Az Est, 1937. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

Ara 10 fillér Előfizetés» ár » (|t •*««•>• • I nnf< Egy»» ttám ára ÍO fillér. T»taton «-4S5-59-r0> |-«J5-50-íg '*««•«« r-464-f9>rd> 1 464-n•«* fsnrnsatj ZmMsmmu ea Politikai napilap Főszerkesztő: Miklós /Indór 1910—1933 Smarkvéttóséjt ég tét ad 6 hivatal • UH kér.. Rákóczi út 54. Jmgvvénstőr. hirdetési», előtérne» tési». iátasási». és könyvnsstály» UH,. Erzsébet körút *6*20. leer érését őség Béesben • Kohlmarkt 7 őrségváltás ........................................................................... Me grázó tudósítás rlmgiküs _ Madridból Agyúdörgés, tűz és pusztulás közben virrad az újév Spanyolországra a kalendáriumban. Tdők ölébe hull újra egy esztendő, ezerkiieneszáz- Jiarminchat, a zavar, a tévelygés, a spanyol polgárháború eszíencieje. Ez az esztendő, az elmúlt, felveíet. egész sereg ú j politikai és diplomá­ciai problémát, anélkül, hogy meg­oldott volna akár csak egyetlen­egy gazdaságit is. A kenyér nem lett könnyebb az ó-eszténdőben és nem produkált az semmi nagyot, váratlant, frisset az irodalom, a /uűvészet, a tudomány sírjain. Tu- ományl Itt álljunk meg félénk ztelettel egy szóra. Talán jobb így. Mert ami úp tudomány az utolsó- »sztorid-" mg eimui* évben (jujeni a tu- omány. Áldott terméketlenség olt, az úgynevezett technikai ha­dás engedélyezett magának egy tíációs esztendőt. Köszönjük jg neki illedelmes alázattal ezt a >p és jó lustaságot. Egyébként? ?rki lencszázharminchat elment, itt hagyta a spanyol polgár- iu..T»rút, európai fejfájást hagyott itt, üres zsebeket, küzdő vállalato­kat. helyezetlen nemzedéket, kérdő­jelekből egész tengert, felkiáltó­jelekből valóságos őserdőt. Próba- tevő esztendő volt és hogy utána hajítjuk poharunkat, várjuk az újat. Borral köszöntjük, malac­pecsenyével kínáljuk, ístenhozot- tal fogadjuk az ezerkilencszázhar­minchetet. Lapjai íratlanok, év­könyve szűz. Még lehet remélni. Kell is. Esztendő vasárnapján, új év első napján elűzünk ajkunkról minden keserű ízt. Egyszer csak kell, hogy jobb legyen. 1Í114 óta ez a huszonhármadig esztendő, ami­kor az emberiség várja a mást, a jobbat, a különbet. Huszonhárom •sztendő. Fél emberöltő, egész nem­ik munkaidejének java múlt el ült messiásvárásban. Évek el- .tak, évjáratok megtorkoltak, dl, hogy jöjjön a jobb. Ennek '+eknélküli országnak, ^Magyar­énak, a világháború legár- ’■»adiárvájának, minden ma- { különbség nélkül a bol- ünnepében és az öröm de- ;ájában. Bort, búzát, békes- ’ or mellé igazságot, a ko- zépséget és erőt. Erőt neg tudjuk becsülni és mást. Erőt arra, hogy Tőzni a veszedelmes két. És a szivekbe, em gyógyul meg a :;t... Még! Mindig Madrid, december 31 (Az Est és a United Press tudósítójától) A Daily Herald kiküldött mun­katársa most tért vissza Mad­ridból és terjedelmes tudósításban számol be tapasztalatairól. Leírja, hogy a főváros népe a szó szoros értelmében éhezik, de még nem tart ott, hogy kétségbeesésé­ben cserben hagyja a védő milíciát. Az utóbbi héten tömegesen jöttek segítő csapatok és hadianyag Ali­cante felől, sőt élelmet is hoztak a fővárosba. Nem messze Madridtól ugyanis egy kis faluban katonai élel­mezési raktárt rendeztek be és ott gyűjtik össze a környékről összeszedett élelmiszereket, amelyekből a polgári lakosság is kap, noha csak igen csekély ada­got. — A legnagyobb veszedelem abban van, — folytatja az angol hírlapíró — hogy a főváros lakosságának erkölcsi kitartása összeomlik. Sietteti ezt, hogy a sebesült katoná­kon kívül rengeteg sok polgári beteg is van a kórházakban, orvosságok pedig nincsenek. Teljesen hiányzik az éter, a kloroform és más altató­szerek, úgy hogy a műtéteket narkó­zis, sőt érzéktelcnítés nélkül hajtják végre, a legközönségesebb gyógysze­rek is hiányoznak, a nép rosszul van élelmezve, a vízellátás is rossz, félő, hogy járványos betegségek fognak kiütni. A stratégiai helyzetről ezt írja a Daily Herald munkatársa: — Hetek óla majdnem mindennap szakadatlanul véres ütközetek van­nak a főváros körül és az egyetemi városnegyedben, de azért egyik harcoló fél sem mondhatja magáról, hogy felülkerekedett. A hadállások alig változnak. Az utóbbi napokban némileg nyuga­lom állott be. a harci tevékenység gyöngült, de ez nem jelenti azt, mintha az ágyúk elnémultak volna. A milícia sűrűn kan segélyesapa- tókat. amelyek maidnem kizáró­lag külföldi önkénlesekből állanak. A kormányesapatok minden erőfe­szítése arra iarányul, hogy a felke­lőket visszaszorítsák a Munzanuressn túlra. Az egyetemi városrészben is veszedelmesen fenyegetik a kormány­csapatok a nacionalistákat s könnyen meglehet, hogy Franco tábornok el fogja megát szánni az egyetemi városnegyed kiürí­tésére, mert különben csapdába kerül. Az ütközetek itt a leghevesebbek, ennél véresebb küzdelem a polgárháború­ban még nem volt sehol. A fővárostól délnyugatra levő sza­kaszról azt jelenti a Daily Herald, hogy a milicia itt különösen Usera körül és CarabancJielnél ered­ményeket vívott ki. Franco tábornoknak, most az a terve, hogy Madridot nyugat fe­lől megkerüli és északon nyo- .mul be, de az erre irányuló első kísérletet a milicia meghiúsította. Agyuk bombolese köszönti Madrid körül az újévet Madrid, december 3/1 három hadihajó bombázta (Az Est külön tudósítójától) I Santandert. Szerdán délben \ Madrid vörös hivatalos jelentése »ia i

Next

/
Thumbnails
Contents