Az Est, 1934. január (25. évfolyam, 3-24. szám)

1934-01-05 / 3. szám

—V Apa IO mién Előfizetési ár: Bgy hónapra . • 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidékenés a pályaudvarokon 10JIU, Telefon, 4ss—so,t6l S7*ig, 464—IS, 464—10 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR 1910—1933 Szerkészt őség ­Ull. kér., Rákóczi út S4. Kiadó hivatal • Ull., Erzsébet körút I3s20. Szerkesztőség Becsben * /., Kohlmarkt 7 Fontos egyetemi tanácskozás a kultuszminiszternél A Stavisky-ügy súlyosan kompromittált egész sereg francia politikust és köz? dti előkelőséget A minisztere .nők testvére, két miniszter, bankárok, lapok, képviselők szerepelnek a botrányban A mai kor komédiása vagyok — mondta a művész a Kisfaludy-tár saság ülésén, ami­kor átvette, amit méltán neki nyújtottak: a koszorút és pálmát. A mai kor komédiása. A mai ma­gyar kor magyar művésze a ma­gyar színpadon. És vannak, ha nem is valamennyien a most ki­tüntetett két nagy művésszel egy- ivásúak, vannak más jeles hősei is a színpadi ábrázolásnak és a szín­padi igének, amit vagy kimonda­nak az élet igazságában és valósá­gában, a tények költészetének szolgálatában, vagy elszavalnak nemes és hagyományos ritmussal. Csak itthon? Kinézünk a szegény trianoni ország szűkre vágott ab­lakain. És látunk osztrák, francia, aP-*oL olasz, amerikai színpadokon az ^rázolás és az énekművészet magyar jeleseiből egy csapatot, el­szórtan is diadalmas sereget. A színpadon idegen nyelvekbe bele­tört magyar zseniket és magyar írók műveit az európai kultúrnem­zetek nyelvén, a zenekarok élén magyar vezénylőmestei'eket. Kép­tárakban magyar festők kezén — de nemcsak kezén, mert az nem lenne elég, hanem agyán és szívén át — megelevenedett természetet, megrögzített és mégis elevenen élő szépséget. És adtunk a nagy világnak, melyben a magyar zseni igenis hoqát lelte, tudósokat, ma­tematikusokat, vegyészeket, ad­tunk gazdasági szakértőket, mér­nököket, bankvezéreket, ipari ka­pitányokat. Magyarnak lenni ma külföldön rang és érték... Adtunk. Két kézzel, jó szívvel adtunk. Mert volt itthon, van itthon tehet­ség annyi, hogy bőven futja belő­lük határokontúlra is. Hát ak­kor?... Igen, ez a kérdés: hát akkor hogy lehet, hogy itthon még mindig bajok vannak. Válságok a gazdasági síkokon, emyedés a művészet vonalán. Egy ország, amely fiaiból ennyi tehetségfölös­leget — de ezt sem írjuk jól, mert a tehetség sohasem fölösleges — szóval ennyi tehetséget exportál külföldre, mért nem tud az itthon bőségbe lendülni? Mért vannak még mindig bajok? Leállított szín­házak, kihűlt gyárak, kopár zse­bek, amelyekből nem futja sem a szükségletek mindennapjára, sem a művészet ünnepnapjaira. Mért! Mért nem tudjuk itthon glédába állítani a tehetségeket, énekeseket, ■ mérnököket, vegyészeket, keres­kedőket? Mért nem tudunk nekik adni dobosról, piacot, műhelyt és újra és újra és újra piacot. Mért? Mért? Mért? Bayonne, január 4 (Az United Press távirati jelentése) A Panama.botrány óta nem volt olyan nagy skandaluma Franciaor­szágnak, mint a bayonnei Credit Munieipale szédületes esete Sacha Staviskyvel. Növeli a botrányt, hogy a szélhámos világcsaló, akinek sikerült megszöknie, aktív politi. kusokat kerített hálójába és az eddigi nyomozás szerint a belügyminisztérium több magasrangú főtiszt- viselő jé vei is összekötte­tésben állott, sőt jelek vannak arra, hogy ezek fi­gyelmeztették idejében a veszedelemre s állítólag rendőr, tisztviselők segítségével sikerült el­menekülnie, akik hozzásegítették, hogy hamis névre szóló igazoló okmányokat kaphasson. A kamara jobboldali pártjai egész sereg interpellációt készülnek a kormányhoz intézni, úgyhogy a jövő kedden nagyon mozgalmas ülése lesz a képviselőháznak. A jobboldali pártok vádakat emelnek C h au- teinps miniszterelnök ellen, holott neki egyéb része nincs az afférban, mint az, hogy a szélhámos Stavisky a miniszterelnök bátyját, Pierre Chautemps-t is fel­használta acsalásokban. De vádolják D a 1 i m i e r gyarmat­iisryi minisztert és a helügyminiszté- r r. több előkelő tisztviselőjét is- Azt állítják, hogy Stavisky tavaly szeptember 20-án csak úgy tudott me­nekülni az igazságszolgáltatás keze elől, hogy barátai a belügymi­nisztériumból idejekorán figyelmez­tették az őt fenyegető veszedelemre. A vizsgálatot vezető bíró és ügyész tegnap kinyittatta a megszökött csaló széfjét egy bayonnei bankban és ott körülbelül fiöO.OflO frank értékű ékszereket foglaltak le. A viharosnak ígérkező parlamenti interpellációs vitában állítólag Tar­áié u fogja a támadást vezetni. Erre Párizs, /annál tj Chautemps miniszterelnök a Síavisky-üggyel kapcsolatban a követ­kező kijelentést tette: — Az igazságszolgáltatás h a j t h a. tatlan szigorral fog továbbba­vall az is, hegy a volt miniszterelnök lapja, a L i 0 e r t é, ma élesen fordul a kormány ellen. Az Echo de Pa­ris azt állítja, hogy a kormány egyik tagja már benyújtotta lemon­dását. Nem nevezi meg ugyan, de könnyít kitalálni, hogy Dali mi er gyarmat- ügyi miniszterre céloz. Ezt a hírt egyébként nem erősitik meg. Da. linder, aki 1932-ben közmunkaügyi miniszter volt, levelet írt több francia biztosító társaság, hoz, amelyeknek azt ajánlotta, hogy lépjenek üzleti összeköttetésbe a bayonnei Credit Mu n i c i- pa 1 e-1 a 1. ladni a megkezdett, úton és semmi, féle személyi tekintetek sem fogják feltartani. Ha kiderül, hogy bűnös kedvezésekről van szó, a. kormány erélyesen teljesíteni fogja kötelességét. Dalimier nyilatkozik leveléről Pávtzs i r/>//:• 7 (Magyar Távirati Iroua) A magánbiztosító társasagok, valamint a társadalombiztosító intézetek a Sta­visky álta! kibocsátott kötvényekből nagy mennyiségben vásároltak. A társaságok Chautemps: kormány szigorát személyi szempontok nem fogják befolyásolni"

Next

/
Thumbnails
Contents