Az Est, 1935. november (26. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-03 / 250. szám

Apa IQ fitter m ~k »8* */t: Budapest, 1935 * UctSCLHlCip * november 3. ' MÚ ^eíx XXVI. évfolyam * 230* szám. Előfizetési árt Sgy hónapra ........3 pengő Eg yes szám Ara a fővárosban, a vidékenés a pályaudvarokon 30 fill. Tela fán, 4SS—SO.től SS.lg, 464—IS, 464—19 Politikai napilap —* FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR 1910—1933 Szerkesztőség ét kiadóhivatal» VII. kér., Rákóczi út 34. Jegypénztár, hirdetési., elóflmes téli., utazási. és kőnyoesztálys VII., Erzsébet körűt 18.20. Szerkesztőség Bécsbem» I., Kohlmarkt 7. Halálos szerencsétlenség a guggerhegyi tréningen DOUGLAS FAIRBANKS BUDAPESTEN Genf ben meghiúsult a békekísérlet ELFOGTAK Zürichben Strasser Károly budapesti diákot, aki a keleti expresszen megölt és kirabolt egy román ezredesnét Két napig nem volt újság, csak esemény. A rotációs gépek mozdulatlanul pi­hentek, az Idő gépei szilajul forog­tak tovább. Nagy események az afrikai harctereken és nagy esemé­nyek az európai politikában. Jöt­tek a hírek a földkerekség minden pontjáról, zihálva, lihegve, minden pillanatban új sebességi rekordok­kal. Jöttek a hírek, hogy aztán — kényszerleszállást végezzenek. Szárnyuk összecsukódott — nem volt újság. Ezen a két napon át lélekzetet vettünk, mély lélekzetet az ünnep békéjéből, amelynek áhí­tatára ezekben a zaklatott időkben nagyobb szüksége van a meghaj­szolt léleknek, mint valaha. Elfe­lejtettük a világ minden gondját, de a világ nem feledkezett meg a saját gondjairól. A világtörténe­lem műhelyében nincs mostanában sziinóra. Folyik a nagy harc — a világbókéért és folyik a nagy harc, hogy Európa békéjét elszakítsák Afrika háborújától. Az események nem kapcsolódtak ki az időből, de két ujságtalan nap kikapcsolhatja az időt az események történelmi rendjéből.Első nap a boltok is nyit­va voltak — de ez valóban senki­ben és semmiben nem zavarta meg az ünnep nagyszerű igézetét. A város képe rendes volt, normá­lis munka, forgalom, élet a mű­helyekben, a gyárakban, az uccán és ezt az életet nem ünnepélyeseb­bé, hanem csak siketnémává tette az, hogy hiányzott belőle az újság. Hiányzott a hír. Hiányzott a vi­lág huszonnégy órájának tükre. Hiányzott a szál, amely az újság­híreken át a legkisebb magánéle­tet is hozzáfűzi az egész föld­kerekség életéhez. Hiányzott az események folytonossága. Hiány­zott a világreferens: az újság, amely nélkül a tájékozatlanság vaksötétjében tapogatózunk. Nem ment volna, az első napon, a nap ünnepélyességének rovására, ha az újságok megjelennek. Valami­kor a régi világban azt mondogat­ták: eeyik nap olyan, mint a má­sik. Nem igaz. Nem olyan. Elő­ször, mert más az ünnepnap, mint a hétköznap s az ünnep felemelő csendje és vigasza, ismételjük, ma többje az emberiségnek, mint va­laha. És történelmileg sem olyan egyik nap, mint a másik — ép ezekben az időkben nem, amikor szinte minden nap sorsdöntő nap lehet a világ történetében. Ma nem lehet tájékozatlannak lenni és nem lehet sokáig nélkülözni az újságokat, a kor önéletrajzát, va­lamennyiünk naplóját. — rAz Est tudósítójától — Szeptember 29-én éjszaka a becs— párizsi vasúti vonal mentén, Admont közelében női holttestet találtak. A csendőri nyomozás, amely­be gyorsan bekapcsolódott a bécsi rendőrigazgatóság is, megállapította, hogy Farcasánu Mária bukaresti ipar­iskolai igazgatónő holtteste feküdt a sínek mentén. Az ötvenéves úriasz- szony, aki egy román ezredes felesége volt, Bukarestből Párizsba akart utaz­ni. Poggyászai közül több darab hiányzott. A jelek azt mutatták, hogy r".'' rablógyilkosság történt, valószínűleg úgy követték el, hogy az úriasszonyt kidobták a robogó vonat ablakán. Megindult a nyomozó munka, vé­gig Európán. Megállapították, hogy kivel beszélt utoljára a bukaresti pályaudvaron Farcasanu Mária, megállapították kikkel utazott együtt, amikor Magyarországon ke- resztülrobogótt a vonata. Felmerült a gyanú, hogy egy nemzetközi vasúti jegycsaló követte el a gyilkosságot, később ki­derült. hogy ez a nyom is hamis. Holtpontra jutott a hatalmas appa­STKASSEK KAROLY. rátussal vezetett nyomozás egészen tegnapelőttig, mikor is a nyomozás munkájába bekapcsolódott a vélet­len. a szegény diák lakásán _ Egy jelentéktelennek látszó lopási ügy kapcsán a múlt hét végén be­idéztek a zürichi rendőrkapitány^ ságra két magyar származású egyetemi hallgatót. Az egyik lopással gyanúsított diák Strasser Károly 23 éves Budapestről való mérnökhallgató volt. .Mind a ketten tagadtak. S mialatt kihallga­tásuk folyt a kapitányság épületé­ben, detektívek mentek ki a lakásuk­ra, hogy házkutatást tartsanak, hát­ha előkerijlúök 'a házkutatás során a lopásból származó holmik. A detektívek nem találtak olyan tárgyakat, amelyeknek közük lett lett volna a nyomozás alatt lévő ügy­höz, de mégis bevittek különféle hol­Finom női holmi \ L |1

Next

/
Thumbnails
Contents