Kelmefestő Ujság, 1942 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

szám XIX. évfolyam, Budapest. 1942. január 1 KÉPESITC »T ME4(4EFfeSra ÉS VleGVTISZTITÖ MESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS L^PJA A Budapesti Kelme-« Fonalfestűk ésVeaytisztítók Ipartestaiet^nek Hivatalos lapja ' Seerkesdőség és kiadóhivatal : Budapest, Nagytemplom u. il. telefon: 135-681 Megjelenik havonta Felelős szerkesztő és kiadó : HEGEDŰS IMRE Hirdetések ügvében felvilágosítás : 1 Budapest, Nagytsmpfom*u. 11. Telefon: 135-881. Laptulajdonos; a KÉPESÍTETT Előfizetési dij évi 10 pengő. KELMEFESTŐ-ÉS VEGYTISZTÍTÓ MESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Segédeknek évi G pengő.’ Amikor átlépjük az újesztendő küszöbét, kö- szöníjük olvasóinkat és köszöntésünkben a legjob­bakat és iegszebbeket sorakoztatok fel az úi esztendő teljes tartalmára. Ez régi szokás és minden ember él ezzel, az újév reggelén. A múlt esztendő háborús fellege, minket is kí­sért és az újesztendő hajnalán sem hagyott el, ami a lelkeket bizonyos nyugtalanságokkal tölti el és epedv>e Várjuk valamennyien a borús felhőkből a várya-várt, reményt hozó fénysugarat, ami meghozná az áhított békességet a földön élő minden népének. Az élet folyton tele van küzdelmekkel, örökké küzdünk egy szebb és jobb jövőért és az a háborús küzdelem is ennék jegyében zajl.k le, abban a hit­ben, hogy a küzdelmeinkkel a jövőre nemesebbet érhetünk el, mellyel életünket kellemesebbé alakít­hatjuk át, késztetett erre a küzdelemre. Minden' reményünk meg van arra nézve, hogy küzdelmünket siker fogja koronázni, hogy újra bé­kességben fogunk élni a föld mindén népével és ezen reményben lépjük át az újév küszöbét. Mi kelmefestők és vegytisztítok szintén óhajtjuk, hogy céljainkat sikeresen érjük el és hogy újra bé­kében é!iük le hátra lévő időnket. Nem tucfhatia egyikünk sem megjósolni, hogy az 1942-es esz­tendő meg-e Hozza reánk is a békét, az .igazságos bekét, amikor is minden magyar kelmefestő és vegy­tisztító egy táborban egymásra találhat. Az egymásra való találás volna iparunkban is a lecjtöbbet iqérő számítás, mellvel ectv szebb és kel­lemesebb jövőt tudnánk magunk köré terjeszteni. Az iparunkban mind amellett, hogy ezen a téren is nagyon szép eredményeket értünk eddig is el, de még az újesztendőben is ez irányban sok tenni va-‘ lónk lesz, de bármennyire is kisért a háború szele, merjük remélni, hogy az újasztendőben is újabb si­kereket fogunk elérni ezen a téren is. Ha visszapillantunk az elmúlt évnek eredményeire, akkor láthatjuk a legjobban, hogy munkásságunk nem volt hiábavaló. Nem értük el ugyan céljainkat teljes százalékban, de az eredménnyel meg vagyunk elé­gedve és ez az elégedés nyújt és kölcsönöz nékünk újabb erőt az újesztendő munkájához is. Amikor közgyűlésünk beszámolóján feltártuk Egyesületünk munkásságának eredményét, valamint ismertettük a jövőre vonatkozó elgondolásunkat, elismeréssel ta­lálkoztunk és a terveinket újabb elgondolásokkal iga­zították ki a jelenlévők, mely elgondolások megvaló­sítása a szákmai előnyöket igyekszik előbbre vinni. Országos Egyesületünkre, valamint budapesti Ipar-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents