Honi Ipar, 1904. január-szeptember (5. évfolyam, 1-17. szám)

1904-01-01 / 1. szám

1904. JANUÁR 1. Koni ipar tulajdona ” Pültílüy ff/lil'ReSZtÖ' ' MEGJELENIK HAVONKÉNT KÉTSZER Sugár Ottó minden hó i-én és is-én Társszerkesztő Gyárfás Oszkár ELŐFIZETÉSI ÁR: EGÉSZ ÉVRE 10 KORONA, * SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST FÉLÉVRE 5 KORONA. • VIII., MÁRIA TERÉZIA-TÉR 2. TELEFON : 61-55. Kiadja a „Honi Ipar“ kiadóvállalat. TELEFON : 61—55. V évfolyam. __ Irta : Gyárfás Oszkár*). ludapest, 1904. január 1. Jelen számmal megindul a „Honi Ipar“ V. évfolyama. Négy éve annak, hogy a magyar társadalom, főképp pedig az iparosközönség igaz buzgalmunkat, tiszta törekvéseinket támogatja. Négy éve annak, hogy a „Honi Jpar“-nak sikerült a magyar társadalom rokonszenvét fel­kelteni és ime immár az ötödik évre is kérhetjük az eddig táplált barátság és jó­indulat megőrzését. A „Honi Ipar“ akkor indult meg, mikor a „Pártoljuk a hazai ipart“ még nem volt jelszó. A magyar ipar iránt a társadalom lelkesedése még lanyha volt, szikrák bár pattogtak már a légben, de lángnyelvek még láthatók nem voltak. Nem mondjuk, hogy azóta csodák tör­téntek, nem állítjuk, hogy az iparpárto- lási mozgalom oly alakot nyert volna már, minőt e nemzeti ügy megérdemelne, de tény és ezt tőlünk senki el nem vi- taiha'ja, hogy hazafias törekvéssel, szün­telen igyekezettel tápot adtunk az ipar- pártolási mozgalomnak, az ipar minden ága iránt ébren tartottuk a társadalom érdeklődését, szivünkön viseltük minden­kor a magyar gyárosok érdekeit, ostoroz­tunk minden visszaélést, melyet a ma­gyar ipar rovására feltűnni láttunk és nem egy uj eszmét vittünk bele az ipar­pártolási mozgalomba','"mely ennek kere­teit növelte és hatását élesztette. A „Honi Ipar“ eddigi működése két irányban folyt le. Az egyik irányban szo­rosabb kapcsot létesített a gyáripar és a fogyasztó nagyközönség között, amennyi­ben amennyire bírta, megkedveltette, meg­szerettette a hazai ipart a fogyasztók zömével. Ismertettük az egyes gyárakat, hü képét adtuk azok belső berendezésé­nek, ismertettük fejlődésüket a történeti igazság keretében és ráutaltunk az egyes gyárak haladásának specziális feltételeire. Minden alakulásban lévő uj vállalatról jó előre tudósítottuk olvasóinkat és már eleve propagandát csináltunk az uj vál­lalatoknak, hogy még az első kalapács­ütés előtt már a társadalom sympathiája az uj vállalat iránt felkeltve legyen. De ennek daczára soha nem szegődtünk egyes gyárak kizárólagos szolgálatába, mindig az összérdek lebegett előttünk, soha nem propagáltuk egyesek érdekeit a többiek rovására. Nem zárkóztunk el senki jogos kívánalma elől, szívesen vet­tük, ha valaki szerény erőnkre appeliált, örültünk, ha a magyar ipar bármily je­lentéktelen tényezőjének szolgálatára le­hettünk. Nem volt az a kis ügy, melyet mi kicsinyeltünk volna ; amint a magyar ipar ügye volt, nekünk nagy volt és szent. *) Felelős szerkesztőnk könnyen érthető okokból nem óhajtott e tárgyról írni. H/IIDEKKER S/ÍND©R SODRONYSZÖYET-, FONAT- ÉS KERÍTÉS-GYÁRA BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI - UT 48. .pj Készít mindennemű sodronyszöveteket és 1^, . fonatokat gazdasági és gyári czélokra. Sodronykeritóseket mindenféle kivitelben. |t)' i/y vvtWáWa^RPÁRTOLÁs és iparfejlesztés közlönye. .... IPARI, KERESKEDELMI ÉS KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents