Magyar Gépipar, 1903 (12. évfolyam, 1-14. szám)

iRUK és EREDETI „Рккмт 7ÖMITÖ-LEMEZ . IÄAM^vY tfil ffl Ш1 №1 GOLDBERGER i. rézműves, 1Ш1 Ujrjl Új Djpest, Lőrincz-út 7. sz. alatt, te Ajánlja : Ы I ny Lfffl * [jfjj ш Szesz, olaj és czukorgyár készülékeit, valamint húzott és forrasz- nifjj Ш1 tott rézcsöveket, minden méretben jutányos árak mellett jfj| Iroda: Budapest, VII. kerület, István-tér 4. szám. Kölbel Ignácz utóda. Щ Jjïïl (ffj MJ — Telefon 14-56. — ШШ Gümmik Guttapercha arukat FELE .ÍAJTÓSZiüAK FŐRAKTÁRA .....Jse к Kazánfelszerelések _ , EMELŐ KÉSZÜLÉKEK stb,' Lapunkban közölt hirdetésekre felhivjuk kartársaink szives figyelmét. Január 1. I960 Ш11Н1ШШ1111Ш1ШШШШЦ111 1903. Előfizetési árak : Egész évre. . .8 kor. Fél évre ........4 kor. Negyed évre. 2 kor- Egyes szám.. 80 fill. Az orsz. gépészegyesület tagjai a lapot díjtalanul és portomentesen kapják­Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. AZ ORSZÁGOS GÉPÉSZEGYESÜLET ÉS GÉPÉSZEK HIVATALOS LAPJA. FELELŐS тАатЧА m a A. au. акс' , — — < ZERKESZT04 ЖрА N DO GYULA Szerkesztőség és kiadóhivatal : Az országos gépészegyesületi helyiségben Budapest, IX., Üllöi-út 25. sz. a. (Köztelek). Kis hirdetési árak : a kis hirdetésekben 4 % magasságig egész évre 24 kor., fél évre 12 kor., negyedévre 6 korona. VI,, üteg-fa H. Elvállalják kazánok, hideglégcsövek, gőzvezetékek, készülékek bur- c kolását hővesz- teség ellen. Szállítanak parafakőből és kovatermékből készült hőszige­telő anyagokat. Hirdető: IX. s эк a 1 ödübhiR&tÜi' %ltal gsfaátr, álktt sszközöltetnek Köztelek). rdetések külön у szerint eszközöltetnek lünk helyiségében : út 25. sz. a. (Köztelek) SZ0LLÂS és MOLNÁR I hővédőanyagok gyára WO RTH I N GTO N TRADE MARK. Worthington szivattyugép részvény-társaság Budapesten, V., Váczi-út 4. sz. alatt. EREDETI WORTHINGTON SZÍTOM ÉS MTÏÏ16M minden nagyságban és minden ezélra. Nagy raktárak azoaoali elszállításra. — Több mint 125.000 szivattyú üzemben. = Jegyzet: Szivattyúink »Worthington« névvel és törvé­nyileg védett véd­jegyünkkel van­nak ellátva. A közvetítő keres­kedőknél csakis eredeti Worthington szivattyúk kérendők. A Worthington névvel való visszaélést szemmel tart­juk és* szives feljelentések, valamint bizonyítékok iránt hálásak vagyunk. iV’ü-r-''*? Idegen: Mit jelentsen ez a kép? Géplakatos : Ezek az emberek kipróbálják a Gutmann J. és Társa czég által gyár­tott hires „Columbia“ és „Lassale“ nevű kék munkás öltönyöket, melyért a czég kezeskedik, háromszor hatan nem ké­pesek széjjel tépni. Idegen : Csodaszerü ! Micsoda más tulaj­donsága van még ezen ruháknak ? Géplakatos : Ezen öltönyök tartósság és ár tekintetében minden más gyártmányt jóval felülmúlnak, 'miért is két ízben arany éremmel lettek kitüntetve ; valódi indigó kék festésű cérna szövésből duplán varrva készülnek, és szabadalm. vasgombobkal vannak ellátva, melyek soha nem szakad­nak le. Idegen : ügy képzelem, hogy sokan vannak, akik e kitűnő gyártmányt utánozzák. Géplakatos: Ezt jól eltalálta, d.. aki csa­lódni nem akar, az nézze meg okvetlenül vájjon rajta van-e a gombon a Gutmann J. és Társa czég neve ; ha nincs rajta, akkor biztos lehet benne, hogy utánzóit. Idegen: És mi ezen czégnek pontos czime ? Géplakatos : E jeles czég czime : GUTMANN J. és TÁRSA BUDAPEST, VII. kerület, Kerepesi-ut 16. szám — kék inunkásölzöny és divatáruház. _ Minták és árjegyzékek kívánatra küldetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents