Molnárok Lapja, 1905 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-07 / 1. szám

12 minek következésében az aradi molnár meste­rek által molnár mestereknek elfogadott fentebb megnevezett hét molnároknak a társaság részé­rül mesterekké leendő kinevezése, úgy egy czéh- biztosnak elválasztásárul szó tétetvén. * Demi József, Jov János, Zambó János, Jankó Antal, Bejczi János, Kadits János, Bors István, molnároknak, az aradi molnár czéh elöljárói által mólnál’ mesterekké lett felszabadítása tudo­mányul vétetik és azok ezennel is molnár mes­tereknek ösmertetnek. Egyébiránt pedig czéh biztosnak lírálitz Antal kisjenői uradalmi tisztartó közakarattal kinevez­tetik, odautasitván egy úttal, hogy azonnal az elválasztott molnár mesterekkel czéh ülést tart- várra kegyes privilégiummal nyert rendszabályo­kat felolvastassa, kibirdettesse és azoknak szo­ros megtartására ügyeljen, nem külömben a czéh elöljáróit megválasztassa, mindezeknek teljesíté­siéig' a társasági gyülekezet tanátskozásának foly­tatását elhalasztván. Králitz Antal, mint a molnár czéh biztossá jelenti, hogy utasítása értelmében a csatornái molnár mesterekkel czéh ülést tartatott és abba a k. privilégium egész kiterjedésében felolvas­hatott és kihirdettetett, jelenti továbbá, hogy a czéh elöljáróinak, Demi Josef, Jankó Antal és Bejczi János választattak, végre bemutattya, hogy Kontsek Mihály bjenei molnárt, a csator­nái czéhbeli mesterek, valóságos mester társuk­nak elfogadták és beiktatták. . * Elnök ur tanátskozás végett említést tévén arról, hogy a társasági molnár mesterek czéh gyülekezetének helye holott egyszersmind czéh ládájokat és bevett szokás szerint az elkészítendő zaszlojokat tartani köteleztessenek, időrül-időre kijeleltessék. • * A társasági molnár mesterek czéhbeli össze­jövetelük helyéül holott egyszersmind a czéh- ládájukat s elkészítendő zászlojokat tartani köte­leztessenek, ezennel a főhertzegi uradalmi Ivis- jenő m. várossá oly határozattal rendeltetik, hogy e jelen mostantól számítandó 3 évekig fogják tanátskozásaikat tartani, mely időnek le­folyása után az utóbb tartandó czéh gyülekezet Helyéül a részvényesek birtokában lévő, más R. C. sztegyházal biró helységek fognak majdant sor szerint kijeleltetni, a most elválasztott czéh biztosnak hivatala viselési ideje is szinte tsak három évekig tartandó lévén. — Egyébiránt Králitz Antal czéh biztos által a csatornái mol­nár mestereknek meghagyatni rendeltetik: hogy az elkészíttetendő zászlojokat szt. Josef, mint vá­lasztott pátronussok nevére szenteltessék és azon szentnek képét zászlojokra festessék is. * A csatornái molnárok ezen két rendű folya­modásaikban kimagyarázott hálás köszönetük helyeseltetvén, tudomásul vétetik. Atzél Josef mint küldöttségi elnök, Beszédes Josef igazgató vizmérnök és Lehr Lajos társa­sági mérnök urak gyülekezeti határozat követ­kezésében, monyorói Urbán Gyula tbiró és rész­vényes urnák a csatorna vize által okozott ki­öntések eránt tett panaszát a helyszínén meg- visgálván, az orvoslandókat következőkbe mutat­ják be: MOLNÁROK LAPJA 1- ször. Hogy Monyorótul Repszegre vezető ország úttól 6 öl hosszaságu 2 öl széles .1 öl mély árok ásattassék. Ezen kiásatandó bal oldalán készíttessék 4—6 láb magas, 1 öl felső széles­ségű töltés, 9 láb párkánnyal, mely munka ura­dalmi költségen történnyen. 2- szor. A monyorói határban a felső nyílás bezárattassék, a repszegi ország utón levő hid csatorna felett pedig 4 ölre uj nyílás nyitassék, oly szélességű mint a bezáratandó, e munka társasági költségen végeztessen, ha az első pont­ban említett töltés elkészülendett. 3- szor. A bezáratandó nyílástól monyorói zugóig a csatorna töltés megett levő 4 láb széles szivárgó árok tisztitassék ki társasági költségen. 4- szer. A monyorói kortsma alatti nyilláson alul levő úttól balra 6 ölre ásatassék árok, 2 öl szélességű, 1 öl mély uradalmi erővel. 5- ször. A monyorói kortsma meletti 4 láb széles szivárgó árok 8 lábra széllesittessék és 4 lábra megszélesittessék, társasági költségen. 6- szor. Az első és 4-ik pont alatti árkok Körös be szakadásától kezdve, a Körös parton a Körös árvize ellen a pártol 6 ölre védtöltések készíttessenek uradalmi költségen. * Ezen a monyorói csatorna nyílások ellen tett panasz orvoslása módjáról adott küldöttségi vizsgálati bemutatás a társaság részéről jóvá­hagyatván, az valamint a panaszt tevő Urbán Gyula táblabiró és részvényes, úgy Lehr Lajos társasági mérnök uraknak párban kiadatni rendel­tetik, meghagyatván egyszersmind Lehr Lajos társasági mérnök urnák, hogy ezen bemutatás 2. 3. 5-ik pontya alatt érdeklet munkákat akkoron (miutánn a panaszló részvényes ur ezen bemutatás többi pontyaiba foglalt és előző­leg megtétetni kívánt kiásásokat megtétette) a társaság költségén kellete szerint és jutányos áron elkészíttesse. Jankó Josef f.-varsándi uradalmi képviselő ur, azon kívánságát terjeszti elő, hogy a csatornái molnárok a járandó vámot mindenütt egyformán vegyék meg. * A f.-varsánndi uradalom részéről tett elő­terjesztés következésében ezennel általános rendszabálul és miheztartás végett megállapf- tatik, hogy a társasági csatornái vonalon létező valamennyi malmokban, a malomtulajdonos urak. az őrletésért. járandó rész vámot molnáraik által mindenütt arányos egyenlő mennyiségben vétethessék; miről is molnáraikat kellő utasí­tással kitanitsák. Elnök ur előadá, hogy miután a csatornái molnárok a czéhbeli privilégium szerint, több czélérányos rendszabályokkal ellátva lennének, szükségesnek tartáná gyülekezetileg még el­határoztatni, hogy az állandóan jó minémíiségü liszt örletése és az által a malmok jó hírének fentartása tekintetéből, ennekutána a csatornái ^almoknál tsak rendes Írásokkal ellátott és valóságos czéhbeli mesterek alkalmaztassanak molnároknak. ‘~2rszor. Az aradi molnár czéh elöljárói figyel­met érdemlő azon javallatot tévén, hogy a csa­tornái molnárok képességeik és tanultságaik megkísérlése, igen alkalmatos mód lenne, hogy a csatornái malmok belső szerkezete u. m. őrlő eszközei szerszámai széjjel vétessenek és azon Budapest, 1905. január 7. molnárok által értelmes mesterek jelenlétében ősz ve állittassék. — Továbbá Hogy ennekutánna minden malmokban egy­forma és hiba nélkül való liszt örlettessen, még azt is jónak tartaná, hogy a malmok bel szer­kezettel ugyan akkor egyenként ahoz értő mes­terek által külön megvisgáltassék és netalán a szükséges igazítások azonnal az illető tulajdo­nosok által megtétessenek. * Miután a társaságnak legfőbb érdeke abba pontosulnék, hogy az idegen többnyire szegényebb sorsú adózó lakósok gabonáikat egész meg­elégedésükre őrlethessék, az által pedig az őrlők száma szaporitassék, a malmoknak jó hire és neve fentartassék, azoknak eszközlése pedig egyedül kitanult molnár mesterektől várható lenne, ugyanazért minekutánna a csatornái molnárok az napiul fogva úgyis privilégium birtokába és molnár mesteri czéhbe iktatva lenné­nek, ezennel kijelentetik és megrendeltetik, hogy ennekutánna a csatornái malmokhoz, tsak ren­desen kitanult, felszabadult és vándorlási tapasz­talással biró valóságos czéhbeli mesterek fogad­tathatnak fel molnároknak. 2-szor. A jó örletés czéljából továbbá meg­rendeltetik, hogy a csatornái malmok belső szer­kezete u. m. őrlő eszközök és szerszámok a csatornái molnárok képességeik kitudása végett a megkerestetendő aradi molnár mesterek és Lehr Lajos társasági mérnök ur jelenlétében, a helybeli molnárok által széjel vétettessenek, és azok által újból össze állíttassanak; továbbá minden malomnak részletenként külön meg- visgáltatása is szükségesnek találtatik, mihez képest Lehr Lajos társasági mérnök urnák ezennel az is meghagyatik, hogy a maga mellé veendő értelmes molnár mesterekkel egyetembe, a csatornái malmokat akkoron megvisgálhassa és a netalán szükégesnek találandó kiigazításokat az illető helyeken eszközölje, ezen eljárásáról pedig annak idején a társasági gyülekezethez körülményes jelentését tegye. Melyekutánn semmi más tárgy magát elő nem adván elnök ur a gyülekezethez tartott érzékeny tisztelgő beszéde utánn a tanátskozást befejezte. Jegyzetté Kádos Josef m. k. társasági jegyző. Faschó Josef m. k. malom csatorna társaság elnöke. ÜZEMI TECHNIKA ( A Ganz-féle hengerszékek belső szerkeze­tének és beállításának ismertetése. írta : Bassola István, a Ganz és Társa malomosztályának művezetője. — Utánnyomás tilos. — IV. A rendes önműködő garat. Múlt évi 45. számunkban a II. és III. ábrá­kon egy rendes önműködő garat látható. A O fagaraton át egyik oldalára karcsapágy, a másik oldalára pedig egy csapágylemez van szerelve, e két csapágyon és a fagaraton ke­resztülmegy a körhagyó tengely, e tengely egyik kiálló részére a sulyemeltyii — ATI — egy állitó-csavarral van megerősítve, mig a másik KÉSZÍT: „Vulkán“ gépgyár-részvénytársaság ezelőtt Citjilír is Möller -RemM Fernas ft Ce. Budapest, VH Váczi-dt 66. Teljes malomberendezéseket ■ac*a- áa limainál Mámára éi minden »jyéb readiierbM é« aagyságban, mlalH a aalta ■Iklléiér» uflkiéiM sépet 4« kánft- lékot, továbbá elvállalja a fommállépmalaak- ■ak eiélaieri átalakítását. Mindennemű szerszámgépeket fim-, fa- és kőmegmunkálásra. Vízi kerekeket$ Közlőmiiveket (transmiasiókat). Nyers öntvényeket ■>*« «. «.«« # Gőzgépeket, f kipróbált renáuer sterint. minták után fogaskerekekkel géppel formázva. Kiránatra tervek és költségvetések készíttetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents