megmérgezte ma* gát. és meghalt,

Next

/
Thumbnails
Contents