Az Est, 1936. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-01 / 1. szám

í ) \ Ara 10 fillér Budapest, 1936 * Szerda * január XXVII» évfolyam * /. szánt, előfizetési án **y hónapra 3 o««lf# Egyes szám ára a fővárosban, a vidékené, a pályaudvarokon lO fitt. Telefon. 4SS—30*tői Síéig, 464--I8, 464-/9 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 19/0—1933 Smarkeaatőség én feladóhtsrtztaM* VII. kér., Rákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetésié, elóflmm tésle, utazásié és k ti nyo oszt digs VII., Erzsébet körút 18*20. Szerkesztőség Bécsbems /.i Kohl markt 7. Mit hoz az új esztendő, a titokzatos ván­dor, aki most kilép az Idő végte­lenségéből és háromszázhatvanöt napon át minden eseményt, min­den hírt a maga pecsétjével szig­nál! A kalendárium új ura: 1936! A régi uraság most távozik — a Szilveszter mámorában még né­hány nóta száll utána, vígan fo­gadták, vígan búcsúztatják. Életé­ből .évszám lesz, eseményeiből em­lék lesz, naptárából adat lesz és je­lenéből múlt lesz — már amennyi­ben nem lesz belőle jövő. Mi ma­rad utána! Minden, ami reményt és csalódást itt hagyott. Minden, ami «kritikus percei«-ből és »sors­döntő napjaidból az új esztendő v.A;A.,ége hu.. A mos.: hűi vándor- tarisznya, amelyet múlt S/ál- veszterkor magával hozott, ki­ürült; 1935 sorra kirakta perceit, napjait, heteit és hónapjait. Mind­nyájunknak kikézbesítette a maga ajándékát, a maga meglepetését, köztük olyat is, amelyikről holtig megemlékezünk, no meg olyat is, amelyik elszállt, mint a röpke öröm és a tűnő bánat. Egy biztos : öregebbek lettünk egy esztendővel. Van aki csak 365 na­pot vénült, van aki egy korszakot. Hát csak elmúlt az esztendő, »meg­rakodva búval és örömmel«. Em­lékjelét, »souvenir«-jét itthagyta arcunk ráncaiban és itthagyta adósságait, bajaiban a világgazda­ságnak és világpolitikának, amely ép az esztendő haldoklásában majdhogy dűlőútra jutott. A perc­mutató pedig csak jár, csak rohan, csak száguldoz tovább, zsebórák­ban, ébresztő órákban, ingaórák­ban és az élet zenélő óráiban: az emberek szivében, fáradhatatlan kis cselédje az Időnek, amely ki­szolgálta a régi gazdát, 1935-öt és kiszolgálja az újat, 1936-ot. Össze­gezés! Minek szép rigmusokban búcsúztatni ezt az elmúlt eszten­dőt, mikor millió és millió remény­ség fényes zenekarig hangversenyé­ben vonul be az új esztendő. Ta­risznyáján a titok hét pecsétje, arca csupa rejtély. De reméljük, hogy jót hoz. Bort.^búzát, békes­séget. Dús vetésre bő aratást. Víg heteket, jó napokat, írt minden sebre, valóságot minden magyar álomra. Kivilágos virradatig ik­tatják ma be a jövendő követét, az új esztendőt. Oh, higyjük, hogy majd elkergeti a gond füstjét az arcokról, a leltekből, a háztetőkről. B. u. é. k. Mérhetetlenül sóik szere­tet, jókívánság száll szét a magyar földön ebben a négy betűben az új esztendőre. Kétméteres hó megfojtotta Newyork forgalmát Zug-zálogháza volt a meggyilkolt szűcsnek Felvonul a városházi ellenzék a politikai állásosztoaatás eíien , Rendkívüli közgyűlést hívnak össze — Az Est tudósítójától — A városházi ellenzék elhatározta, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze. Nem hajlandó tűrni, hogy a város­házán politikai szempontok szerint osz­togassák az állásokat. Ennek a rendszernek veget akarnak vetni. Nem nehéz az ellenzék helyzete, mert a kormány is ezt az elvet hir­dette, de a NÉP községi frakciója erről megfeledkezett, a keresztény községi párttal együtt továbbra is osztozkodni akar az állásokon. Nem kell most mást csinálni a kormány­nak. mint azt: utasítsa a saját szerve­zetét, hogy hajtsák végre azokat az ígéreteket, amelyeket a községi vá­lasztási küzdelemben tettek. _ Az ellenzék támadásának éle a /pol­gármester ellen irányul, de tulajdon­képpen a két jobboldali párt osztoz­kodó összefogását kívánják lehetet­lenné tenni, hiszen a. jobboldali front kényszeríti a polgármestert arra, hogy az állások betöltésénél ban fizetést adtak a bizottsági tagok­nak egészen addig, amíg az ellenzék kimutatta, hogy a fővárosi törvény ezt nem en­gedi meg és ha mégis adnak pénzeket, akkor a bizottsági tagot mandátumától meg lehet fosztani. Egyideig kénytelen- kelletlen nem osztogattak pénzeket, de azután meghozták az 10,10. évi új fővárosi törvényt, amely már ezt a lehetőséget megengedi. A főváros részvénytársaságainál azóta fizetik is az igazgatósági tago­kat, sőt az új fővárosi törvény meg­engedi azt is, hogy az üzemi választ­mányok tagjait honorálják, ele a napidíjat még eddig nem sikerült megállapítani. Hozzátesszük azonnal, » .. . • . ■ / hogy miért? A polgári ellenzék kije­lentette, hogy ők akkor sem véneik fel a pénzeket, ha ezt a többség elha­tározza■ tgy a jobboldal nagyon kó- nyes helyzetbe kerüli. Arról volt szó. hogy 30—50 és 100 pengőt fizetnek egy egy ülésért, aszerint, hogy az üzemi választmány kis-, közép- vagy nagyüzem dolgait intézi-e? A három részvénytársaság közül a Beszkár az elnöknek havi 1000, az al­el nőknek 750 és az igazgatósági la­poknak 500 pengőt fizet. Körülbelül ennyi a díjazás a Községi Takarék­pénztárnál is, a Kisipari Hitelintézet­nél a díjazás évi 100 pengő, tehát ez teljesen jelentéktelen. A NÉP be akar törni ne a szakértelmet és a tudást, hanem a politikai szempontokat tartsa szem előtt. Lehet-e a közéleti tevékenységet pénzszerzésre felhasználni? Ez a probléma már régen felmerül és reá egyedül a polgári ellenzék adoP egyenes választ. Kijelentette az ellen­zék, hogy nem. A szocialisták ' elvi felfogásainak megfelelően ellene voltak az ingyen­munkának, szerintük minden munkát meg kell fizetni. t y Ebbe kapaszkodott azután be a jobb­oldal. A főváros részvénytársaság;ü­A NÉP a választási küdelémbeu azt hirdette, hogy szakított jogelőd­jével, a Községi Polgári Párttal és nem fogja a Wolff-párítal politikai szempontok szerint felosztani a ve­zető pozíciókat. Ugylátszik. ezt szeretnék elfelejteni. mert a Községi Takarékpénztár meg­üresedett vezető pozícióiba már sa­ját, embereiket kívánják beültetni. Olyan hírek jelentek meg. hogy Wolffék és Zsitvayék nem tudnak együtt dolgozni. Kiderült, hogy ezek­nek nem elvi akadályai voltak, hanem a személyi törekvéseket nem .<«••• '!■ megfékezni. Zsitvayék bejelentették igény tűket a Községi Takarékpénztár jogtaná­csosi állására. Erre Pózéi Ist\ n or­szággyűlési képviselő pályázik i;ki sokáig a tiszti ügyészség tag i 'is volt és a régi törvényhatóságban, mint az ügyvédi kamara első póttag­ja mint pofbizottsági tag szerepelt. Kinevezése azért is akadályba ütközik, mert nyugdíjas embert többé kinevez­ni nem lehet. Ezen úgy akar segíteni, hogy nyugdijáról lemond. Eleinte úgy volt, hogy csak ezzel az egyetlen kéréssel áll elő a NÉP, később azonban megjött az étvágya. Azzal érveltek, hogy Liptai/ Lajos vezérigazgató, aki előbb ügyvezető igazgató, majd helyettesvezérigaz­gató lett, valamikor Wolff-párti bi­zottsági tag volt. Wolffék ezt az ér­velést nem akarták elfogadni azzal, hogy Lipfiay már régen kikapcsoló­dott a politikából. Az ügyvezető igaz­gatói pozícióban könnyen megegyez­tek, mert a, NEP-ék Varjú Vilmost

Next

/
Thumbnails
Contents