Malomujság, 1935 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1935-06-01 / 1. szám

Előfizetési árak : Egész évre ........................... ... 12 pengő Félévre ............................. .... ... 6 pengő R. T. * B. T. * K. F. T. cégek részére egy évre 2-4 pengő. Megjelenik havonta kétszer Postatakarékpénztári csekkszámla sz.: 32.275. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Császár Ferenc SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, IL, Margit-körut 26. Telefon: 51-4-32 Hirdetési árak : Egy hasábos (бО1"^ széles) milimétersor 30 fill. Egy hasábos (40%n széles) milimétersor 20 fill. Apróhirdetések szavankint ............ 10 fill. Vastagbetüből ..................... ... ... 20 fill. Beltösxöntő Szíves szeretettel és bensőséges bizalommal köszöntjük első lapszámunkkal k. olvasóinkat. Új barát kopog­tat, igaz jóakaró jelentkezik: fogadják bizalommal, hivatásának kijáró figyelemmel. Szerény keretek közt indulunk a nagy útnak, de ha a munkától vissza nem riadó buzgóság, a becsületes szorgalom és a céltudatos kitartás boldogulásra van hivatva a mai világban is, akkor a szerény indulás rövi­desen kilép a kezdet nehézségei közül. A szakma művelőin, azok megértésén és támogatásán a sor s akkor a gyors fejlődés nem fog elmaradni. Átérezzék vállalkozásunk felelősségteljes voltát, ismerjük a ránk váró komoly feladatok súlyát. Tudjuk, hogy célunk csak egyetlenegy lehet : minden gondolatunkkal, minden tettünkkel, minden betűnkkel a malom­ipar szolgálata, keserves helyzetében segítés, gondjaiban támogatás. Vagyis: minden számunkkal nemcsak er-' kölcsi. de anyagi hasznot is kell jelentenünk az olvasónak. Hogyan akarjuk ezt az eszményi célt elérni? Úgy, hogy igyekszünk fejleszteni a szakmai tudást, de rá­mutatunk az üzemi lehetőségek mellett az üzletiekre is, a mai világban annyira szükséges általános közgazda- sági tudás elnyerésére is módot adva. Evégből minden felmerült szakmai s a szakmát érintő kérdésről állan­dóan tájékoztatjuk olvasóinkat, igyekszünk megteremteni és állandóan fenntartani az egészséges szakmai közvéle­ményt, ápolni a boldoguláshoz föltétlenül szükséges kari összetartozandóság érzését, istápolni a törvényes tömö­rülés érdekképviseleti mozgalmait. Senkit sem fogunk bántani, támadni. Ehelyett teljes tárgyilagossággal igyekszünk a kérdéseket taglalni, megismertetni. Olyan színvonalú lapot akarunk az olvasó kezébe adni, amely kell, hogy kiérdemelje a nemes értelemben vett »szaklap« elnevezést. Úgy érezzük, hogy e célok. elérését munkálva, nemcsak nemes, de hézagpótló feladatot is teljesítünk, mert szüksége van a magyar malolmiparnak a vélemények és ellenvélemények szabad megütközésére, a nézetek, felfogások kicserélődésére.; szüksége van szeretetteljes felkarolásra és önzetlen propagandára a jövőre kétségtelenüli legbiztosabban hivatott érdekképviseleti szervnek: az Országos Malomszövetségnek, hogy anyagi megalapozódá- sához még jobban hozzásegítve, hatékonnyá válhasson működése kifelé is; szükség van arra, hogy a szakma jogos kívánságainak, tisztes törekvéseinek minél erősebben a köztudatba való átvitelével eloszlathassuk a vele szemben táplált tévhitét. Ezt úgy érhetjük el, ha nemcsak az arra hivatottak hosszabb-rövidebb feldolgozásit gondolatainak adunk a maguk eredetiségében helyet, de ugyanígy járunk el az ellenvéleménnyel is, a vitaanyaggal is mindaddig, ameddig ezek a beküldött cikkek olyanok, mint mi magunk: komolyak, tárgyilagosak, szenvedélyektől, táma­dástól és személyeskedéstől mentesek. Ezért minden közleményt, amely a felsorolt követelményeknek megfelel, a szaklap terjedelmének korlátáin belül közölni fogunk. Azt nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy célunk nem a molnárság örvendetesen felfejlődni kezdő sorainak megbontása. Ellenkezőleg: a még széttagolt s nem eléggé erősen szervezkedett szakmának a ma meglevő ke­retben való tömörítése, kollégiális összehozása, a ma még hiányzó szakmai egység megteremtése legszentebb célkitűzésünk. A szerkesztőség tagjainak egyesületi tisztségre irányuló törekvései nincsenek. Természetesen nem fogunk megfeledkezni az alkalmazottakról sem és igyekezni fogunk arra, hogy szo­ciális kérdéseik taglalását is megtalálják lapunkban. A molnárságtól bizalmat és támogatást kérünk. Előlegezze a molnárság nekünk azt, hogy jóbarát jónak tart. Támogatást kérünk erkölcsi tekintetben az időszerű szakmai, általános ipari és malomipari, továbbá közgazda- sági kérdések, indítványok, események tudomásunkra hozásával, illetve cikkekben való beküldésével, anyagi tekin­tetben előfizetéssel s az előfizetési díjak pontos beküldésével, a kartársaknak előfizetőkül való megnyerésével. Önmagunkat és szaklapunkat, tisztes törekvéseinket s egész munkásságunkat a malomipar művelőinek párt­fogó szeretetébe ajánljuk. A szerkesztőség Kishirdetéseink a 18. oldalon találhatók

Next

/
Thumbnails
Contents