Műszaki Lap, 1932 (31. évfolyam)

1932-01-01

BUDAPEST, 1932. JANUAR - FEBRUÁR MŰSZAKI LAP 7 TT T T T T M T Amtsblatt des landes- I JlL.rliNlO^ÍrlJtL Z#JlL11 UiNvJ VERBANDES der Techniker Szakközlöny a gép- és fémipar, elektrotechnika, vegyészet, faipar és műszaki kereskedelem köréből AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI., Aradi-u. 16. sz. Tel. 18-9-71. @ Magv. kir. postatakarékpénztári számla : 22.692 MEGHÍVÓ AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET 1932 ÉVI XXXI. RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE amelyet folyó évi március 12-én, határozatképtelenség esetén március 19-én szombaton d. u. 5 óraicor, az Egyesület helyiségében (Budapest, VI. Aradi-u 16. I) az alanti napirenddel fogunk megtartani. NAP I PEN D: 1) Elnöki megnyíló. 2) Az egyesület vezetőségének jelentése a) Titkári jelentés, bj Igazgatói jelentés, * c) A zárszámadások bemutatása, határozat a felmentvényről és a jövő évi költségvetésről. 3) Megválasztása a vezetőségből alapszabályzatunk értelmében ez évben kilépő 8 tisztikari, 8 választmányi rendes- és 3 póttagnak, valamint a számvizsgáló bizottságnak. 4) Indítványok. A közgyűlésre az Egyesület minden tagját ezúton is tisztelettel meghívjuk.* Budapest, 1932. jan. 20. Kemény Lajos m. kir. kormányfőtanácsos elnök * A közgyűlésen minden tag megjelenhet és felszólalhat, de szavazati és választói joga csak azoknak van. akiknek a közgyűlés napján 6 hónapnál nagyobb tagdijhátralékuk nincse n

Next

/
Thumbnails
Contents