Polytechnikai Szemle, 1908 (12. évfolyam, 1-36. szám)

1908-01-05 / 1. szám

POLYTECHNIKAISl MŰSZAKI FOLYÓIRAT ÉUENOrízv im mo POLYTECHNIKAI SZEMLE A «MAGYAR HITES SZABADALMI ÜGYVIVŐK TESTÜLETÉ» és A «MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET» hivatalos közlönye. - -------­M®gj®l®r» minden hó 5., 15. és 25«én. Szerkesztik: A műszaki részt: SEIDNER MIHÁLY és WOLF SÁNDOR. A közgazdasági részt: ANDOR GYÖRGY. Szerkesztőség: Budapest, VI., Podmaniczky-utca 39. szám. Kiadóhivatal : Fővárosi nyomda vonalzó és könyvkötő rt. Budapest, VI., Podmaniczky-utca 39. sz. Előfizetési árak : Egész évre ... ... ... ... ... ... ... 16 korona Fél évre ............................... ......... 8 » Negyed évre ................................ 4 » Kérjük Olvasóinkat, sziveskedienek lapunkat közérdekű műszaki eseményekről értesíteni. Közérdekű műszaki kérdések megvitatására lapunk hasábjait készséggel felajánljuk. TARTALOMJEGYZÉK: A villamos telepek fejlődése hazánkban. A száraz elemekben használt folyadékról. Vegyes hírek : lapszemle. Beruházások az államvasutaknál. — Elektromos vasutak a Tátrában. — Készülékek egyenáramú mellékáramkörü motorok indítására. — Tantállámpa válta­kozó áramhoz. — Uj izzólámpa. — Szabadalmi irodák egyesítése. Elektrotechnika Egyesület. Vállalkozás és munka. Fémpiac. Szabadalmak forgalma. Szabadalmi ügyek. Hirdetések. A villamos telepek fejlődése hazánkban. Lapunk tavalyi évfolyamának 368. oldalán hozott beszámolónk folytatásaként a következőket jelenthetjük : Budapesten a fővárosi kórházi bizottság határozata alapján a Szent László-, Szent István- és Szent Gellért- kórházakban a légszeszvilágitás helyett villamos világí­tást rendeznek be és e czélra 40,000 koronát szavaz­tak meg. Belényes biharmegyei község elöljáróságának kez­deményezésére a képviselőtestület elhatározta, hogy a község közvilágításának és a magánosok villamosvilági- tási és erőátviteli szükségleteinek ellátására villamos telepet építtet. A községi képviselőtestület határozatát jóváhagyás végett már beterjesztették a megyéhez. Celldömölk villamos világítása ügyében a község képviselőtestülete már döntött és utasította az elöljáró­ságot, hogy a szerződést a Ganz-féle villamossági r. t.-gal megkösse. A szerződési tervezet szerint 4 darab ezer gyertyafényü ívlámpa és 120 drb 32 gyertyafényü izzó­lámpa fogja a közvilágítást ellátni. A telep épitési költ­ségei 120,000 koronára rúgnak. A telepet a Ganz-gyár 50 éven át kezeli bérlet alapján, de olykép, hogy a város 10 év után a bérleti szerződést felbonthatja. Gödöllő villamos telepe, melyet a Ganz-féle villa­mossági r. t. épit, hálózatát kiterjeszti Mátyásföld ás Rákosszentmihály községek területére is. Hajdúszoboszló város közönsége villamos telepet óhajt létesíteni és azért megbízta a városi mérnököt, hogy hazai szakcégekkel lépjen érintkezésbe és tárgya­lásainak eredményéről tegyen jelentést. Herkulesfürdő. A kincstári tulajdont képező Her- kuiesfürdő villamos világitó és erőátviteli telepét kifogják bővíteni. A kivitelre kerülő munkálatok a következők: A Cserna-patak fenékgátjától a villamos központi telepig vezető üzemcsatorna átalakítása másodpercenkint négy köbméter vezetőképességre, a gépház kibővítése, egy uj 270 HP. teljesítményű turbina, egy 270 KVA és 2 drb egyenkint 100 KVA teljesítményű háromfázisú generátor felállítása, a távvezetéknek az eddigi egyfázisú váltakozó áramrendszerről háromfázisúra való átalakítása. Illává. Trencsénvármegye közgyűlése a községnek a Hazai villamossági részvénytársasággal a létesítendő köz- és magánvilágitást ellátó központi telep létesíté­sére vonatkozólag kötött szerződését nem hagyta jóvá. Az elöljáróság most nyilvános pályázatot hirdet a vil­lamos telep építésére. Kecskemét város villamos áramfejlesztő telepét egy uj 600 HP teljesitményü gépcsoporttal és az ahhoz szükséges tartozékokkal fogják kibővíteni. Kiskunfélegyházán részvénytársaság alakult, mely célul tűzte ki magának, hogy a város és a magánosok világítási és erőátviteli céljaira szükséges villamos áram fejlesztésére alkalmas központi telepet épit. Ajánlatot adott be a városhoz, a mely azt azonban nem találta elfogadhatónak. Az ajánlathoz csatolt tervezetet azon

Next

/
Thumbnails
Contents