Molnárok Lapja, 1919 (26. évfolyam, 1-41. szám)

1919-01-04 / 1. szám

A Salgótarjáni Szénbánya Egy hevesmegyei czég a malmok ellen. j^a honZA°k decífern* —“——----;— bér 29-én: „Azon ti szteletteljes kéréssel fordulok a tek. Szerkesztő úrhoz, először is van-e arról tudomásuk, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. a s/enárakat egyszerre ily óriási megdöbbentően magasra felemelte? Még a múlt hónap elején 900 ko­rona helyett jelezte, hogy most már 1000 ko­rona vételár mellett szállíthat petrozsényi darabos szenet és csakis a pénz előzetes beküldése mellett. Beküidtem neki 3000 koronát 3 waggon szénre, a múlt hónap 18-án szállított részemre 1 waggon szenet, erre nekem jelezte, hogy már most az 1 waggon szénre 2000 koronát felszámított, azonban a waggon szenet ezzel még nem számolta el, hanem ahelyett jelezte, hogy mivel a novemberi költségeket még ma sem ismerik, ha ezt megismerik és szükségét látják, még a 2000 koronán felül a náluk javamra fennálló harmadik ezer koronából fogják magukat kielégíteni. Ez hallatlan, ez különösen a kisebb malmok teljes tönkretevését jelenti. Azonban szén­szállítás alkalmával minden egyes waggon szén, mire a rendeltetési állomásra jut, különösen már most az utóbbi időben alig 50—60 Mm.-t kap meg belőle a czimzett. Ezen körülmények mellett elhatároztam, hogy malmi üzememet beszüntetem, mert iyy tovább nem bí­rom. Kérem a tek. szerkesztő urat, hogy ezen nehéz helyzetemben nagybecsű meggyőződését és tájékozását b. lapunkban velem közölni szí­veskedjen, hogy a nevezett kőszénbánya csele­kedete igazságon alapszik-e vagy csak túlka­pásnak minősíthető?“ A magunk részéről véleményt nem mondha­tunk, csak konstatálok a helyzetet és követeljük a közélelmezés érdekében a szénkormánybiztos részéről a bányák fokozottabb ellenőrzését és az egyes panaszok hivatalos megvizsgálását. Ha­sonló esetekben a szaklap fölszólalása minden­kor eredményekkel járt, amint azt a hozzánk forduló olvasóink tudják. A főváros sürgeti az őrlés megkezdését. A főváros átiratot intézett a közéiel­.ezési hivatalhoz, amelytől az őrlés melőbbi megkez­déséi kéri. Ez a sürgetés érthető, mert hiszen a fő­város éppen a legutóbbi napokban kénytelen volt íeszltílitani a fehérliszt-kvótát. A vármegyei közellátás nehézségei. A szaklap múlt szá­mában beszámolt róla, hogy a közélelmezési miniszter az ellátatlan lakosságról való gondos­kodást a vármegyékre bizta és e czélból az alispánoknak teljes, a vámgabonára is kiterjedő rekvirálási jogot adott. Ennek az uj-rendszerü közellátásnak máris komoly nehézségei mutat­koznak. Az ország ugyanis liszttel nincs propor- czionálisan ellátva és ha a szűkölködő vidé­keken kenyérmagvakból vannak is kisebb- nagyobb készletek, ezek segítségével a jelen körülmények között nem lehet a közellátás hiányait pótolni, mert a malmokban szünetel a munka. De még az esetben is, ha a megye kellőleg el lenne látva, az egyes járásokban MULNAROK LAPJA azonban nem áli fenn az arányos ellátottság, a törvényhatóságok a rájuk ruházott rekvirálási jog ellenére nagy nehézségek árán tudják csak a kellően ellátott járások ez idő szerinti feleslegét a momentán szűkölködő vidékek számára biz­tosítani, mert hiszen a karhatalmi igénybevétel­hez, amely a mai demokratikus korszellemmel ellenkeznék, nem akarnak folyamodni. Ezért többnyire csereüzlet utján szerzik meg az egyes vidékek gabonafeleslegét. Hevesmegye például vetőmagot kért a kormánytól, hogy a megye egyenletes közellátása czéljára egyes vidékei­nek fölös készleteit megszerezze. A másik baj az, hogy sok helyütt az alispánok úgy képzelik a megye autonom ellátását, hogy minden kész­letet a vármegyék székhelyén összegyűjtenek és igy a „deczentralizált közellátást“ — mert hiszen ez volt czélja a közélelmezési minisz­ternek — czentralizálva igyekszenek az egyen­letes igénykielégitést megvalósítani. Természe­tes, hogy ez ismét nagy nehézségekbe ütközik és sok felesleges munkával, szállitgatással jár. Az utak rosszak és legtöbb vidéken a köz- biztonsági viszonyok sem olyanok, hogy a gabonát vagy lisztet megfelelő fegyveres kiséret nélkül nyugodtan rá lehetne bizni a tengely­fuvarra. A községek ezért érthető ellenszenv­vel viseltetnek az ellen, hogy a szükségletüket egyidőre fedező lisztkészletüket, melyet bizton­ságban tudnak, útnak ereszszék a bizonytalanba. Így már több ízben megtörtént, hogy egyes községek lisztkészletüknek az alispáni szék­helyre való elszállítását megtagadták. A többi között Jásznagykunszolnokmegye alispánja is elrendelte, hogy a megye malmaiból a lisztet Szolnokra kell szállítani és a kiutalás onnan történik. De Szolnokon gyengébben állnak a közbiztonság tekintetében, mint a megye bár­mely községében. Erre való hivatkozással Kar- czag város közgyűlésén legutóbb elhatározták, hogy a város készleteit nem engedik Szol­nokra vinni. A tengeri ára január 1 -je óta ismét emelkedett. Ezen- -------------- túl a közönséges csöves tengeri méter­mázsája 4490 K, a közönséges morzsolt tengerié 5380, a csöves fajtengerié 51'35 és a morzsolt faj- tengerié 6L95 K. Na gyvárad lisztellátása. Legutóbb megírta a szaklap, ----------------------------bogy Nagyvárad és Bihar­megye lisztellátása veszélyeztetve van, mert a H T. aradi kirendeltsége által Biharmegye számára átutalt 200 waggon lisztet a románok Magyarpécskán lefog­lalták. Utóbb — mint értesülünk — a feltartóztatott szállítmányból 39 waggon liszt mégis csak Nagyváradra érkezett és ideig-óráig valamikép ennek segítségével fedezték a város és környéke lisztszükségletét. A még Magyarpécskán maradt lisztkészlet kiadása dolgában azonban megakadtak a tárgyalások a nagyszebeni ro­mán közélelmezési miniszterrel. Hogy Nagyváradon és Biharmegye egyéb községeiben a fenyegető liszthiány­nak elejét vegyék, az alispán a H. T. váradi kirendelt­sége utján úgy intézkedet, hogy Nagyszalonta és Ko­módi községek lisztkészleteinek egyrészét Nagyvárad és a megye szűkölködő vidékei részére utalják át. De mivel ezek a csekély készletek is csak rövid időre nyújtanak segítséget, a H. T. hódmezővásárhelyi kiren­deltsége is 600 Mm. fözőlisztet utalt ki sürgősen Nagy­várad és Biharmegye közellátására a József-föherczeg- malom készleteiből. A malomigazgatóság azonban Hód­mezővásárhelyről értesítette Ágoston Péter kormány- biztost, hogy a H. T. által kiutalt 600 Mm. lisztét nem adja át a kívánt czélra, mert a hódmezővásár­helyi ellátatlanok részére fentartott búza- és lisztkész­let az uj termésig nem fedezi a lakosság szükségletét. B u dapest, 1919. január 4. Kenyér- és tósztaliszt árpából. Mint a szak­-----------------------------------lap azO.K.H.­ná l értesült, a H. T. fölterjesztést intézett a Közélelmezési Hivatalhoz és javasolta, hogy a szűkös mennyiségben levő búza- és rozsliszt­készletek pótlására nagyobb mennyiségű árpát, őröltessenek fel. A H. T. fölterjesztése szeri mt az árpát 80 százalékra őrölnék ki és 50 száza­lék kenyér-, 30 százalék finom lisztet állítanának elő az árpából. Az árpaliszt árára vonatkozólag is javaslatot tett a H. T. és a forgalmi arat a búzaliszt árainak megfelelően, tehát az önkölt­ségi áraknál alacsonyabban kívánja megállapic- tatni. A külömbözetet a kincstár viselné. Az O. K. H. eddig még nem döntött a fölterjesztés dolgában, de mivel a kétféle árpaliszt előállí­tására a fővárosi nagymalmok már kísérleteket tettek és ezek teljesen beváltak, valószínű, hogy az O. K. H. a javaslatot magáévá teszi. „ Élelmiszerek szállítása a Az újvidéki népkor­megszállott területeken. mán-v a,™^ar ko5" —5-----------------------many áltál kibocsá­tott szállítási igazolványokra vonatkozó rende- leteket hatályon kívül helyezte és elrendel e, hogy búza, rozs, árpa, zab, tengeri, ksztnemü, bab, czukor, kávé, rizs, zsir, faggyú es 80 kg. súlyt meghaladó sertés csak az újvidéki Narodna Uprava által kiállított igazolvány által száMít- ható Bács-Bodrog, Torontál-, Baranya- és Krassószörényvármegyéknek a demarkácziós vonalon belül eső területein. A főszolgabíró legfeljebb 14 Mm. tengerire, 10 Mm. buzara, rozsra, árpára vagy zabra, 5 Mm. lisztnemüre, 2 Mm. babra, 2 drb. sertésre és 50 kg. zsírra adhat szállítási engedélyt. A demarkaczidhaíss vonalon belüli forgalomban az utasoknak jo­gukban van 30 kg. élelmiszert, a demarkácziós vonalat áthaladó forgalomban pedig 20 kg. élelmiszert szállítani szállítási igazolvány nélkül. Magyar származású alkal­mazottak a volt osztrák aMam szolgálatában. Bertha József gyulai főmolnár az alanti érdekes sorokat írja hozzánk, amelyeket a népkormány figyelmébe ajánlunk: A magánalkalmazottak jogviszonyait tárgyaló 4951/1918. M. E. számú rendeletben a minisztérium csak azon. alkalmazottakról emlékszik meg, akik a világháború kitörése • előtt magyarországi czégeknél voltak alkal­mazásban, ellenben azon magánalkalmazottakró! egy betűvel sem emlékszik meg, akik a világháború kitörése előtt valamelyik, a volt osztrák császárságot átkötött onszágokban voltak alkalmazásban. Fiam t. i. a háború előtt — ahonnan szintén be is vonult — egy cseh­országi gépgyárban volt alkalmazva, (mint technikus) a leszerelés után rögtön irt a czéghez, hogy mikor utazhat ki volt állása elfoglalására, kérelmével „tekin­tettel a megváltozott viszonyokra“ el lett utasítva Tekintettel arra, hogy egyik-másik polgártársunk szintén ily ferde helyzetbe került, ajánlatosnak találnám eza» ügy nyilvásosságra hozatalát. Malomipar a Lajtán túl. (Wie ni szerkesztőnktől). ------------------------- Német-Ausztria malom­iparában az elmúlt héten — a 3 karácsonyt ünnep miatt is — siri csönd uralkodott. Az uj osztrák-német Kriegsgetreideanstalt (Hadi Ter­mény) kezdettől fogva megtalálta azt a hangot, amelyen a malmokkal mint egyenrangú szerző­dő-felekkel beszélni kell és a korábbi jintéa- mény fennhéjázó, parancsoló módja eltűnt. ^F olytatása a lü-ik oíi,aim..)i KANN is HELLER BUDAPEST, V. KÉR., VILMOS CSÁSZÁR-ÖT 62. SZÁM. összes műszaki*, malom*, űzemczHckek és anyagok, malom* szerelvényok, teljes malom* és villamvilégltésl berendezések. MALOMKŐGYÁRA: X., HALOM-UTCZA 6. SZÄM. Ajánlja összes malomkőgyári gyártmányait nevezetesen «zementbe rakott budai „Speciál“-ntalomköveket minden őrlési czélra. Ezidőszerint a legmegbízhatóbb és legjobb munkateljesitményü malomkő. Továbbá Hur^ária-müköveket, só-őrlőket, szab. függőleges kövekkel cíolgozó darálókat, terméskővel, vagy műkővel.

Next

/
Thumbnails
Contents