Fémiparosok Lapja, 1933 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-01 / 1-2. szám

X. ÉVFOLYAM 1933. JANUÁR Hó 1-2. SZÁM FÉM IPAROSOK LftPJfl A BUDAPESTI BÁIMMÍOS ÉS SZKltELŐ‘Il\AK I ESTI EET III V AT AEON KÖZLEMÉNYEI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Király u. 78 Telefon: Aul. 28-6-20 Felelős szerkesztő és kiadó: BECSET ANTAIi Szerkesztő: HEGEDŰS MÁRTON Munkatárs: EGYEDI JENŐ Megjelenik havonta kétszer Ipartestületi tagok tagsági díjuk fejében kapják Az önsegélyző Egyesület taggyűlése Szerdán, január 11-én igen szép, látogatott taggyűlést tartott az Önsegélyző Egyesület, me­lyet nemcsak az egyesülti tagok, hanem a két szakmai ipartestület más tagjai és hozzátartozóik is megjelenésükkel tiszteltek meg. A taggyűlést az Országos Iparegyesület Zichy Jenő uccai nagytermében tartotta meg az Egyesü­let. A megjelenteket Farkas Izor, az Önsegélyző Egyesület elnöke üdvözölte és röviden vázolta a taggyűlés célját, valamint napirendjét. Napirend előtt Stein Vilmos kért szót és megemlékezett arról, hogy a szakma egyik ér­demes, régi vezető tagja: Pfeiffer Sándor, aki az Önsegélyző Egyesületnek is nagy ügybuzgalom­mal működő vezetőségi tagja, segéddé avatásának ötvenedik évfordulóját lépte túl. Lelkes szavakkal üdvözölte Pfeiffer Sándort, akit a taggyűlés kö zönsége is nagy ovációban részesített. Az üdvöz­lésre Pfeiffer Sándor keresetlen szavakkal vá­laszolt. E szívélyes kis intermezzo után Farkas Izor hosszabb előadásban ismertette az Önsegélyző Egyesület alakulásának körülményeit, az Egyesü­let működésének történetét, a továbbiakban ki­tűzött célokat és azok megvalósításának lehető­ségét. Kegyelettel emlékezett meg az Egyesület halottairól, kiknek névsorát a taggyűlés közönsége a gyász jeléül helyéről felállva hallgatta végig. Ismertette a bajbajutott szakmai kartársak 'rend­kívüli segélyezése céljából megindított és a szak­mai műszaki kereskedők egyetemével folyamat­ban levő tárgyalást, mely szerint minden anyag­számlához a kereskedők 1 ezreléket fognak az ön segélyezés céljaira hozzáütni és azt esetleg saját adományaikkal kiegészítve, az Egyesületnek jut­tatni. Bejelentette, hogy az Egyesület alapszabá­lyainak megfelelően, egy lépéssel továbbjutott a vezetőség az orvosi segélynyújtás megvalósításá­nak útján, amennyiben megfelelő jutányos lehe­tőséget biztosított a legmodernebb belgyógyászati klinikán arra, hogy a tagok orvosi vizsgálata, diagnózis megállapítása, kezelés, minden nagyobb anyagi megerőltetés nélkül megtörténhessen és egyéb előnyök is rendelkezésre álljanak betegség esetén. Ismertette végül a biztosítóintézet részéről felmerült panaszokat a tagok járulékainak vonta­tott fizetése miatt és felhívta a tagokat, hogy kö­telezettségeiket saját érdekükben ponosan telje­sítsék. A gyűlés közönsége nagy figyelemmel hall­gatta a fejtegetéseket, melynek nyomán még több felszólalás ismertette a megjelentekkel az Egyesü­let különböző területein eddig történteket. Mar­gittá Gyula a tagokat lelkes szavakkal buzdította csatlakozásra, farkas János, az Ipari Szövetkezet elnöke bejelentette a szövetkezet legteljesebb er­kölcsi támogatását az önsegélyző intézmény érde­kében és rámutatott arra, hogy eddig is a szövet­kezet anyagi lehetőségeihez képest mindent meg­tett ilyen irányban. Bejelentette végül, hogy leg­közelebb jótékony asztaltársaság alakul, melynek alapszabályokat is készítettek és ennek működé­sét is az önsegélyző Egyesülettel karöltve kép­zeli el. Weinberger László, az Egyesület titkára, is­mertette a szakmai kereskedők által beszedendő ezrelék mibenlétét és felhívta a jelenlévőket, hogy hozzájárulásuk jeléül a kitett íveket cegszerűleg írják alá. Egyedi Jenő buzdította ezután a hall­gatóságot az Egyesület minél intenzívebb támo­gatására. Mika István társelnök a módosított alap­szabályokat ismertette és a fémiparosok nevében jelentette be az önsegélyezés ügyének felkarolá­sát. Schmidt Mihály utalt más szakmák hasonló intézményeire és az elöregedett mesterek gyámo- lítását kérte felkarolni, majd örömmel üdvözölte az asztaltársaság megalakulásának eszméjét. Spierer József arra hívta fel a figyelmet, hogy a kereskedők a sajátjukból is adandó ezrelékes ado­mányokkal járuljanak az Önsegélyző alapjához. Schober Ferenc fejezte be a felszólalások sorát igen hatásos felszólalásával az összes kartársak­hoz, hogy a mai válságos időkben, midőn sehol nem számíthatunk segítségre, tartsunk össze és az Egyesület céljait támogatva, segítsük egymást. A mindvégig lelkes hangulatú taggyűlés során igen sok új tagot nyert az Egyesület és a tagok sok olyan kérdésre kaptak választ, melyet tisztázni kívántak. A felszólalásokat és érdeklő­dést Farkas Izor elnök ezután zárószavaiban kö­szönte meg és a taggyűlést bezárta. Olvassa! Vízcsap (nikkelczett, fém) W P —.80. Csap- javító frézer P 20.—. Dugulási pumpa P 4.—. Bőr, gummi, kender, filz. Kopitl, József-körút 20. betoncsövek Sírausz Aníal Legolcsóbb beszerzési forrás cemeníáruüzeme Telefon: 69 0-56 szám

Next

/
Thumbnails
Contents