Magyar Gépipar, 1898 (7. évfolyam, 1-13. szám)

Előfizetési árak : Egész évre... 6 frt { Negyed évre. 1 frt 50 Fél évre .........3 frt Egyes szám. . .30 kr. Az orsz. gépészegyesület tagjai a lapot díjtalanul és portomentesen kapják­Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. GÉPÉSZETI ÉS KéZŐGAZDASAGI SZAKKÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS GÉPÉSZ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. Megjelenik mii FELELŐS SZERKESZTŐ: KEC^Y AW* HL oki. géeószjnérr Szerkesztőség és kiadóhivatal : Æ Az országos gépészegyesületi helyiségben Budapest, VI., ïàczi körút 33. sz. a. I960 Kis hirdetési árak: a kis hirdetésekben 4 magasságig egész évre 18 frt, fél évre 10 frt, negyedévre 5 frt. Hirdetések a kiadóhivatal által eszközöltetnek VI., váczi-körut 33. szám alatt. A nagy hirdetések külön mérsékelt árszabály szerint eszközöltetnek kiádóhivatalupk helyiségében : VI. kér., váczi-körut 33. szám alatt. Kereskedelemügyi m. k. Miniszter. Valamennyi vármegye és önálló /<>rvétij/hatóságl joggal 05368. sz. felruházott város hözigazcmtási bízott só g<lfi ah. A gőzgépkezelői és kazánfűtői teendőkkel — tudomásom szerint — az ors^ágf egyes vidékein, • mj^fjélenleg^^gyakran oly egyének bizatnak meg, a kik a szabályszerű képesítéssel és a szükséges gvakorlat>^]^ssággaL#n|m bir/aT^» , jt Miután egyrészt a közbiztonság veszélyeztetésével járó eme szabályellerréSégeyőképenr'azoh kör^Méftvnek tölajdonithatom hogy a gép- és kazántulajdonosok aziránt tájékozva nincsenek, hogy a képesített gép- és^azánjfezelők iránt hová kellőén fordulniok, — másrészt pedig az országos gépész-egyesület f. é. szeptember hó 1-én a m. kir. belü^ninis^feriunj vezetésével megbízott miniszter- elnök úrhoz intézett, s onnan elintézés végett hozzám érkezett folyamodványában, a jjiBbbi kökt az iránti készségét jelentette ki, hogy az egyesületnek: Budapest, váczi-körut 38. sz. a. helyiségébe intézendő megkeresésére bármely gép- és kazáp tulajdonosnak — minden dij igénybe vétele nélkül képesített és kellő gyakorlati jártassággal biró gépkezelőket ajánl, — mindezek, ieáuU. t&MftMfaŐb felhívom a kizottságot, hogy a törvényhatósága területén lévő összes gép- és kazán-tulaj don о s о Jjgyblmét letnek eme közhasznú s a bözbiztonság fokozása szempontjából fontos működésére hívja fel. — Budape'.,rteviő"któber hó 20-án. LuhÓCS. Meller Ernő hites szabadalmi ügyvivő szabadalmi irodája BUDAPEST, YII. kér., Erzsébet-körút 56. sz. Felvilágosítással és tanácscsal az egyesület tagjainak ingyen szolgál. T. olvasóinkhoz! Felkérjük t. olvasóinkat, hogy lapunkra előfizetni szíveskedjenek. Mindig azon voltunk és vagyunk, hogy oly lappal szolgáljunk ol­vasóinknak , mely a messzebb menő igényeket is kielégíti, mit annál jobban fogunk elérhetni, ha a közönség s különösen a gépészi téren működők előfizetéseikkel lapunkat támogatni fogják. Előfizetési árak : Egész évre. ... frt 6,— Fél évre ............ » 3.— Negyedévre... » 1.50 orsz, ■ gépészegyesület tagjai a díjtalanul és portomentesen Az lapot kapják. Emelő-gépek és készúlékek-gyáré (KIEFFER GYÖRGY) Kölnben (a Rajna mellett.) Különlegességek gyanánt szállítja: Kieffer szabadalmazott emelő-csigáit, futó-daruit és vágóhidi emelőit dörzsfékező-csavarral ellátva, olajban futó gépalkatrészekkel és a képzelhető legegyszerűbb szabadalmazott dörzs áttevéssel. Ezen készülékek a terhet bármely magasságban biztosan és önműködőleg fenntartják, működésük gyorsabb mint az eddigi csiga emelőké. — Az emelés és sülyesztés náluk ugyanazon erőkifejtés mellett sokkal simábban megy végbe. 100°/o-al nagyobb teherképességüek, mint a Weston-féle, s hasonló angol emelők, e mellett 4—6-szorta tartósabbak, mivel lánczaik és összes mozgó alkatrészeik [aczélból és kéregöntvényből készülnek, minélfogva ez idő szerint kétségtelenül a yilág legjobb csiga-emelői. Ajánló és elismerő levelek hatóságok­tól és elsőrangú czégektől. m ■ > W * m Idegen : Mit jelentsen ez a kép ? Géplakatos : Ezek az emberek kipróbálják a Gutmann J. és Társa czég által gyár­tott hires „Columbia“ és „bassale“ nevű kék munkás öltönyöket, melyért a czég kezeskedik, háromszor hatan nem ké­pesek széjjel tépni. Idegen : Csodaszerü ! Micsoda más tulaj­donsága van még ezen ruháknak ? Géplakatos : Ezen öltönyök tartósság és ár tekintetében minden más gyártmányt jóval felülmúlnak, miért is két Ízben arany éremmel lettek kitüntetve ; valódi indigó kék festésű cérna szövésből duplán varrva készülnek, és szabadalm. vasgombokkal vannak ellátva, melyek soha nem szakad­nak le. Idegen : ügy képzelem, hogy sokan vannak, akik e kitűnő gyártmányt utánozzák. Géplakatos: Ezt jól eltalálta, de aki csa­lódni nem akar, az nézze meg okvetlenül vájjon rajta van-e a gombon a Gntmann J. és Társa czég neve ; ha nincs rajta, akkor biztos lehet benne, hogy utánzott. Idegen : És mi ezen czégnek pontos czime ? Géplakatos : E jeles czég czime : GUTMANN J. és TÁRSA BUDAPEST, VII. kerület, Kerepesi-ut 16. szám a Balaton kávéházzal szemben. Minták és árjegyzékek kívánatra küldetnek. TEUDLOFF К és ШТТШСН T. «JffiSbu, BUDAPEST, IX. kér., Markotányos-utcza 18. szám. Ajánlja : vizállomási telepeit gőzszivatyu-, ejektor- és pulzométer-üzemmel, első- és másodrangu vasutak részére. Továbbá feszmérőit, légürmérőit, rugó-mérlegeit, szelepeit, viztolattyuit, csapjait és mindennemű kazán-felszerel- vényeit. Kitünően működő restarting-lővettyük. Bármily minták után fém- és vasöntvények ; vegyülék kivánság szerint. Feszmérő-javitások és kicserélések. Gőzfűtési berendezések lakóházak, gyárak és száritótelepek részére. Különlegességek : lövettyük, légszivattyúk, fesz- és légürmérők, felszerelési tárgyak gőzkazánok, gép- és ipartelepek részére. TELEFON 51-43.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents