Rádió Technika, 1942 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

r t VII. ÉVFOLYAM, 1 . 5 Z A M RÁDIÓ TECH ■ " .................... ■ M ŰSZAKMFOLYÓIRAT SZERKESZTIK: JOVITZA GYÖRGY ÉS MOLNÁR DÁNOS ELŐFIZETÉSI ÁRAK MAGYARORSZÁGON: Egész évre P 7.20. Félévre P 3.70. Negyedévre P 1.90. KÜLFÖLDÖN: Előfizetés egész évre 3 USA dollá^P®zetés két évre 5 USA dollár. VJ EV NAPJAN csak néhány sort foglalunk le sziikreszahott helyünkből olvasóink üdvözlésére. Üdvözletünk elsősorban a visszatért területeknek szól. Kívánjuk, hogy rádiósaink most már nem háborgatott munkával, csendben dolgozhassanak, magukat to­vább képezhessék. Külön üdvözletünk az ország tanuló ifjúságának és tanári karának, úgy látjuk, hogy szélesebb körvonalak kezdenek kibontakozni előttük. Régi olvasóinkat, azokat is, akik távol vannak és a Rádió Technika csak hetek múlva ér oda, változatlan szeretettel köszöntjük és ezúton köszön jük meg ra­gaszkodásukat. A nehéz idők súlya alatt is iparkodunk mindazt nyújtani, ami a mai időben elérhető. Katódsugárcsöves kis oszcillográf házi elkészítése A Rádió T 'echnika 1. évfolyamában sokat ol­vashattunk a katódsugárcső gyakorlati felhasz­nálásáról. Sajnos azonban azon az cgv-kél ki­választott egyénen kívül, akiknek hivatásuknál fogva egy-egy nagy vállalat, vagy a posta ke­retein belül módjukban volt az amatőrök előtt oly titokzatosnak tűnő katódsugárcsővel foglal­kozni, az amatőrök széles körében a kalódsu- gárcső nem örvendett valami nagy népszerű­ségnek. Ennek több oka is volt. Az első talán a katódsugárcső magas ára; a második az üzeni- bentartáshoz szükséges berendezések drágasága, a harmadik pedig: az amatőrök akkor, még a maihoz viszonyított, lényegesen kisebb elméleti és gyak 0H4I i tudása. Az elmúlt idő alatt azonban a helyzet telje­sen megváltozott. Ma már arjaik hazai csőgyá­runk miniatűr katódsugárcsövet hoz forgalom­ba, oly áron, hogy még a szerény anyagi esz­közökkel rendelkező amatőr is megszerezheti magának. Azonkívül amatőreink az elmúlt évek alatt oly hatalmas fejlődésről lettek tanúbizony­ságot, (amiben néni kis része volt a R. T.-nnk) hogy •szerény véleményem szerint — bárki igen könnyűszerrel összeállíthat egy katódsugárcsö­ves oszcillográfot, amely szerintem a rádióval (és sok más egyébbel) foglalkozó amatőröknek legijlálffiy olyan fontos eszköze, mint amilyen egy voltmérő vagy egy sigívjl-gencrátor. To­vábbá' a miniatűr katódsugárcső üzembentartá- sához egyszerű vevőalkatrészek is alkalmasak, amelyek — dacára a nehéz időknek, olcsóp be­szerezhetők. Sőt, ismerve amatőreinket, nem egynek a szekrényaljából annyi jóminőségii, de «divatját mult»-nak jelzett alkatrészt lehet elő­szedni, hogy abból minden különösebb költség nélkül megépithetiink egy katódsugárcsöves oszcillográfot. Ezzel a kis csoda-géppel a szó legszorosabban vett értelmében minden mérést elvégezhetünk. Mérhetünk pl. elektromos jelenségeket, rádió és hangfrekvenciás áramot és feszültséget, vala­mint ezek alakját, fázisszöget és teljesítményté­nyezői. automatikus és maximál kapcsolók nyi­1

Next

/
Thumbnails
Contents