Az Est, 1937. április (28. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

Ära fO fIf lép Budapest,, 1937. * Csütörtök * április l. XXV111. évfolyam * 72. szám.-TMO ­Előfizetési árt Egy hónapra ... 3 pengő Egyes szám ára 10 fillér. Tmlmfon 1-455-5910, 1-455-50-tg fr.ra.atj 1-464-19-től 1-464-17-tg (sorozat) Politikai napilap Főszerkesztő : Miklós Jíndor 1910—1933 Szerkesztőség és kladóhlvatais Vll kér.. Rákóczi ál 54. Jegypénztár, hirdetési•. előfizet tésle. utazásle, és kÖnyvosztálys Vll,. Erzsébet körút 18*20* Szerkesztőség Becsben• Kohlmarkt 7. i SS»««*» 0 Állj — mondja a pápa a mexikói püspö­kökhöz küldött apostoli levelében. Megálljt mond az erőszaknak, a gyorsforraló forradalmaknak és mindenkinek, aki máról holnapra akarja megváltoztatni, a társadal­mat olyan gyors és olyan fájdal­mas tempóval, hogy tőle a világ még betegebb, még csúnyább, még szenvedőbb lesz. Kezükben a sto­péi- órával operálnak, egyetlen hórukkal akarják a mélybe dobni, ami századokig a magasban volt, a trapézbűvész szemfényvesztésé­vel hihetetlen súlyokat emelni, tár­sadalmakkal labdázni. Ezek azok, akik ha egy kenyércipót meg akar- ak szegni, már császárvágáshoz aj-ytmódnak. n"o - v not y^Ar n? amik'/, országos testét pn k 'alatt akarták megváltoztatni, mar láttuk a békekötések idején. Ezer­éves határokat, kezdtek ki akkor. Ma más síkokon és más beállítás­ban, de ugyanaz a rekordtempó változtatna a társadalmakon. A földbirtoktól a gyárig, az iskolától a bankig nincs, amihez ne akarná­nak hozzányúlni. Egyszerre tétetik vitássá minden, visszanyúlnak egészen a római jogig, amelyet ezeréves távlatból utasítanak rend­re. Mindent újra akarnak építeni, csoda, ha ebben a negyvenfokos iz­galomban azután a torony teteje ke­rül legalulra, padlásból lesz a pince és fordítva, az egész pedig úgy fest, mint holmi felfordított piramis. Fejtetőre állított világ ebben az önemésztő lázban. Megállás nélkü­li eszméletlen útépítkezés. Csoda, ha aztán minden összeomlik, ge­rendák recsegnek, téglák hallanak és a bravúros operációk szűnni nem akaró sorozatába a beteg vé­gül belepusztul! így haladni nem, csak zuhanni lehet. Minden nap nem lehet lefutni a Derbyt. Az a táltos még nem született. De az a búzaszem sem, amely percek alatt szökik kalászba. Csakhogy ma so­kan úgy vannak, hogy abból a bú­zából, amit reggel elvetettek, már délben akarnak kalácsot enni. Föld. malom, kemence öle dolgoz­zanak percek alatt. Társadalmi osztályokat, kereseti ágakat, mes­terségeket és hivatásokat pillana­tok alatt átállítani, a világot meg­reformálni nem löbb idő alatt, mint amennyi alatt egy tojás meg­fő. Szédítő, halálos iram. , ahol a leniszcipő is hétmérföldes csizma. Meddig fogjuk ezt bírni? Meddig fogjuk bírni ezt, amit idáig sem bírtunk és ha mégis bírtunk, csak transzban bírtuk és nem tudjuk, hogy bírtuk. Három munkásra rászakadt n bontás közben egy lépcsőház yy a Lovas úton ^ »MIW>»WIWWIiMMW»WtW»WVW>Mm»tmWWH»VWMftW»IWMiiM*mtliW*WWWWVWMWWWWWIW»»*iWMi III. Viktor Emánuel •nőm""“ utinormisban ier Magyarország földjére Nagy tudósítás a Corriere della Sera-ban az olasz császár és király útjáról Milánó, március 31 (Az Est külön tudósítójától) A Corriere della Sera első oldalán nagy tudósítást közöl az olasz királyi pár budapesti utazásáról, programjáról és azokról a fontos külpolitikai következte­tésekről, amelyeket ehhez a nagyjelentőségű és az azt kísérő eseményekhez fűznek. A tudósítás elején közli, hogy III. Viktor Emánuel királyt és csá­szárt útján, amellyel viszonozná akarja Horthy Miklós kormányzónak és nejének, Darányi Kálmán minisz­terelnöknek és Kánya Kálmán kül­ügyminiszternek olasz földön tett lá­togatását, elkíséri Budapestre a ki­rályné és császárné- valamint Mária királyi és császári hercegnő; kísére­tében lesz gróf Ciano külügyminisz­ter, akinek alkalma lesz a fejedelmi látogatás ideje alatt megbeszéléseket folytatni a ma­gyar korinányférfiakkal mind­azokról a problémákról, amelyek a két baráti országot Európának ebben a fontos és kényes idősza­kában érdeklik, * Ä szerencsés olasz-jugoszláv baráti kapcsolatok, amelyeket Cián ónak si­került megteremteni, Magyarország számára is új horizontokat nyitnak meg Jugoszlávia felé. Az olasz uralkodópár látogatása — írja a lap — alkalmat ad a magyar népnek arra, hogy kifejezésre juttassa szeretetét és bensőséges érzelmeit, amelyek Magyarországot Olaszor­szághoz fűzik. Magyarországon még élénken él annak a nagy lelkesedés­nek az emléke, amellyel egész Olasz­ország' fogadta Horthy Miklós kor­mányzót, élénken él a néj) lelkében a, hála érzete a Duce iránt, aki milánói beszédében síkra szállt Magyarország jövőjéért. Gróf danának belgrádi utazása után a királlyal és császárral való budapesti visszatérése olyan je­lentőségű, hogy ezt miiül a két ország 'politikai köreiben történelmi fontosságúnak tartják. Az adriai új békekorszak, amely most kezdődik, kiszámíthatat­lan, jótékony hatást fog gyakorolni a dunai medencére, különösen a ma­gyar-jugoszláv viszonylatokra. Fogadtatás a jugoszláv és magyar határon Magyarország arra készül, hogy olyan melegséggel és ünnepélyesség­gel fogadja a királyt és császárt, amely méltó a baráti nagyhatalom államfőjéhez. Az uralkodót az olasz-jugoszláv hatá­ron, Rakok állomáson, jugoszláv föl­dön Nudlacseh drávai bán fogadja, aki a jugoszláv kormány és nép ba­ráti érzelmeinek és szeretet éneik ad kifejezést. Magyar területen, Nagy­kanizsán a kormány nevében gróf Teleki Béla főispán. Kövess alispán, Lonlay főszolgabíró és Krátky pol­gármester fogadja. Az ünnepélyes fo­gadtatáson rcsztvesznek a különböző fegyvernemek képviselői, Keresztes- Fisthcr tábornok, a kormányzó ka­s

Next

/
Thumbnails
Contents