Szabadalmi Ujság, 1910 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-15 / 1. szám

VIII. évfolyam. Budapest, 1910. január 15-én 1. szám. (^ctfenfMatt) IPARJOGI SZAKLAP A TALÁLMÁNYOK, VÉDJEGYEK ÉS MINTÁK VÉI A FELTALÁLOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJÁÉ au Szerkesztőségés kiadóhivatal Budapest, VII., Erzsebet-körut 26. TELEFON 826. Főszerkesztő: Dr. HALÁSZ ALADÁR Fele'ős szerkesztő : PÁRTOS MIKSA gépészmérnök egész ‘£*3* .. félévre­Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én. Vasutügyi dijpályázat. A „Verein Deutscher Eisenbahnverwaitung“ nyílt pályázatot hirdet, melyre 30.000 M összdijat tűzött ki és pedig: A) vasutügyi találmányok és javításokra, melyek jelentős előnyt és hasznot nyújtanak: 1. építészeti berendezések és azok fenntartása; 2. (az üzemeszközök) a forgalmi eszközök épí­tése és karbantartása; 3. önműködő jelző, távíró- és sürgönyberen­dezések, állitószerkezetek, biztonsági készülékek stb. 4. a vasutak üzeme és igazgatásánál. B) A vasutügyre vonatkozó jelentős irodalmi munkálatokra. A dijak 1500 és 7500 M között váltakoznak. Kidolgozásra ajánltatnak a következő felada­tok; megjegyezvén, hogy egyéb a vasutügyre vonat­kozó, itt fel nem sorolt munkák is figyelembe vétet­nek és a bíráló bizottság által jutalomra ajánlhatók: a) mozdonyok önfütése; b) a személyszállító, különösen hosszabb vona­tok gőzfűtésének javítása, a hatásfok emelése, a részletek javítása, a fütőkapcsolók magas árának csökkentése; c) oly légféktömlő-kapcsoló, mely a vezeté­ken alkalmazott elzárócsapokat kiküszöböli anél­kül, hogy a vonatok önműködő szétkapcsolódását befolyásolná; d) készülék, melynek segélyével különösen hosszú személy- és tehervonatoknál, alagutakban is, a mozdony- és kocsiszemélyzet egymással érte­kezhet, a vonaton végigvezető fékkészülék mellő­zésével ; é) olcsó, könnyen kezelhető és a podgyász- kocsiban vihető mérleg, melynek segélyével a vonat­személyzet oly állomásokon, hol hídmérleg nincs, a kocsirakomány súlyát és különösen a túlterhe­lést megállapíthassa; /) készülék, mellyel 300 kg. hordképességü kis- és pályafelvigyázói koc-ik a nyilt pályán, kevés idő- és erőszükséglettel kiemelhetők; g) oly 40 km. sebességgel haladó, 3—4 sze­mély szállítására berendezett motorjárgány, melyet két ember könnyen ki- és beemelhet, az időviszo­nyoknak megfelelően kezelhető és tetőzettel bírjon; h) egyszerű rakodókészülék, mellyel a ki- és berakodás gyorsan és biztosan lebonyolítható: 1. az áruraktárnál, 2. a szabad pályán és pályaudvarokon a sin- magasságtól; i) a forgalomelosztási eljárás, a teherforgalmi bevétel, elszámolás és leszámolás és a díjtételek meghatározásának egyszerűsítése. A pályázati feltételek a következők: 1. Csak oly javítások és találmányok, vala­mint idevonatkozó irodalmi művek vétetnek tekin­tetbe, melyek 1905. évi julius hó 16. és 1911. év julius hó 15-dike közötti időben kerültek kivitelre, azaz jelentek meg; 2. minden javítás és találmány csak úgy vehet részt a pályázatban, ha az egy a Verein Deutscher Eisenbahnverwaltung-hoz tartozó vasútnál a be­jelentés előtt már kivitelre került és a díjra aján­lás ezen igazgatóság által történik; 3. pályadijat csak a találmány vagy javítás feltalálója, úgyszintén irodalmi műnél csakis a mű szerzője nyerhet; 4. a pályázatok tárgyát képező találmány vagy javítás rajzok, leírások és minták alapján magyará- zandók, hogy azok tulajdonságáról, kiviteléről és működéséről biztos véleményt lehessen mondani; 5. valamely dijat nyert találmányra vagy javí­tásra szabadalmat kérni vagy azt kihasználni a fel­találónak szabad, de minden találmánnyal vagy javítással pályázó köteles a szabadalomból kifolyó azon föltételeket megadni, melyeket a találmány vagy javítás felhasználásáért az egyesülettől kíván; Lapunk legközelebbi száma február hó 1-én jelenik meg.

Next

/
Thumbnails
Contents