Magyar Üveg- és Agyagipar, 1902 (2. évfolyam, 1/24-24/47. szám)

1902-01-01 / 1. (24.) szám

II. évfolyam. Budapest, 1902. január 1. Magyar Üveg- és Agyagi par A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCZELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE. 1. (24.) szám. A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP AZ ÜVEG- ÉS PORCZELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA UNGARISCHE GLASINDUSTRIE UND KERAMIK folPHfiaiZVE ORGAN DER UNGARISCHEN GLAS-, THON-, PORCELLAN-INDUSTRIE UND KERAMI FACHBLATT FÜR DIE GESAMMTE MARMOR-, STE ORGAN DES LANDESVERBANDES DER GLAS it—QLAGER Előfizetési ár: Negyed évre ........................ 4 korona Fél évre ............................... 8 « Egész évre ............................. 16 » If HIRDETÉSI ÁRAK : egész oldal 80 korona, INSERTIONS-PREISE : ganze Seite 80 K-, h 1 Cf"' 'nwaarenhänDEer lA-iJ if&N1 Ifi (i Í«ÉÍ 15-ÉN. Szerkesztők: GAR^^OifrHn?^LNAYlMIKLÓS LIŰflUPBUfSsP lal 2(-tviiaidsa» I960 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Redaction und Administration: Budapest, VII., Damjanicli-utcza 32. sz. korona. — Nagyobb megrendeléseknél árengedmény. 20 k — Bei grösseren Aufträgen entsprechender Rabatt. Tisztelettel kérjük azokat a t. előfizetőket, a kiknek az előfizetésük deczember hó végével lejárt, hogy a pontos szétküldés érdekében a mellékelt postautalvány felhasználásával az elő­fizetési összeg beküldése iránt minél előbb intézkedni szíveskedjenek. Olvasóinkhoz. Mai számunkkal lapunk második évfolya­mának első számát adjuk olvasóink kezébe. A szent karácsony, a szeretet ünnepe, ilyenformán kettős ünnep ránk nézve, mert jóleső érzéssel mondhatjuk el, hogy az egész mindenséget át­ölelő szeretetböl rész jutott nekünk is, jó közön­ségünknek, hiveinknek, olvasóinknak szeretete. Nem kutathatjuk ezen a napon, mennyiben ér­demeltük meg ezt a szeretetet, hiszen a világ legnagyobb ünnepén elnézéssel kell lennünk még a mások gyöngéi iránt is; de rövid életünknek első fordulópontján mégis visszapillantást kell vetnünk a múltra, hogy jövendő fogadalmunk­hoz erőt és bizalmat merítsünk. Visszapillantásunk nagyon rövid, talán három szóban is kifejezhetnök: születtünk, dolgoztunk és győztünk. Az általános emberi gyöngeség szinte megkövetelné, hogy negyediknek odavegyük a pihenést is, de ez az egy fogalom program- inunkból mindenkor hiányozni fog. Úgy érezzük, hogy eddigi munkánk nem a fáradtság, de az erő forrása volt, hiszen lapunk külső képe is immár magán hordja az erő és az öntudat ki­fejezését, a mely fegyverünk- voll: a múltban, az lesz a jövőben is. Uj programmot tehát nem kell adnunk. Csak hitelesítjük és megerősítjük régi fogadalmunkat, azt, a mikor legjobb öntudatunkat és legneme­sebb erőinket fölajánlottuk, hogy a magyar ipar egészének, de különösen első sorban a magyar üveg- és agyagiparnak buzgó, szorgal­mas és becsületes szószólói leszünk. Hogyan teljesítettük fogadásunkat, nem félünk egy hangtól sem, a mely korholó, kicsinylö vagy épen meg­rovó volna; hogyan fogjuk a jövőre teljesíthetni, az nem egészen rajtunk fog múlni. Ehhez első sorban szükségünk van a 'magyar üveg- és agyagiparosok lehetőleg összességének jóakaró támogatására. Mi fölszereltük mind­azzal lapunkat, ami a szellemi rész kifogástalan voltát elősegítheti. Munkatársaink sorában ott van a terjedelmes iparágak minden neves, sőt európai hirü szakirója, avatott újságíró kezek gondoskodnak lapunk tarkaságáról, elevenségéről, vidéki levelezőink pontosan hírül adják a vidéki ipari és különösen épitö mozgalmakat, a melyek

Next

/
Thumbnails
Contents