Szabadalmi Ujság, 1903 (1. évfolyam, 1-22. szám)

1903-02-12 / 1. szám

Februar hó 12. Budapest, Щ1 Felelős szerkesztő : Dr. HALÁSZ ALADÁR. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII. Wesselényi-u. 41. Szerkesztő : JERÉMIÁS ARNOLD. Előfizetési ár : Egész évre 8 kor., félévre í kor. A «Feltalálók Országos Egyesületéinek tagjai tagsí tagsági dij 12 kor., rendes tagsági dij 100 kor. Hirdetések árszabály szerint. Megjelenik hajpíjM E k fejében ingyen kapják. Pártoló ser, szükség esetén többször is. fO SZABADALMI A Feltalálok Országos Egyesülete, immár annyira i egerősödött, hogy hivatalos lapjának ktaij lehetővé vált. Ezzel az egyesület egy nagy lépést tett előre. Az egyesület kitűzőit czélját híven szol­gálta ugyan eddig is, lankadatlan buzgalommal és hazafias kitartással, hiányzott azonban a küzdés leghatalmasabb fegyvere, az újság. Néma volt az egyesület eddig, melynek csak azok a kevesen levők értették meg szavát, a kik az egyesület létezéséről tudomást szerezve hozzá fordultak és tagjai sorába léplek. Az, hogy ezek száma már eddig is tekintélyes, bizonyítéka annak, hogy az egylet közhasznú czélokat követ, de egyúttal annak is, hogy még sokan vannak, a kiknek hozzánk való csatlakozása az ő jól fölfogott érdekükben szükséges. E lap az összekötő kapcsot fogja képezni az egylet és tagjai között egyrészről, másrészről a tagok és az ipari és financziális körök között. Az egylet továbbra is figyelemmel fogja kisérni a világ minden részében kiírt pályázatokat és tagjainak figyelmét e lap fogja arra terelni, hogy tudomással bírjanak arról, a mire pályázat utján hívták föl a szakemberek és föltalálok figyelmét. A lejárt pályázatokat is figyelemmel fogja kisérni, hogy elejét vegye azon szánalmas állapotoknak, mint az eddigi, a mikor föltalálói körökben még min­dig élnek száj hagyomány képen egyes rég időkbeti lejárt vagy sohasem létezett pályázatok, mikben a feltalálók naivul hisznek és idejüket, pénzüket és tehetségüket ezen haszontalan dolgokra fecsérlik. Lapunk azonban nemcsak kihirdeti az egyes versenypályázatokat, hanem igyekezni fog az érdek­lődőket a helyes irányba is terelni azáltal, hogy ismertető czikkekben tudatni fogja velük azt, hogy mi történt már e téren és mily eredménynyel jártak az előbbi kísérletek, hogy a feltalálók ezen okulva újat és helyesebbet szerkeszthessenek, nem pedig azt, a mit már elöltük mások megcsináltak és vele sikert nem arattak. Azáltal, hogy a közzétett találmányi bejelentéseket leközöljük, olvasóink arról is értesülve lesz­nek, hogy mely találmányok foglalkoztatják mindenkor a világot és így tudni fogják, hogy mely tér nyílik meg számukra, a hol feltalálói tevékenységükkel maguknak működési teret és ezzel kenyerüket biztosíthatván, jobb jövőjük alapját megvethetik. (iátat vetünk ezzel az eddigi czéltalan feltalálásoknak, melyek csak koldusbotot adtak a szaba­dalmi oklevél mellé. A közzétett bejelentések azonban egyúttal arra ' jók, hogy mindenki ellenőrizheti, vájjon nem kontárkodik-e bele valaki az ő előbbi szabadalmába, ha pedig még csak n. >st dolgozik találmányán, nem előzte-e meg valaki ép akkor, mikor ő még csak dolgozik rajta. Módot nyújtván így a találmányi bejelentések elleni fölszólalásokra, elejét lehet venni annak, hogy másoknak már szabadalmazott talál­A FEEÍaLÁLÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA.

Next

/
Thumbnails
Contents