Az Est, 1937. március (28. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

YUMv 11 ^ f XXVIII. évfolyam *49 szám. Budapest, 1037. * KfidcL * március 2. Ára IQ nitér Előfizetési ár: Egy hónapra ... 3 pengő Egyes szám ára 10 fillér. Politikai napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal* VIl kér.. Rákóczi át 54. Jegypénztár, hirdetési•, előflze• tésl*, utazási•, és könyoosztálya Telefon i-45i-59-t6, t-455-SO-ls FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JÍNBOR (sorozati t-464 19-töl t-464-i7-.il f sorozati 1910—1933 Vll,, Erzsébet körút 13.20. Szerkesztőség Bécsben• /.. Kohlmarkf 7. £1 Kell intézni végre, de el kell intézni ezt a pécsi sztrájkot, elég volt, elég volt, elég volt. Alig- szabadult fel a közvéle­mény a multheíi események lidérc­nyomása alól, most kezdődik elöl­ről, kitört a sztrájk. Máshelyütt részletesen elmondja , Az Est, miért, hogyan, miféle okok — de a közönségnek legelsősorban az a fontos, hogyan lesz vége és úgy legyen vége, hogy ne kezdődjön meg újra. Ilyenkor a despe- rádók talán a markukat dörzsölik — bányászsztrájk, ez az ő esetük. De az országot igenis aggodalom tölti el minden olyan jelenséggel szemben, amely a rendet, a nyu­galmat, a békét, a munka biztonsá­gát, a munka folytonosságát, a mun­ka egyenletességét veszélyeztethe­ti. A hatóságok nagyon helyesen az első pillanattól kezükbe vették a békítés munkáját. A kormányt az a törekvés vezeti, hogy a rend és a nyugalom helyreálljon a pécsi hányákban. Ezt a törekvést elemi kötelessége támogatni mindenki­nek, akit illet. Bányatulajdonos és bányamunkás nem nézhetnek farkasszemet, egy ilyen harc se ‘az egyik félnek, se a másik félnek nincs hasznára, egy ilyen harc csak a demagógia malmára hajtja a vizet, az agitátornak, akinek nem inge, nem gallérja, de nem is szívügye, ő nem forgolódik álmat­lanul a bányász sorsa miatt, neki nem okoz gondot a széntermelés csökkenése sem, neki csak egy gondja van és- csak' egy célja van, hogy zavar legyen, hecc legyen, elégedetlenség legyen, nyugtalan­ság legyen, neki akkor jó, ha min­denki másnak rossz. De evvel tisz­tában kell lenni, még pedig min­den oldalon. Most igazán nincs itt az úgynevezett erőpróbák ide­je. Mert minden erőpróba — az egész ország gyengítésével jár. A magyar nemzetnek ezekben az időkben, a viharfúlt Európa köze­pén fenn kell tartania azt a ren­det, békét és nyugalmat, amely annyi csodálatot keltett iránta mindenütt. Ezt a sztráikügyet el kell intézni, ám nem abból a szem­pontból, hogy melyik fél ereiét dokr-nentálja — de egyesegyedül abból a szempontból, liogA' ne' gyengítse meg az ország ereiét, a magvar munka erejét, amelv eev- fnrnv'n legfőhh kínosé munkaadó­nak és munkásnak, kanitalisfá- nak szoeialistának. kereskedőnek, gazdának, mindenkinek, akii sor­sa ennek a földnek boldogulásához és fellendüléséhez fűz. Ma a KeresztényszocialistáK is csatlakoztak a pécsi szocialista bányászok sztrájkjához Szerelmi gyilkosság a bécsi uccán Egy 57 éves, dúsgazdag olasz nagykereskedő agyonlőtte egy előkelő bécsi ügyvéd fiatal, szép feleségét A gyilkos megrázó vallomást tett tragikus életéről Bécs, március 1 (Az Est bécsi szerkesztőségének telefon jelentése) A bécsi belváros egyik legelőkelőbb és legforgalmasabb pontján, a Stu- benbastei-en, a Stadtpark közvetlen közelében vasárnap este 7 órakor nagy szenzációt keltő gyilkosság történt. Dominico Perotti 57 éves olasz gyümölcsnagykereskedő a nyilt uecán agyonlőtte dr. Goldreich Tiva­dar ismert és tekintélyes bécsi ügy­véd 38 éves feleségét, Goldreich Lilit, A nagy feltűnést keltő tragédia részleteiről a következőket jelentjük: Dominico Perotti, aki a Nápoly melletti Salernoba való, két és fél­évvel ezelőtt a vonaton, amelyen Rómából Becsbe, utazott, megismer­kedett Goldreich bécsi ügyvéd fele­ségével. Az ismeretségből csakhamar szerelem lett és az olasz kereskedő, akinek feler sége és nyolc gyermeke van, két és fél évig szerelmi viszonyt folytatott a szép bécsi asszonnyal. Goldreich Lüi egyike volt a bécsi társaság leg­ismertebb tagjainak, feltűnően szép, elegáns asszony, mindenütt ott lehe­tett látni, ahol valami társadalmi Az olasz gyümölcsnagykereskedő olthatatlan és változatlan szerelem­mel ragaszkodott az aszonyhoz és szerelméért számottevő anyagi áldozatokat is hozott. A rendőrségen tett vallomása szerint havonta ‘ többezer sillinget, költött Goldreichnére és elhalmozta drága ajándékokkal. Még az a gyémánt brosstű is, amelyet az agyonlőtt asz- szonyon találtak, Perotti ajándéka és a rendőrségi szakértő szerint 8—9000 sillinget ér. A szerelem azon» ban az asszony részéről lankadni esemény zajlott' le, színházakban, koncerteken, bálokon; élte a jómódú társaságbeli asszony gondtalan életét. Perotti időrő-időre hol Bécsbe rán- dult hozzá, hol pedig külföldön talál­koztak. kezdett és Goldreichné ismételten kö­zölte Perottival, hogy szakítani akar vele. A szakítás tegnap délután történt, Goldreichné Perotti kérésére elment a kereskedővel egy előkelő belvárosi mozi délutáni előadására, amely hét .órakor ért véget. A moziban egy francia filmet játszottak. Gaby Moi- layval a főszerepben, a filmnek Eg A éj mámora« volt a címe. Az előadói után a sötét uccán haladt a pór. Pc'- rotti könyörgött az asszonynak, hogj ne szakítsa meg vele az összeköttet test. Goldreichné azonban hajthatafr A szerelem lankadni kezd

Next

/
Thumbnails
Contents