Magyar Hiradástechnika, 1946 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1. szám

MAGYAR X. É V F O L Y A M 1. S Z Л M HÍRADÁSTECHNIKA TÁVBESZÉLŐ * RÁDIÓ * TÁVÍRÓ SZERKESZTŐK : GERÖ ISTVÁN, SALLÓ FERENC, VALKÓ IVÁN PÉTER A Magyar Mérnökök ée Technikusok Szabad Szak- szervezete Hiradótechnikai Szakosztályának lapja Beszámoló a párizsi CCIF konferenciáról A távbeszélő szolgálat lényege és célja egy­mástól térben távol­lévő személyek között be­széd kapcsolatot létesí­teni. Ez a cél a távbeszé­lés aránylag rövid törté­nete alatt nem változott, de változtak az igények és követelmények, ame­lyek a távbeszélés tudo­mányának fejlődési irá­nyát megszabták. A fejlesztés ideális cél­jait ma már könnyű meg­határozni. A cél minél több és minél kényelme­sebb szolgálatot nyújtó távbeszélő állomás üzem- behelyezése, annak elérése, hogy a kapcsolás minden viszonylatban a lehető leg­rövidebb idő alatt, tehát várakozás nélkül történjék, bármely két távbeszélő ál­lomás közti beszédátvitel azonos és a lehető legjobb m inőségü legyen, s az egész szolgálat az igazgatás szempontjából is gazdasá­gos legyen. A valóban bekövetkezett fejlődés •— nyu­godtan állíthatjuk — igen gyors ütemű volt és nemcsak minőségi javulást eredményezett, hanem a távbeszélő szolgálat alkalmazási területét is rendkívüli mértékben kiszélesítette. Az utóbbi évek jelentősebb műszaki újdonságai közül a nagytávolságú és jóminőségű beszédátvitelt biz­tosító nagy terjedési sebességű távkábeleket és erősítőket, az áramkörök többszörös kihasználását biztosító vívőáramú berendezéseket, a kényelmes és gyors automata központokat, valamint a hely­közi szolgálatot gépesítő távválasztó rendszereket említem meg. Ezeknek a műszaki újításoknak a bevezetése természetesen sehol sem ötletszerűen, vagy a pil­lanatnyi igényeknek megfelelően történik, hanem a lokális körülmények és a gazdaságossági szem­pontúk gondos mérlege­lésével. Minthogy a helyi hálózatok a távolsági for­galom következtében egy­mással átviteli és kapcso- lástani szempontból szer­vesen összefüggenek, a fejlesztést helyesen csak az egész nemzeti hálóza­tot figyelembevevő, átfogó tervezés alapján lehet végrehajtani. Ezért a|z egyes országúk hálózatai­nak fejlesztésénél a sajá­tos szempontok és körül­mények még inkább ér­vényre jutnak. Érthető te­hát, hogy az egyes igaz­gatások által választott fejlesztési ütem és irány nem egyforma, s ennek következtében az egyes nemzeti hálózatok rend­szerint mind fejlődési fok­ban, mind az alkalmazott átviteli és kapcsoló rend­szerekben eléggé különböznek egymástól. Ez a körülmény a nemzetközi távbeszélő háló­zat kiépítése terén elég komoly nehézséget okoz, minthogy az egymástól fejlődési fokban és meg­oldásban eltérő nemzeti hálózatok a nemzetközi átviteli rendszer homogenitását erősen megbont­ják. I. Minél gyorsabb ütemű a távbeszélő technika fejlődése, annál érezhetőbbé válik az említett in­homogenitás káros hatása. A nemzetközi távbe­szélés tanácsadó bizottságának, a C.C.I.F-nek (Comité Consultatif International Téléphonique) a szerepe ennélfogva egyre fontosabbá válik. Kü­lönösen fontos volt, hogy a C.C.I.F a nemzetközi távbeszélő szolgálat reorganizálásának és műszaki korszerűsítésének kérdését közvetlenül a háború befejezése után kézbevegye. Ez meg is történt, s ezeknek az európai szempontból is nagyjelentő­KOVÁTS ANDOR LA CONFÉRENCE CCIF DE PARIS Le développement dans le domaine de la tech­nique de transmission fut considérable pendant les dernières années. C’est pourquoi à l’occasion de la reconstruction du réseau de télécommunication européen, détruit par suite des événements de guerre, il doit être pris en considération aussi les exigences de la réorganisation du service télé­phonique internationale, en considérant le projet de l’introduction du service rapide européen. Ce service nécessite beaucoup de communications. Donc, le réseau projeté ne peut être construit que par des câbles à grande vitesse de transmission, sur des installations à courant porteur á plusieurs cannaux. Le CCIF, au lieu du réseau européen actuel, s’étant basé sur les communications compli­quées des centrales principales internationales projette l’établissement des centrales internationales de transit, parmi lesquels les Plus importantes sont placées le long d’un câble formant un anneau construit au milieu de l’Europe. Les Etats situés à l’intérieur et en dehors de l’anneau se raccor­deront radialement à cet anneau de transit. La Hongrie est le lieu collecteur naturel du trafic des Etats de l’Europe du Sud-Est. C’est pourquoi, elle a proposé au cours des négociations actuelles que le trafic des Etats de l’Europe du Sud-Est, vers l’anneau de transit soit dirigé par l’intermédiaire de Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents