Magyar Gyáripar, 1919 (9. évfolyam, 1-10. szám)

1919-01-01 / 1. szám

GYÁRIPAR A MAGYAR GYÁRIPAROS OK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ NEK HIVATALOS LAPJA A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN ÉS TIZENHATODIKÁN. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 32 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 2 KORONA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ZRINYMJTCA I. TELEFON 42-17. TARTALOM. SZEMLE Szemle : Uj esztendő — A gyáriparról Oldal 1 UJ gazdasági rendszer ? Irta : Sc/i 0 .......................... 3 A nemzetiségek területi igényei és a magyar ipar Irta: Móricz Miklós ..................................... 4 M agyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: A földművelésügyi minisztérium géprendelése Szövetségünk soproni fiókjának ülése. - A gyári irodák munkaideje A lakásépítő akció és a vállalkozás................................................................. ti Gyáripari hirek: A Kereskedelmi Muzeum új igazgatója. A kincs­tári üzemek munkásainak karácsonyi segélye. — A munkaügyi bíráskodás. — Gazdaságpolitikai tanácskozás a Vámpolitikai Központban. — A köz­pontok rizikója. — Magántisztviselők kollektiv szerződése. — A gyárak őrzése A bevonult munkások visszafogadása..................................... TI Adó- és illetékügy : A törvényhatósági és rendezett tanácsú városok adókivetési joga....................................................... 14 K özlekedés: Az árúk megőrzéséért járó külön jutalék ... 14 Hirdetések......................................................................... 15 A z új év fordulóján, amikor e sorokat írjuk, nem merünk visszalapozni azokra az írásokra, amelyeket az előző esztendőkben hasonló alkalmakkor a Magyar Gyáriparnak küldöttünk. Nem mintha akkor nem lettek volna kételyeink, nem mintha a háborús évek előrehaladtával nem szállt volna fel bennünk a sejtés, hogy az amit vállaltunk és az amit reánk kényszerítettek, az erőnket messze felülhaladja, de mégis minden kétségünket visszaszorította valami komoly meggyőződés, hogy ami erő e négy és fél­éves küzdelemben megnyilvánult, az teljesen alá nem bírható, másrészt hogy bármi következzék is el, mi itt állunk a mi igazunkkal, a mi jussunkkal és ennek az igaznak és jognak elismerése viszont azt jelenti, hogy még ha a háborút elveszítjük is, még akkor sem jelentheti ez sem megaláztatásunkat, sem tönkretéte­lünket. Szomorúan és csiiggedetten kell bevallanunk, hogy ez a mi bizalmunk hamisnak bizonyult, hogy hiába volt minden erőmegfeszítésünk, hiába adtuk tanujelét becsületességünknek, hiába küzdöttünk úgy, hogy bennünk úgyszólván ellenséges indulat ellen­ségeinkkel szemben alig volt, hiába fejtettük ki min­den erőnket, hogy a küzdelemben megálljuk a helyünket, ina itt állunk legyőzve, az akarásnak és a szabad életnek minden lehetőségétől megfosztva. Az ország háromnegyedrésze ellenséges megszállás alatt áll, amelyről éreztetik velünk, hogy tulajdon­képen annexióró! van szó és hogy mindazokat a terü­leteket, amelyeket — bátran és melankóliával használ­juk e régi szót: magyar vér öntözött, amelyeken a magyarság fejtett ki komoly kulturmunkát, amelyek­nek terményei fája. vasa, szene, ásványai alap­

Next

/
Thumbnails
Contents