Magyar Vaskereskedő, 1906. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1906-01-07 / 1. szám

A MAGYARORSZÁGI VASKERE8KEDÓK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGITÁ8I IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. Ä MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. M£OJ^EiIj£NIE MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ! bíró Ármin. KIADJA: A SZERKESZTŐSÉG! Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Égés* évre 16 kor. Egye* szám ára 40 fl.ll ér. ■ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., Oyár-aitsza 64. szám, II. emelet. TEX.EPON-SZÁM: 818. VI. évfolyam. uonzeie yí/jt Tisztelettel felkérjük olvasóinkat, hogy az 1906. évre szóló előfizetési dijat beküldeni kegyeskedjenek. Előfizetési ár: Egész évre . . 16 korona Félévre ... 8 korona Negyedévre . . 4 korona A „Magyar Vaskereskedö“ kiadóhivatala. Budapest, VI., Gyár-utcza 64. Az ujesztendő. Uj esztendő, uj reménységek. Igv szokott lenni — igaz. Az ember elég naiv : elhiszi, hogy a Szilveszter alkonyán letűnt nap nem az a nap, mely aranyos glóriájában kibontakozik az újév hajnalán. Most azon­ban mintha megcsappant volna ez a naiv hit. Senki se tölti tele reménységgel a tarisznyáját, amint megindul az ujesztendő utján, inkább bizalmatlansággal, keserű tapasztalatokkal ballag előre. Bizonyos az. Amit szőttünk- fontunk az ó esztendőben, abból ruházkodunk az újban. A múlt esztendőben a politikai válság annyira ki­élesedett, hogy minden érdeklődést a maga számára foglalt le, de megakasztotta az ország haladását, meg­bénította a gazdasági erők rendes életműködését is. A vasipar és vaskereskedelem is alaposan megsínylette ezt. Már az is nagy baj, hogy a törvényhozás szünetelése miatt ipari és kereskedelmi törvényhozásunk tervezett Budapest. 1906. január^L—­----f/í*/' //<*7Í 1. szám.-----------y O/. fttftiORizvi reformjai 'iíagy-MsedelnieLszfinmlnek kedelmi élet szükséglete, igényei és fejlődése túlszárnyal­ták az évtizedekkel ezelőtt papirra tett törvényeket. A gazdasági élet minden szerve uj alapokat, uj intézmé­nyeket követel. A munkára való hajlandóság meg is van az illetékes közegekben, mit ér azonban ez, ha nincs, aki a reformok tervezését szankczionálja. A vas- és fémipar, illetve a vaskereskedés, jelenté­kenyen megérezte az állami tevékenység pangását is. Sajnos, minden iparág, de első sorban a vasipar erő­forrásának igen nagy részét az állami szállításokból meríti, ezek pedig az elmúlt év folyamán úgyszólván szüneteltek. Valóságos csoda, hogy a vasipar és vas­kereskedés viszonyaiban nagyobb visszaesés nem mu­tatkozik. A kereskedők és iparosok hazánkban teljesen ártat­lanul kerültek bele a politika kátyújába. Igaz, hogy a politikai küzdelem egyik jelszava a gazdasági önállóság kivívása. Sokat vár ettől iparos és kereskedő. A politikai küzdelem azonban annyira elmérgesedett, hogy gazda­sági életünket alapjában támadja meg. Mi tehát sokat nem várunk az ujesztendőtől sem. Amint tavaly vetettünk, úgy aratunk az idén. Valamilyen uj irányzatnak kell azonban bekövetkezni, mely a magyar gazdasági tevékenységet, a kereskedelem életét jobban függetleníteni tudja a politika szélsőségeitől. A kereske­Kulflip Kp fnwanlpuplpif stermann ignácz fuvarlevél felülvizs­™¥arie»®«CII gálási irodának Budapest,VI., Podmaniczky-utcaS. ahol. azok egyharpad jutalék mellett pontosan felülvizsgáltatnak. — Szállítási ügyekben díjmentes fel­világosítás adatik. Ezen iroda a „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ utján küldött fuvar­okmányokat is készséggel felülvizsgálja. FUCHS és SCHLICHTER fcj&ozdflsógi és ónozott vasedények gyára Budapest, VII., Angyalföld, Jász-utcza 7. Ktílöfllctfcsséü! Ónozott háztartási ás Konyhaberetidczási cziHH«H- Csiszolt áruH. ■ 9 Tejgazdasági gápeHás eszKSzíH. Katonasági felszerelési czilßcH­'Lr|ojrjzCU ing-yen Ch bármentve,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents