Papír és nyomdatechnika, 1948 (1. évfolyam, 1-2. szám)

Szám-Oldal Szám-Oldal Gáti Péter: A Papír- és Nyomdaipari Igazgatóságok - a nyomda­és papírfeldolgozóipari központok egyesülése ..94 Helyes terveket a papíriparban ...................................... 10 3 A magyar papíripar üzemgazdasági problémái ... 12 3 A papír- és nyomdaipar ötéves tervének első éve. . 13 2 Gladkich, M. A.: Szalmafelhasználás a cellulóz- és papírgyártó iparban 13 18 G u ber m an-Bászkákov: Szedésgyárak a Szovjetunióban....................................... 11 12 Gulyás Vimos: Az adatszolgáltatás operatív szerepeaziparvezetésben 6 20 Nyomóformák előkészítése (I.)...................................... 7 4 A papiros gyártási iránya megállapításának módsze­rei nyomdászok és könyvkötők részére.................. 9 10 A papírvágógép hibaforrásai.......................................... 9 17 A papír-, nyomda-és feldolgozóipar üzemszervezési munkabizottságának augusztus havi tevékenysége 10 6 Nyomóformák előkészítése (II.)................................... 10 14 Válság a nyugati nyomdaiparban - a tőkés önleleple­zés tükrében...................................................................... 11 16 A Rotofoto fényszedőgép.................................................. 11 23 Űjítókiállítás a nyomdaiparban...................................... 12 1 Ü zemgazdasági feladatok a nyomdaiparban.............. 12 5 N yomdaipari kutatómunka az ötéves tervben .... 13 10 Kapitalista ellentmondások a nyugati nyomda­iparban ................................................................................ 13 43 A szedőgéptisztítás napi feladatai............................... 13 47 H aiman György: A tipográfia új feladatai..................................................... 1 2 N e felejtkezzünk meg a fametszésről........................ 4 12 B etűlexikon rovatunk elé.................................................. 3 12 Betűlexikon: Nagybetűtől a kisbetűig........................ 4 19 B etűlexikon: Az antikva család és legrégibb tagja, a mediaeval...................................................................... 5 10 Muzeális érdekesség!! leletek az Egyetemi Nyom­dában ................................................................................ 8 8 Nyomtatványkiállítás a minőség jegyében.................. 8 17 Teljesítsük minden részletében a tervet..................... 9 3 A bolgár népi demokrácia grafikai szaklapja .... 10 22 Grafikai szaklap - kartotékformában............................ 12 30 Ú j emberek - új technikai normák ............................ 13 15 P éldaképünk a szovjet műszaki sajtó......................... 13 17 Hluszov, E. és Nikol áj ev, N.: Hogyan dolgozom a linotype-gépen............................ 1 7 I rmédi-Molnár László dr: Térkép és térképnyomtatás.............................................. 2 12 Jakab László: Gépszedőink képzettségéről .......................................... 6 14 J ancsó László: Szegmenskövek beépítése a foszlató dobokba .... 11 20 Jermolajev testvérek: A nyomóformák készítésének új eljárásai.................. 12 18 Jurzsenko, A. I. és Zsdanova, L. G.: Kiváló újfajta enyv a könyvkötészet számára .... 5 4 Kaesz Gyula: Egy nagy könyvművész halálára................................... 2 16 Karczag Gábor: Az Állami Műszaki Főiskola Papír- és Nyomdaipari tagozata................................................................. 5 19 Kárpova, K. I.: A szabad gyantatartalom által okozott nehézségek csökkentése...................................................................... 10 7 Katona József: Túlsúly és önköltségcsökkentés a papirosgyártásnál 2 25 Munkaverseny a papirosgyártó iparban..................... 3 14 F ellendülés a papírfeldolgozóipar újítási mozgal­mában ................................................................................ 8 26 Az üzemi könyvelés aktuális feladatai........................ 10 5 T apasztalatok az első készárutervezésnél.................. 11 24 Tervkölcsönnel a szocializmusért............................... 12 2 K atona József; Az Újító Kongresszus tanulságai................................... 13 15 K atona Kálmán: A papírgyártás új útjai..................................................... 10 8 M űszaki ellenőrzés a papírgyártóiparban.................. 10 17 Kondor Gyula: Javítsuk munkamódszereinket....................................... 7 10 Kossá István; Bevezető.................................................................................. 1 1 Kovaljov : A mi munkamódszerünk................................. 14 46 Kosa Zoltán: Klisék egyengetése mikrométerrel................................ 4 11 Kunos Kornél: A papíripar önköltségcsökkentési terve..................... 3 4 L akenbach Artur: A gumiklisé szerepe a nyomdaiparban. . .................. 4 17 H ajtómotor és hajtószíj..................................................... 6 16 A festékezőhengerek élettartamának meghoszabbítása............................................................ 8 22 Két hasznos észszerűsítés a klisék szerelésénél. . . 9 23 Langer László: Racionalizálás a papírfeldolgozóiparban..................... 5 17 L elkes Miklós dr: A nyomdaipari teljesítménybérezés feladatai .... 13 9 Lengyel Lajos: A nyomdaipar új szervezetei.......................................... 1 11 L apunkról - olvasóinkhoz.................................................. 3 2 Magyar papír- és nyomdaipari küldöttség a baráti Csehszlovákiában............................................................ 11 7 Iparunk szervezettebb munkájáért................................ 13 7 Lipka Vilmos: A párolt szalma minőségének megállapítása .... 7 17 Lucz Béla dr: A mélynyomóipar veszélyei.............................................. 4 20 M arosán György: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 32 éves évfordulója (melléklet).................................................. 12 Mellékletek: Térképminták a Honvéd Térképészeti Intézetből . 2 13 Gutenberg 42-soros bibliájából színes reprodukció . 4 13 Anatale France: Nyársforgató Jakab című könyvből 5 13 Marosán György: A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 32 éves évfordulója ........................................... 12 A z új nyomóforma (A gumi szerepe a nyomdaipar­ban) című füzet................................................................ 12 Melnyikov, N. M.: A dolgozók szerepe a minőség javításáért való küz­delemben............................................................................. 10 4 Mérő Tibor: A papírgép nedves nemezei.............................................. 3 7 Nyálkaképződés a papírgépi berendezésekben ... 7 19 Moiret Gusztáv dr: Szabadlapok könyvszerű bekötése................................ 13 38 Morvay Sándor dr: A cellulózgyártás hazai lehetőségei............................ 2 5 A papiros enyvezése műanyaggal................................... 3 17 T ervszerű ipari kutató munka....................................... 4 3 F olyamatos cellulózfőzés................................................. 7 15 A szulfitszennylúg értékesítésének problémái ... 8 18 A szulfitcellulózfőzés kémiája - a modern szovjet kutatás tükrében............................................................ 12 13 Mudrik, V.: Üzemi laboratóriumok, a szovjet tudomány roham­csapatai .......................................................... 9 5 N ádas (Niedermann) István: Üzemszervezés a norma tükrében................................ 6 3 A nyomdaipari norma bevezetésének tapasztalatai . 11 16 Nemes Andor : Újítás a stencilgyártásban................................................. 9 25 Irodai másoló-eljárások..................................................... 9 18

Next

/
Thumbnails
Contents