Magyar Fakereskedő, 1915 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-04 / 1. szám

2. MAGYAR FAKERESKEDŐ — UNGARISCER HOLZHÄNDLER Nr. 1. szám vábbi következésében ezen üzletág helyzetének teljes szanálására vezetett volna. Mindezen reményeknek, várakozásoknak, számításoknak stb., a háborít kitörése hirtelen véget vetett. Hogy a puhafái zlet a háború ki­törése óta miként alakult, an ól már a múlt hó­napokban ismételten és behatóan irtunk, mi­nélfogva feleslegesnek véljük, hogy e tárgygyal ismét behatóan foglalkozzunk, mert ezt aligha tehetnők anélkül, hogy ismétlésekbe ne bo­csátkozzunk. A Standard rt. árjegyzése 1915. január hó 1-én. 12—13'%, 18 „ 24-34 „ 37 és félj. Gyalultáru A puhafaszakma szempontjából csak saj­nálatunknak adhatunk kifejezést, hogy véletle­nül nem tartozunk azon szakmák közé, melyek a háború által (mert hiszen más fogyasztó most egyáltalában nincsen) a legerősebb mértékben vannak igénybe véve; a mai helyzet mellett a háború csak annyiban foglalkoztatja a faszak­mát, hogy a normális polgári forgalom teljes hiányát a háborús szükséglet plus a termelés csökkentése éppen csak hogy kiegyenlíti. Szak­mánk ezen aránylag kismérvű elfoglaltságának tulajdonítandó, hogy a barakkszállitási árlej­téseknél oly heves verseny nyilvánul meg, amely valóban hasznothozó vállalati árak el­érését eleve lehetetlenné teszi. Mi volnánk az elsők, akik elitélnők azo­kat, 'akik azon a véleményen vannak, hogy a nagy, véres háború — amelyben százezrek éle­téről és egészségéről, milliók létéről vagy nem létéről van szó — arra szolgáljon, hogy egyes szakmák, avagy plane egyes emberek meggaz­dagodjanak; azonban mint szakmánk jogos ér­dekeinek védelmezői nem mulaszthatjuk el, hogy rámutassunk arra, miszerint a jelenlegi viszonyok mellett mindennemű szállítás vagy munkateljesí­tés igen jelentékeny veszélylyel és koczkázattal jár, amelyek a szállítást vagy munkateljesítést rendkívül megnehezítik és ez okból teljesen kiszámíthatatlan módon megdrágítják. Azt azon­ban a leglángolóbb hazafiasság, de még a had­ügyminisztérium sem kívánja, hogy a felek szállításaikra ráfizessenek! Manapság számos más alkalom kínálkozik a hazafiasság, vagy a jótékonyságra való hajlam kielégítésére. Exporttevékenységről a puhafaüzletben ma alig lehet írni; még a statisztikai adatok sem állnak rendelkezésre, hogy az első félév exportjának alakulását más évek ily adataival összehasonlíthatnék. Puhafakivitelre addig, mig a háború tart, gondolni sem lehet, egész kis mennyiségektől eltekintve, melyeket a semle­ges államokba, t. i. Olaszországba, Romániába, Svájczba szállítunk, de még ezt a csekély, va­lamiképpen lehetséges kivitelt is gátolja egy- részben a szállítási eszközök hiánya, másrészt pedig a nehézkessé vált fizetési módozatok. Német szövetségesünk, ugylátszik, az orosz fabehozatal teljes hiánya és az északi fa be­szerzésének nehézsége ellenére puhafával még a korábban beszerzett készletekkel és saját ter­melésű fával eléggé el van látva; az épület- és butorasztalosipar, valamint a többi iparág faszükséglete is jelentékenyen megcsappant. Ott is ezidőszerint csak egy nagy fogyasztó van: a háború. Azonban nem tartjuk kizárt­nak, sőt az előjelek arra vallanak, hogy ha a háború még több hónapon át tartana és ennek folytán a szükséglet, főleg barakkokban még nagyobb lesz, a német faimportörök puhafa­szükségletük fedezése czéljából a most egyedül kínálkozó beszerzési forráshoz, Ausztriához és Magyarországhoz fognak fordulni. Nagy meny- nyiségekről ugyan aligha lesz szó, mindazon­által szakmánk szívesen megragadna minden alkalmat, mely készleteinek csökkentésére lehe­tőséget nyújt. (Folytatjuk a legközelebbi számban.) Preisnoiirung der Standard A. G. am 1. Jänner 1915. t — Dimension 2/4” 6—12” U. F. 260 M. F. 230 11. F. 220 Ill F. 196 Wieni U. T. 206 Magyar U. T. 186 111. T. 176 IV. oszt. 156 3/4” 7—12” 250 220 210 186 196 176 166 146 4/4—5/4” 8—12” 240 210 200 176 186 166 156 136 6/4—8/4” 8—12” 250 220 210 176 186 166 156 136 4/4—5/4” 4“ 210 190 180 160 — — — — 4/4—5/4“ 5—7“ 226 206 196 170 — 180 — — Rövid áru — Kürzungsware 3—7’ 3—5“ 100 f. 3—5’ 6—12“ 130 f. 1 ™ 8­11’ 3—5“ 120 „ 6-8’ 6—12“ 9—11’ 6—12“ 150 „ 160 „ , 3-7’ 4’—6“ 100 f. 3—5’ 7—12“ 120 f. co ro 8­-ír 4’—6“ 120 „ 6—8’ 7—12“ 9 — 11 ‘ 7—12“ 140 „ 150 „ 24 és félj. 4/4—8/4“ 3— 7’ 8—11’ 4—7“ 4 -7“ 100 f. 120 „ 3—5' 8-12“ 6—8‘ 8-12“ 9—11‘ 8-12“ 110 f. 130 „ 140 „ Zárléczek — Staffel 12’—6-00 50/50—100/100 .... 150 f. 100/100 feljebb .... 154 „ 21’—8-00 50/50—100/100 '■% .... 160 „ 100/100 1% feljebb .... 164 „ II. oszt. 12’- 6 00 ...................................... 130 „ 21’—8-00 ................................ 140 „ Rövid zárléczek — Kürzungsstaffel bis 8’—ig 120 f., 9‘ és feljebb 130 fillér. Léczek — Latten 12’-^6.00^2/4-3/4-4/4-5/4-6/4" 150 f. Rövid léczek — Kürzungslatten 3‘ 2/4“—3/4“—4/4* 70 f. 4‘ 2/4“—3/4“—4/4“ 80 „ 5‘ 2/4“—3/4“—4/4“ 90 „ 00 1 C£> 2/ 4“—3/4“—4/4“ 100 „ 9—11' 2/4“—3/4“—4/4“ 126 „ Sulyáru — Gewichtsware minden hosszban | 2/4“ . . K. 650.— in alien Längen > 3/4“ . . „ 600.— 4/4“ és feljebb. „ 550.— per 10.000 kg. A „CARPATHIA“ magyar fatermelők részvénytársasága árjegyzése Preisv ^ng der „Carpathin“ A. G. ungarischer Holzproduzenten 1915. január 1-én. — am 1. Januar 1915. Osztályozatlan luczfenyö (U. F.) 2/4“ 6­-12“ . . 200 f. 3/4“ 7­-12“ . . . . 190 ff 3/4“ 4­-6“ . . . . 160 ff 4/4“ és 5/4“ 8­-12“ . . . . 180 ff 4/4“ és 5/4“ 5­-7“ . . . . 160 ff 6/4“ és 8/4“ vastag anyag köblábként 10 f.-el drágább mint a 4/4—5/4“. Gyalult deszka......................................180 f. Osztályozatlan jegenyefenyö (U. T.) 2/4“ 6­-12“ 180 a 3/4“ 7­-12“ . 170 a 7/8“ 8­-12“ 164 a 4/4“—8/4“ 8­-12“ 160 a 3/4“ 4­-6“ törés és rothadásmentes 136 f. 4/4-8/4“ 5­-7“ ff ff ff 130 fi 50 m/m 8­-12 u » ff „ álláspalló 150 »» 50’% 9­-12 ( fi fi a a 152 f. 2/4“ 3—7 ‘ ládadeszka 12'—6 m. 126 a (II. oszt. lucfenyő (II. F.) az U T. részére meg szabott áraknál olcsóbban el nem adható.) 8/4“ széles léc 12‘ —6 m. 146 f. 7/4“ „ „ 12* -6 m. . . . 150 „ zárléc collméret 4“X4“-ig 6 m. hosszig 146 „ zárléc milliméter méretben 100X 100%i-\g 6 m-ig ......................................150 „ cs apos gerendák minimálisan m:i 33 K 50 „ Lista szerinti fűrészelt fák minimálisan rm 52 K Budapest-Józsefvárosi paritásban. Azon állomásokra nézve, melyek a magy kir. államvasutak Zsolna-Galántha-Marcheggi vonalain továbbá ezeknek nyugoti és keleti mellékvonalain Érsekújvárt bezárólag feküsz- nek, nem“a budapesti, hanem zsolnai paritás van megállapítva a fenti Budapest-Józsefvárosra értődő árakkal szemben köblábanként 8 fillér­rel, illetve köbméterenként 2 korona 50 fillér­rel olcsóbban. 99 Üzleti tudósítások. A német fapiacról. Emlitésreméltó körülmény, hogy több nyugatnémetországi cég, amelynek saját fűrész­telepe van, sikerrel tett kísérletet oly irányban, hogy Belgiumnak a németek által megszállott vidékeire fát expoitáljon. A vállalkozási kedv itt-ott ismét ébredezik. Különösen több na­gyobb magas- és mélyépitkezéshez szükséges anyagokról van szó. Az asztalos-áru elhelye­zését czélzó4 kísérletek meghiúsultak a fát feldol­gozó iparok kedvezőtlen üzleti viszonyai miatt. A legutóbbi napokban több vidéken meg­tartott gömbfaárveréseknél, noha az erdőhiva­talok az eladásra bocsátott famennyiséget mindenütt csökkentették, csak csekély vá­sárlási kedv volt észlelhető. A vastagabb fáért elért árak köbméterenként 11/2 márkával ala­csonyabbak a múlt évi áraknál; csak a kato­nai czélokra szolgáló vékonyabb áruért sikerült a becsárat elérni. A szlavóniai tölgyfaeladások beszüntetése a német fapiaczon máris érezteti hatását. A tölgyfakereskedelemben friss élet indult meg. A rajnai és türingiai fűrésztelepek, melyeknek nagyobb tölgyfakészleteik vannak, emelkedő árak mellett jelentékeny eladásokat eszközöllek, még pedig nem lágy, hanem a katonai szál­lító-eszközök czéljaira alkalmas kemény áru­ban. A kőrisfában uralkodó hiány csökkenőben van, amennyiben Rügen szigetén, Westfáliá- ban, a Rhön vidéken, Kelet Poroszországban

Next

/
Thumbnails
Contents