Lakatosmesterek Lapja, 1943 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-10 / 1. szám

2 LAKATOSMESTEREK LAPJA 1943. január 10. Csak kivételesen engedélyezik a kereskedői és iparos haszonkulcs együttes felszámitását A közellátásügyi miniszter értesítette az IPOK-ot, hogy abban az esetben, ha a kis­iparos egyidejűleg % külön ipar jogosít vány alapján kereskedést is üz, a kisiparra és a kereskedelemre megállapított haszon- kulcs általában külön-külön nem számítha­tó fel. Annak elbírálására, hogy együttes iparűzés esetén a kisiparosra kiadott árreu- dielelek, vagy pedig a kereskedelmi ársza­bályozás-e az irányadó, az- a döntő, hogy a, szóbanforgó üzemet kereskedésnek vagy in­kább Iparnak kell tekinteni. Azok az együttes iparüzők, akik túlnyo­mórészt kereskedéssel és csak mellékesen foglalkoznak iparűzéssel, általában a ke­reskedői szakmára megállapított alkatrész vagy gyártmány önköltségi árát vehetik Az iparukat újonnan kezdő kisiparosok rezsikulcsainak megállapítása ügyében a közellátásügyi miniszter 167.687/1942. szám illatt arról értesítette az IPOK-ot, hogy a 91.691/1942. K. M. sz. rendelet 111. feje­zete 2. pontjának 5. bekezdését a követ­kezőkkel egészítette ki: Azok a kisiparosok, akik a felsorolt üz­leti könyvek vezetését 1942. évi január 1-e után kezdték meg, rezsikulcsukat a könyvvi­tel megkezdését követő első hat teljes nap­tári hónapban kifizetett, illetve felmerült költségek és produktiv munkabérek alapján állapíthatják meg; azok a kisiparosok, akik könyveik vezetését 1942. július l-* *e után kezd­ték meg, addigi mig hat teljes naptári hónap könyvviteli adatai nem állanak ren­delkezésre, de ezen hat naptári hónap el­telte után legfeljebb 6 hétig, a könyvvitel megkezdését követő első három teljes nap­tári hónapot vehetik a rezsikulcs kiszórni tásáhál alapul.. Uj kisipari vállalatok alapításával köz­vetlenül vagy közvetve kapcsolatos költ­ségek a rezsiköltségekhez nem adhatók hoz­zá. Olyan uj kisiparosok (kisipari válla­latok), akik iparuk üzésének megkezdésé­vel egyidejűleg kezdik, illetve kezdték ve­zetni az egyéni rezsikulcs alkalmazásához alapul a hasjtonkulCs vagy haszonösszeg megállapításánál. Azöknál az együttes iparüzőknél, akik­nek tevékenysége túlnyomórészt ipargya­korlásból áll és csak mellékesen foglal­koznak kereskedéssel is, a nettó haszonkul- csős rendeletben foglaltak az irányadók. Csak a Iegkivételesebb esetben lehet engé- l délyezni az iparos és a kereskedői haszon együttes felszámitását, és pedig akkor, ha valóban kettős foglalkozásnál van szó s az ipari termelés és az eladás' külön-külön helyiségben történik. Budapest területén ily engedélyt a Közellátási Hivatal (Nagymező utca 1.) vidéken pedig a közellátási fel­ügyelőségek adnak ki. megkövetelt üzleti könyveket, mindaddig, mig az első három naptári hónap könyv­viteli adatai nem állanak rendelkezésre, % de legfeljebb az iparuk üzésének megkez­désétől számított 4 hónapon keresztül, a legmagasabb árak kiszámításánál az 51.971/ 1942.. K. M. szánni rendelet IV. számú mellékletében feltüntetett irány rezsikulcs és az ugyanott feltüntetett legmagasabb re­zsikulcs középarányosát (az irány rezsi­kulcs és a Idgmagasabb rezsikulcs összegé­nek felét) alkalmazhatják. 1943. évi március 1-től kezdődően mind­azok a kisiparosok, akik az említett üzleti könyveket 1942. évi január 1-én már vezet­ték, legfeljebb az 1942. naptári év adatai segítségével kiszámított rezsikulcsot alkal­mazhatják; azok a kisiparosok pedig, akik üzleti könyveik vezetését 1942. évi január *l-e után kezdték meg, a 'könyvvezetésük megkezdése utáni első 12 teljes naptári hónap elteltétől számított 2 hónap után legfeljebb az ezen 12 naptári hónap alap­ján kiszámított rezsikulcsot. A fentiek szerint kiszámított egyéni re­zsikulcsok sem lehelnek magasabbak az 51.071/1042. K. M. számú rendelet IV. számú mellékletében feltüntetett legmaga­sabb rezsikulcsnál. Január 31-íg újból be kell jelenteni az érteim ségi alkalmazottakat Minden munkaadó köteles az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott alkalmazot­tak személyében, munkakörében és illet­ményében beállott változásokat az V. szá­mú minta szerint julius 1-től decem­ber 31-ig terjedő félévre vonatkozóan 1943. január 31. napjáig az értelmiségi munka­nélküliség kormánybiztosánál (V., Klotild- u. 10.) bejelenteni, még akkor is, ha a munkavállalók személyében vagy javadal mazásában változás nem állót! elő. A nyomtatványt jcjkerületi elöljáróság­nál, vagy a polgármesteri, illetve a fő­szolgabírói hivataloknál lehet beszerezni. _ 'r • A kimutatást betűrendben foglalva, el­különítve — ha ezt az alkalmazottak szá­ma indokolttá teszi — külön iveken kell előkészíteni egyfelől az illető félév alatt a szolgálatból kilépettek, másfelől az újon­nan alkalmazottak tekintetében, akik a száTrptdási félév alatt értelmiségi munka­körből egyéb munkakörbe, vagy egyéb munkakörből értelmiségi munkakörbe lép­tek. cAdé felntőndá s és adó bevallás Azok az adózók, akiknek rögzített adu­juk van, de jövedelmük az elmúlt évben nagy mértékben csökkent, jogosultak januar 31-ig adóa’apjukat felmondani. Kötelesek azok az adózók is (elmondani adóikat és vallomás beadásával uj megál­lapítást kérni, akiknek múlt évi jövedelme a rögzített adóalaphoz viszonyítva 50 szá­zalékkal emelkedett. Ila a felmondási kötelezettségnek az; ilyen adózó nem tesz eleget és a kivetési eljárás során megállapítják jövedelmének a rög­zített adóalaphoz viszonyított 50 százalékos emelkedését, birság címén az adókülönbö­zet kétszeresét fizettetik meg vele. Rögzített adójuk azoknak van, akiknek évi tiszta jövedelme nem éri el a 10.000 pengőt. Ha jövedelmükben! ajnár említett változások nem következtek be, uj vallomást sem keli adniok. Február 28-ig esedékes az. uj adóbeval­lások beadása. Uj adóvallomást azok tar­toznak adni, akik adóalapjukat január 31-ig felmondták, vagy pedig az érvényben levő Mennyi rezsit számíthatnak az újonnan alapított kisipari üzemek?

Next

/
Thumbnails
Contents