Nyomda- és Rokonipar, 1934 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1. szám

NYOMDA- ES ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTÖI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1.-ÉN |Lil § 1 AI 1/ ff\ H « téf' I |Q I SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÉS IS.-ÉN. ~ TELEFONSZ.: 87-6*64 I▼ I U I V Wk Jr^ l\ O BUDAPEST, IX. KNEZITS-UTCA 12. SZ. ini|[|í[|íllllí!l!lllll!lllll[IIIIIIIIIIINIIIII!lll[l!llllll!llllll!llllll[|[|IIIHIII[|||IN!lllllll[ll|llllllllll!llllll!l!lll[INIII!l!lll[llll[<!S^SNÍÍÍllllllllll]!IN[llllllllllllllllíllllllll!lllll[íl!lll[llllllll[llíllllllll|[llllllllll[|!llll!llllllllllll XXIV. ÉVFOLYAM, 1934. TARTALOMJEGYZÉK Hivatalos közlemények. I. Vegyes közlések. A Grafikai Főnökegyesület elismertetése az érdek- képviseleteknek a közszállitásoknál való közre­működésénél ................................................................ 195 A számvizsgáló bizottságnak a közgyűlés elé terjesz­tett jelentése ............................................................... 106 Értesítés a fővárosi boritékgyári munkások kollektiv szerződésének meghosszabbitásáról 8, 25, 43, 62, 80, 121, 139, 159, 174, 195, 211 Értesítés a fővárosi könyvkötő munkások kollektiv szerződésének meghosszabbitásáról 8, 25, 43, 62, 80, 121, 139, 159, 174, 195, 211 Értesítés a Nyomdaipari Paritásos Munkásközvetitési Szabályzattal kapcsolatos Megállapodás meghosz­szabbitásáról ........................... 8, 25, 92, 121, 159, 195 Figyelmeztetés a köteles példányok beszolgáltatása tárgyában ..................................................................... 187 Nyilatkozat........................................................................... 159 Zárszámadás 1933. évről és költségelőirányzat 1934. évre................................................................................ 107 II. Megállapodások. Megállapodás a fővárosi könyvkötő stb. munkásság szabadságidejére és kisegítő pótlékára vonatko­zóan ................................................................................ 73 Megállapodás a fővárosi nyomdai munkásság sza­badságideje tárgyában............................... 43 Megállapodás a kemigrafiai munkásság rövidített munkaidejére és bérminimumára vonatkozóan 80 Megállapodás a kemigrafiai munkásság szabadság­idejére vonatkozóan.................................. 73 Megállapodás a litográfiái munkásságra vonatkozóan 73 Megállapodás a vidéki nyomdai munkások szabad­ságideje tárgyában ................................... 52 Megállapodás a vidéki nyomdai tanoncok és tanuló­leányok felvételére vonatkozóan ........... 34 III. Jegyzőkönyvek. Jegyzőkönyv a Főnökegyesület 1934. évi közgyűléséről 113 Jegyzőkönyv a fővárosi nyomdász szakosztály 1934. évi január 23.-iki üléséről ....................... 25 Jegyzőkönyv az egyesületi választmány 1934. jú­nius 8.-iki üléséről .................................. 109 Cikkek. A dijtalan szolgáltatások ellen ................................... 202 A gazdasági élet kölcsönhatásai. — M. K ..................... 206 A gépszedés szerzői korrektúrájáról. — Székely Artur, Kner Imre ......................................... 201, 208 A grafikai ipar kódexe az Északamerikai Egyesült Államokban............................................................... 16 A Györgyi Kálmán emlékkiállításról. — Sz. A. . . 116 A Hirdető Vállalat új üzletpolitikája . ..... 48 A Hungária-nyomda 60 esztendős jubileuma. — M. K. 12 A Kamara és az ipari áregyezmények kérdése . . . 209 A londoni nemzetközi propagandaanyag- és plakát­kiállitás....................................................................... 97 A Lourdes-i csoda ........................................................ 104 A Magyar könyvkiadókhoz. — Dr. Bródy László. . 46 A magyar papíripar fejlődése a statisztika tükrében. Kállai László................................................................ 79 A magyar városok hallgatnak .................................. 162 A minőségi színvonal emelése. — Neumann Tibor. . 151 A miskolci példa............................................................ 65 Ami sok mindent megmagyaráz. — M. K .............. 161 A munkásság állásfoglalása a közüzemi kérdésben. Schlesinger Jenő.......................................................... 20 A IV.-ik nemzetközi nyomdászkongresszus. — Dr. Bródy László ....................................... 208 A nemzeti munka törvénye Németországban. — Dr. Koffler Károly.................................................. 176 A Nemzetközi Vásár nyomtatványai ................. 39 A német nyomdaipar állásfoglalása a papirkartel ár­emelésével szemben . . . . 152 Anilin guminyomás és anilin guminyomógépek. — Sturm Károly.................................................... 193 A nyomda fokozatos felelőssége újságíró szemmel nézve. — Lovászy Károly.............................. 153 A nyomdaipari helyzet alakulása a Kamara jelen­tésében ........................................................................ 128 A nyomdaipari szaklap. — Biró Miklós. . ...... 96 A nyomdaipar küzdelme a tisztességtelen verseny ellen ................................................................. 181 A nyomdaipar sajtójogi sérelme. — Dr. Hirsch Ödön. 67 A pesti felhőkarcoló árnyékában. — Kállai László. 118 A postai nyomtatványdijszabás olcsóbbitása felé. — M.K ...................................................y........................ 190 Apró jegyzetek a nagy Vásárról . . ..................... 90 A revízió ólomkatonái. — Márkus Miksa ... 11 A római akta margójára. — Kállai László. .... 59 A római egyezmény — és a magyar papiripar. — Kállai László..................................................... 91 A reklám egyedül üdvözítő útja: a prospektus elleni hangulatkeltés. — Furkus..................... .......... 79

Next

/
Thumbnails
Contents