Az Est, 1933. november (24. évfolyam, 249-272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

2. oldal. ^az^Sst Péntek, 1953. november 3. idejében, bogy ez a reformáció tovább nem maradhatott meg az egyház keretei között, akkor szükségképen két részre osztotta a kereszténységet, hiszen a tri­denti zsinat és óriási alkotmánya is refor­máció és a protestantizmus, amikor meg- született, már tovább kellett, hogy fejlesz- eze a reformációt, önmaga életének veszé­lyeztetésével kimondván legfontosabb el­vét: »az egyház önmagát szakadatlanul Jcell, hogy reformáljai. _ Tehát a reformációt úgy tekinthet­jük, mint a mindenkori fejlődési foknak előkészítő lendületét, mint egy dinamikai tényezőt a történelemben, amely a halál­lal szemben az élet javáért küzd. — A reformáció mindenekelőtt a vallás átalakulása. —A prótes tant izmus ■ módszer Krisztus igaz követésére. Odafenn az örök üdvösség­ben nem lesz protestantizmus azért, mert *. t,. . . • .1 teljes lesz az ismeret és ennek a történel­mileg adott módszernek a közvetítő mun­kája e földi világban már lejárt. A kétezer éves egyház — Helytelen, hogy a protestánsok, vagy mások úgy gondolkoznak, mintha a mi anyaezentegyházunk 400 éves volna csu­pán. Kétezeréves és az első pünkösd nap­jától számit élete. Ha pedig hozzávesszük az ótestamentum előkészítő munkáját, ak­kor azt mondjak, hogy a mi anyaszent- egyházunk mint Krisztusé, ott kezdődik, ahol az első kegyelmi tény megtörtént. A mienk Augustinus, Clairveauxi Bernát, Assziszi Ferenc, a szentek és igazságtevők és ha mi kritikai módszerrel szoktunk is eljárni és megkeressük, mik és kik felelnek meg az evangéliumnak, azért ők a mi nemzetségünk és mi az ő házuk népének valljuk magunkat. A magyar történelem tanulságai — Különösen nem szabad erről megfen ledkeznie a magyar embernek. Nem sza­bad belemenni olyan osztozódáíba, hogy a magyar történelem 1500-ig a másé. Nem. Szent István, Szent László, Boldog Margit, Ráskay Lea és Temesváry Pei- bárt és minden nagy hitvallója ennek a korszaknak éppen úgy a mienk, mint bárki másé ezen a földön. Ha ezt a helyt télén gondolatot elfogadnám, akkor a ma­gyar történelem legelső ét legnagyobb alakja, Árpád fejedelem, senkié se volna, azért, mert akkor még nem keresztyén a magyar. — És ba most nem is osztozik senki Ár­páddal pogányságban, boldog és misz­tikus megrendüléssel érmük, 6 volt az áldott forrás, amelyből ezer évvel ezelőtt a magyar felfakadt és átver rajta a ma­gyar lélek tüzpatákja. — Sőt, ha a magyar történelemben va­laki a protestantizmussal ellentétbe lépett, azért nem zárhatjuk ki eteket a szivünk­ből. A mienk Esterházy nádor, Zrínyi Miklós és Pázmány Péter, — ki az közü­lük, aki kevésbé szereti édesanyját, ha vé­letlenül katolikus voltT Aki egy nemzet hőseit, történelmi kincseit felokezet sze­rint kontingentálja és ezen az alapon a vele nem egyezőt a történelemből a ma­gyar nemzet nagy erkölcsi értékállomá­nyából ki akarja tudni, nemcsak magát teszi szegénnyé és nyomorulttá, hanem a világon a legnagyobb destrukciót végzi. Ravasz püspök beszéde után Maday Gyula képviselő ünnepi ódá­ját mondta el, majd Kovács Sándor egyetemi tanár beszélt Luther törté nelmi . alakjáról, azzal kapcsolatban, hogy november 10-én lesz 450 éve Luther születésének. Vitéz Kozma György, az unitáriusok 6zónoka be­szólt még, majd az »Erős várunk...«- kai végződött az istentisztelet. tWlMWIWWIWWWWWWWWIMWMWWWmWWWWWWWVWMWIIWII Tüntettek az árusok a nagycsarnokban — Az Est tudósítójától — Ma délelőtt 11 óra tájban telefonon endőri segítséget kértek a központi ásárcsarnokbál. A piaci árasok ugyanis tüntetésbe kezdtek, ,i csarnokban letakarták áruikat, be- szüntették az árusítást ée szónokaik beszédeinek hatása alatt elhatároz­ták, hogy felvonulnak a városháza elé. Elsején lépett életbe a vásárcsarnokok új rendje, amely szerint reggel 6 óra helyett 7 órakor nyitják ki a csarnokot, este pedig 8 óra helyett 7 órakor zárják. A vásárcsarnoki árusok egy része sérelmesnek találta az új rendet. Mozgalom indult annak megváltozta­tására. Ma délelőtt megjelent a csarnokban Perley Lajos törvényhatósági bi­zottsági tag és ő állt élére az elégedetlenkedőknek. Amikor riadóautón egy szakasz rendőr érkezett a vásárcsarnok elé, rövid néhány pare alatt helyreállí­totta a rendet. <rt Labriola mester elrepült hitelezői elől. De nálunk repülő gyorsasággal kapta meg egy színház bérletét. * Haszonöt egyetemi katedrát akar­nak leépíteni. Közoktatási reformnak elég olcsó. Olcsó a költségvetés, draga a tudomány számára. tabletták az enyhe és megbízható hashajtó, a renyhe bélmüködés szabályozója. Átmenetinek mondja mindenki a gazdaadósságok rendezését — a pénz­ügyminiszter is. De manapság az egész világon, minden pénzügyi ren­dezés csak átmeneti... — de ép mert az átmenet a legfontosabb, nem esők-: kennek, hanem nőnek az igények az átmeneti megoldásokkal szemben. Ma többet várunk egy átmeneti megol­dástól, mint hajdanában egy végleges megoldástól. VTeljeson ÁrtalmaHen. Rendőrbíróság előtt az apa, aki botrányt rendezett karcerbezárt fia miatt- Az Est tudósítójától ­Részletesen beszámolt Az Est arról, hogy milyen rendőri bonyodalmakat okozott az, hogy Réh István Í3 éves kisfiú a nyáron a Szabadság téren labdázott. A kisfiút előállították a szerbuccai gyermek bíró ságra, ott karcerbe zárták, s amikor az apja, Réh Dezső, be akart hozzá menni, nem engedték meg ,hogy fiával beszél­jen. Az apa hangos jeleneteket rögtön­zött a kapitányságon, botrányos vi­selkedéséről jegyzőkönyvet vettek fel és eljárás indult ellene. Ma délelőtt 10 órakor került Réh csemegekereskedő a rendőrbíró elé, hogy feleljen akkori viselkedéséért. A tárgyalást dr. Datky Lajos rendőr- kapitány vezette és mint ügyészi megbízott, részt vett rajta Bartha Béla rendőrtanácsos. Botra támaszkodva, bicegve jelent­kezett tíz óra ntán néhány perccel a rendőrbíró előtt Réh Dezső. Az izga­tottan viselkedő férfi, mielőtt a rend­őrbíró bármit is kérdezhetett volna tőle, a következőket mondotta: — Kérem, a tárgyalást halasszák el, mert nagyon nagy fájdalmaim vannak. Én isiászos beteg vágyók, fájdalmaim miatt nem tudok úgy védekezni, aho­gyan akarok, védőm viszont akadá­lyozva van a megjelenésben, körül­belül tizenegy óráig. Kérem, hogy a tárgyalást tizenegy órára halasz- szák el. — Nem tudjuk elhalasztani, — válaszolja a rendőrbíró. — Bang súlyozom, — mondta erre Réh — hogy semmit alá; nem írok és ne is tessék semmit kérdezni, mert a kérdésekre nem válaszolok. — De kérem, lehet, hogy rendesen megértjük egymást, »- mondotta a rendőrbíró. — Nem hiszem, — válaszolta Réh Dezső. Próbáljon nyugodtan viselkedni. — Hát... ahogy lehet... Datky kapitány ezután olvasni kezdte azt a jelentést, amelyet Réh Dezsőnek a kapitánysá­gon va-ló viselkedéséről készítettek. — ön azt kiabálta, — olvasta a je­lentést a kapitány — hogy »Gyilkosok, gazemberek, megölik a fiamat«. — Ezeket nem mondtam, csak az eljárást kritizáltam. Tény, hogy han­gos voltam, de az nem csoda. Ha a kapitány úrnak van egy IS éves fia és vele ez történik, nem tudom, mit csinálna a kapitány úr. Eliemerem, hogy jogos volt fiam előállítása, de — bezárták! Mindegy, hogy hogy hív­ják. karcernek-e vagy őrizetes cellá­nak, azt tudom, hogy otthon le kellett csutakolni, ami­kor kiengedték, mert tetves volt és napokkal később mindnyájunkat megbotránkoztatott olyan kijelenté­sekkel, amelyeket a karcerben tanult azoktól, akikkel együtt volt. — Külföldön, — szól közbe a rend­őri büntetőbíró — speciálisan Anglia ban még szigorúbban járnak el a gyermekekkel szemben. Indulatosan válaszolt Réh Dezső: — Én innen azonnal a belügymi­nisztériumba megyek, ha azt mond­ják. hogy rendben van az. ami tör­tént. — A vádat megértette, úgy-eT — Igen, megél tettem. t— Bűnösnek érzi magátf A rendőrséget nem ócsároltam. ndorseget nem oc csak kritizáltam Bérem, kapitány úr, tessék megmon­dani. rendben van-e az, hogy egy rendőr, amikor én lemegyek a kapitányságról, szó nélkül megra­gad és három társával együtt bedob az őrizetes cellába? — Önnek nincs joga kérdezni, csak válaszolni. Azt elismeri, úgy-e. hogy viselkedésével botrányt okozotti — folytatta a kérdezést a rendőrbírd. — Igen. . — Mivel tudja menteni az eljárá­sát? * — Csak azt mondhatom most el, amit már az előbb elmondtam, hogy rendkívül felkavart, ami a fiam­mal történt. Amikor előállították, még nyugodt voltam. Azután bejöttéin a kapitány­ságra, kerestem őt, egyik helyről a másikra lcüldtejc, nem akarták meg­engedni, hogy lássam a fiamat és amikor megtudtam, hogy bezárták, nagyon elkeseredtem. Barna rendőrtanácsos ügyészi meg­bízott kérte, hogy hallgassák ki a botrányos^ jelene­tek szem- és fültanulC így dr. Antal Géza rendőrkapitányt és Szidanits Ferenc rendőrkezelőt. A rendőrbíró elrendelte az ügyészi megbízott által kért tanuk kihallgatását. Azonnal Intézkedtek, hogy a kapi­tányság! épület második emeletén lévő rendőri gyermekbíróságról jöjje­nek le azok a rendőrtisztviselők, akik annakidején tanúi voltak a kis Réh István előállításával kapcsolatban történteknek­ASalgó-Tarjáni KőszénbányaRt. igazgatósága, feliigyelőbizoitsága és tisztviselőkara mély fájdalommal jelentik, hogy a társulat igazgatója ez évi október hó 31-én, 50-ik élet­évében elhúnyt, A megboldogult 32 éven át ritka odaadással, páratlan hűséggel és példaadó kötelességérzettel szol­gálta a társulat ügyeit Szorgalma, tudása és szilárd jelleme a társulat vezetői közé emelte. A kitűnő tisztviselő és meleg­szívű kartárs emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. A megboldogult földi marad­ványait november hó 2-án, déli %1 órakor fogjuk a farkasréti temető halottasházából a róm. kát. anya- szentegybáz szertartása szerint örök nyugvóhelyére kísérni. Budapest, 1933 október 31. Ezúton mondunk kószónetet mindazoknak, kik | felejthetetlen hitreaem, illetve testvírünknek elhalá­lozása alkalmával részvétükkel felkerestek. Grüngras József és családja I Feleségem elhalálozásával jóbarátaimtól és kedves Ismerőseimtől hozzám érkezett annyi meleg érzéstől át­hatott részvétért ezúton fejezem ki háláskószönetemet. Budapest, 1933 X/30. VÍHCZB JÓZSef Or. Lurja Aladárnó Schulhof Sári és leá­nyai : Rózsa» Ibolya és Magda fájdalomtól összetörve tudatják, hogy felejthetetlen drága jó férje, illetve édesapjuk D" LURJA ALADÄR volt laptulaJalonoa-fBeserlcasstS hosszú szenvedés titán, 58 éves korában, október 30-án elhúnyt. November 2-án kísértük utolsó, útiára Legyen k8--nyö Neki a föld I

Next

/
Thumbnails
Contents