Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualismus (Budapest, 1907)

Előszó

ELŐSZÓ Minden idők tudományos és gyakorlati politi­kájának legtöbbet hánytorgatott, százféleképen megoldott és mindegyre megoldásra váró nagy kér­dése napjainkban ismét az érdeklődés középpont­jába került. A legaktuálisabb politikai és közgazda- sági kérdések jó része az állami beavatkozás problé­mája köré kristályosodott. E kérdésnek mindunta­lan újabb meg újabb előtérbe lépése igen természe­tes is, ka meggondoljuk, bogy akárminek akárminő szabályozása kerüljön is szóba, mindig az az előbbre- való, a prejudikáló kérdés, hogy egyáltalában avat­kozzunk-e be szabályival, vagy sem. Laissez-f aire vagy protekcionalizmus ? — ez a politikai és állam- filozófiai kérdések kérdése. Az európai civilizációnak az a korszaka, a mely­ben élünk és a mely — minden jel arra mutat — az emberi társadalom egy beláthatatlanul mélységes átalakulásának hajnala, az állami tevékenység pro­blémájára vonatkozólag is uj gyakorlatot kezdett. A francia forradalom jelszavai az angol liberális közgazdaságtannal és az egész polgári liberálizmns- sal egyetemben az elavult politikai requisitumok lomtárába kerültek. A politikai elmélet pedig —

Next

/
Thumbnails
Contents