Az Est, 1936. június (27. évfolyam, 126-146. szám)

1936-06-03 / 126. szám

ára 10 fitter * Szerda * Junius 3. évfolyam * Budapest 1936 126. szdnv Előfizetési árt Mgy hónapra 3 pengé Egyes szám ára a fővárosban. a vidékénél a pályaudvarokon lOJilU Teletöm 4«S5-*«50*f <5í Sióig, 464—13, 464—tO Politikai napilap *•= FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhivatala Üli. kér.. Rákóczi át 54. Jegypénztár, hirdetést•. előfiz— tésle. utazást* és könyvosztályt VI!., Erzsébet körút /Í*2Ö. Szerkesztőség Böcsben» Kohlmarkt 7. Gazdagabbak vagyunk egy új kórházzal — hadd írjuk ezt a fővaros javára ép itt, ezen a helyen, ahol már annyi hibát, mu­lasztást írtunk a főváros kontójá­ra. A minap Kozma Miklós belügy­miniszter arról szólt a Házban, a belügyi tárca vitája során, hogy időszerű-e most Na.gv-B udapestről beszélni. Ez az új rádium-kórház, ez már valami, sőt sok Nagy-Buda- pestből. Mert N agy-B udapest, mint valami városközigazgatási óriáshálózat talán nem aktuális. De __ Nagy-B udapest, mint kul­turális, szellemi nagyság, ele­ven élet és fejlődés — és talán egy új városrész sem jelent akkora nagyságot Budapest fej­lődésében, mint ez a rádiumkórház. Maga a rádium is külön fejezete a Jelen Század Regényének. A világ minden drágaköve együttvéve sem jelent annyit az emberiségnek, mint egy milligramnyi rádium, amelyet embernemlakta tájakon is a technika minden vívmányával felszerelt expedíciók kutatnak ki a szurokércből. Jobb célra még alig adott a főváros pénzt, mint erre a rádiumkórházra. Üj erődítés ez a betegségek ellen való küzdelem­ben. Budapest egészségügyi intéz­ményei rég világhírűek. Gyógy­fürdőinknek csodájára járnak. Klinikáink szinte zarándokhelyei a szakembereknek is. És azt a Nagy- Ma gya rországot, amely dok­toraink tudományának világhíré­ben él, semmiféle békeszerződés nem tudta és nem tudja összetör­ni. Budapest fürdőváros: a legne­mesebb értelemben vett idegenfor­galmi propaganda. De igazi hatá­sát ez a propaganda nem plakátok­ban és prospektusokban fejti ki, hanem a meggyógyult betegek számában és — lelkesedésében. Ennek a rádiumkórháznak a meg­teremtésével Budapest végig hű maradt nagy hagyományaihoz, azokhoz a szép hagyományokhoz, amelyeket a »Bárczy István Buda­pestje« őrzött. Ez a város már sok áldozatot követelt — és követel ma is — polgáraitól, amelyeket feleslegeseknek vagy túlzottaknak tart a polgárság. De ettől a rádium­kórháztól nem sajnál Budapest közönsége semilyen áldozatot. Mert nem is áldozat, hanem kötelesség. Nem kiadás, hanem beruházás. tJj világméret ez a kórház Buda­pesten és a főváros közönségének végtelen szeretete kíséri munkájá­ban ezt az intézményt attól a pil­lanattól fogva, hogy az első bete­get felvették. Az angol acélipar pünkösdkor is gyártotta a fegyvert Havas ítéletidő volt egész Angliában London, június 2 Angliában ezúttal télikabátban ülték meg a pünkösdi ünnepeket, olyan hideg időben, amilyenre ötven­kilenc év óta nem volt példa. Az észak­walesi és skót hegyvidéket jégeső seperte végig, sőt a magasabb helye­ken hó esett. A berwini hegyvidé­ken a kirándulók heves hóviharba kerültek. Londonban az ünnepek alatt sza­kadt az eső. Csupán a déli partvidé­ket örvendeztette meg némi napsü­tés. A délfelé vezető országutak for­galma minden rekordot felülmúlt. A Királyi Autószövetség egyes ponto­kon óránként 3500—4000 kocsit számlált meg. A rossz idő ellenére egész Anglia ünnepelt, csak a sheffieidi és egyéii nagy acélművek kohóiban nem aludt ki a tűz. A nehézipari gyárak az ü n- nepek alatt is éjjel-nappal megfeszített erővel dolgoz­tak, hogy eleget tudjanak tenni hadseregszállítási kötelezettségeiknek. A haláltaxi sofőrjét ma délelőtt boncolták Az autóroncs vizsgálata alig tisztázta — Az Est tudósítójától — A város izgalmas érdeklődése méh lett oldódott meg szombaton a déli órákban a BO 687-es kéktaxi drámai rejtélye. A folyamőrség -búvárja meg­találta a Duna fenekén a anargithídi halálautót, á daruval kiemelték a víz­ből és az összeronesolt kocsi hátsó sarkában ruhájával deszkadarabok közé szorulva megtalálták a kéktaxi szerencsét­len sofőrjének, Taska Jánosnak holttestét. A sofőr és az autóroncs Rendőrorvos vizsgálta meg a holt­testet, bizonyosat mondani azonban nem tudott arról, bogy a szerencsét­lenség előtt vagy után halt-e még a rejtélyt Taska János. Elrendelték a holttest felboncolását. Ma délelőtt kilenc órakor a tör­vényszéki orvostani intézetben el­kezdődött a boncolás, eredményének közlése után lehet csak rekonstruálni végre, hogy hogyan történt a katasztrófa. Taska János szívszélhűdést kapott-e a volán mö­gött és így rohant autója a Margit- híd karfájának, vagy pedig más kö­rülmények idézték elő a katasztrófát és a sofőr a Dunában lelte halálát? •.. Időközben a kiemelt autóroncsot a Tűzoltó ucca 29. szám alatt-lévő ga­rázsba vontatták, ahol a rendőrség kérésére Madarász Viktor MÁV igazgatóhelyettes, rendőri műszaki szakértő nyom­ban megvizsgálta. Vizsgálatának eredményéről minden részletre kiterjedő jelentést tett már pünkösdvasárnapra. — Összefoglalva tapasztalataimat, — mondja jelentése befejezésében a szakértő — olyan műszaki természe­tű hibákat, amelyeknek a baleset előtt való bekövetkezését megnyugtató módön kimutatni és így azoknak a baleset előidézésében való szerepéé kétséget kizáró módon tisztázni le* hetne. nem találtam. A főkapitányság sérülési osztaná' ról délelőtt > tízpercenként érdeklődnek tele­fonon az orvostani intézetnél Taska János holttestének boncolásáról Várják a boncolás eredményét, arra

Next

/
Thumbnails
Contents