Az Est, 1937. szeptember (28. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

ffz Osztálysovsláték tettes gyorsílstáfát közöttük f Budapest, 1937. * Szerda * szeptember A X.XT111, évfolyam * /9S. szánt, Előfizetési árt Egy hónapra ........ 3 pengő Egyes szám ára 10 fillér. Telefon t-455-59 (soromat) f-ÍM-19 (sorosat) Politikai napilap Főszerkesztő : Miklós Andor 1910—1933 Szerkesztőség és kiadóhivatal* VII. kér., Rákóczi út 34. Jegypénztár, hirdetési*, előflze* tésl*, utazási*, és könyvosztdlys VII,, Erzsébet körút IS-20. AZ EST NAGY RIPORTSOROZATA: Mi történik Oroszországban? (4. és 5. oldal) VÉRREL ÉS VASSAL PÍELLE tÄLLTT AZ OROSZ SZOVJET CL japán diplomácia Ce&é&ett az (VL0-&Z őzöuct&écfwt Párizs, augusztus 31 (Az Est külön tudósító jótól) A francia sajtó dicséri a japán kormányhoz intézett angol jegyzék mértéktart. ó és méltóság­teljes hangját. A Le Temps azt írja maii vezércikkében, hogy Ja­pán nagy felelősséget vesz magára, ha nem ad megfelelő elégtételt Ang­liának. Az orosz-kínai megnemtáma­dási szerződésről általános az a fel­fogás. hogy titkos katonai függeléke van, amelynek értelmében a Szovjet­unió kötelezte magát, hogy h a d i- anyagszállitássai fogja se­gíteni Kínát. Biztos, hogy már legközelebb nagy fegyverszállítmá­nyok fognak elindulni Oroszországból Nankig felé. A Paris Soir tokiói tudósítója szem nt a szovjetorosz-kínai szer­ződés következtében a távolkeleti helyzet a végletekig kiélese­dett, mert Japán nagyon nyugta­lankodik miatta. A szerződést m e g- lepően gyorsan kötötték meg. A tokiói kormány hetekkel ezelőtt ugyanilyen irányban f á- r a d o z o 11, mindenáron magának akarta biztosítani Szovjetoroszor- szág semlegességét és javá­ban folytak a diplomáciai tárgyalások, de Nanking ez­úttal ügyesebb volt, ismét fel­vette a diplomáciai tárgyalások elej­tett fonalát és gyorsan megkötötte a szerződést a moszkvai kormánnyal. (T.) Mit szállít a Szovjet Kínának? i Párizs, augusztus 31 A J o u r jelentése szerint a most megkötött kínai-szovjetorosz meg­nemtámadási szerződés alapján Szov- jet-Oroszország november végéig a következő hadianya g o t« z ál­lít j a Kínának: 362 repülőgépet, köztük 150 vadász- repülőgépet és 100 felderítő gépet, 200 harcikocsit, köztük 25 nehéz kocsit, ötezer lováig kétezer tehergépkocsit, 2500 motorkerékpárt, 1500 tüzérségi vontató gépkocsit, 150.000 puskát, 120 090 gránátot és hatvan millió da­rab gyalogsági töltényt. Azonkívül Szovjct-Oroszország ö n- kénteseket és műszaki szak­értőket küld Kínába. Kína köte­les a szállított hadianyag vételárá­nak felét aranyban megfizetni, azonkívül sok engedményt nyújt Észak-Kinában Szovjeí-Oroszország- nak. így többek között szovjetorosz cég kapja meg az építési megbízást a kínai vasutakat a szibériai vasút- J vonallal összekötő szárnyvonal épí­tésére. Anglia haSSgat Ixmdon. augusztus ól Az angol sajtó nem kíséri meg­jegyzéssel a kínai-szovjetorosz szer­ződés megkötését, A lapok csak a kül­földi sajió véleményéi Ismertetik. A Morning Post jelentése szerint a- moszkvai angol nagykövetet és a nankingi angol ügyvivőt hivatalosan értesítették az új szerződés megköté­séről- A lap szerint a szerződés nem 1 érinti közvetlenül Angliát. Angol kö­Jó hírt kaptam, jelenti Roosevelt elnök. »Jó hírt kaptam. Egy nem gazdag ország, Magyarország kormánya bejelentette, hogy fennálló adós­ságára részleges fizetéseket fog teljesíteni.« A magyar kormány javaslata, amelyről Roosevelt az amerikai sajtónak szólt, osztatlan méltánylást kelt az amerikai vi­láglapokban. Micsoda világgazda­sági tünet ez is: jó hír, hogy egy ország' fizet. »Egy nem gazdag ország.« Nagyhatalmak nem fizet­nek, Európa Krőzusai. Magyar- ország fizet. A legjobb adós volt a háború előtt, a legjobb adós most is. Ez a nem gazdag ország nincs aliig felfegyverkezve, nem tank- tömegekre költötte a kölcsönpénzt, mint annvi más eyszág. M> A>b”l a kölesöiiKől" íegsalyósaf)}) hebeíu- kotőü.ik be. Égy amerikai la* r mutat arra, hogy Ma­gyarország még korántsem he­verte ki a háborút és a fe­lületi veszteség okozta károkat, Ezt kiheverni? Egy ország meg­csonkítását kiheverni? Ezt nem is lehet. De Magyarország a maga abronesszémén fojtogató új hatá­rai között is rendbehozta szénáját. Rendet teremtett belül. Új pozíciót szerzett kint. Konszolidációnk Európaszerte irigyelt, a magyar élet rendje hullámtörőként emel­kedik ki a kor viharaiból. Jó hír ... Magyarország fizet. Hogy fizet­het, nagy eredménye az egész ma­gyar gazdasági élet munkájának és nagy sikere kétségtelenül Fa- binyi pénzügyminiszternek is. Ma­gyarország fizet, mikor pedig Ma­gyarországgal szemben csak — tartoznak. Nem tartják meg azo­kat a kötelezettségeket sem, ame­lyeket velünk szemben a kisebb­ségi jogok terén vállaltak. Ma­gyarország mint adós: fizol. De mint hitelező: követel, mert Euró­pának bizony nagy hátralékai van­nak velünk szemben. Mindig csak teljesítettünk, évszázadok során. Most is. S ép most, mikor a világ­sajtó méltatja Magyarország köz- gazdasági teljesítését, ép most ül össze a kisantant-konfereneia... tanácskozásainak tárgya, mint ol­vassuk: a »magyar probléma«. Ta­lán ép jogegyenlőségünk érvénye­sítésének követelése, mellyel szem­ben még mindig — nekünk tarto­zik. Jó hírt jelent a világtörténe­lem egyik legnagyobb hatalmas­ságának feje Magyarországról. Mikor jelenthetünk igazán jó hírt M agy arországnak ?

Next

/
Thumbnails
Contents