Technikai Kurir, 1930 (1. évfolyam, 1-8. szám)

1930-05-01 / 1. szám

I. évfolyam. í еда /п a£í üli Budapest, 19J0. május 1. 1. szám TECHNIKAI KURÍR A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETÉNEK HAVI ÉRTESÍTŐJE ^4 ■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——-— — ­Szerkesztéséért és kiadásáért felelős: PFEIFER IGNÁC nyug. miiegy. tanár, a magyar kémikusok egyesületének elnöke. Szerkesztőség: BUDAPEST, VJ., DESSEVVFFY-UCCA 47. ^ '■■^ЮЪЦ-O' ~*iUüT'w B"J> pw* w v mp^^*mß^^^**^m*** Bevezető A magyar kémikusok egyesületének huzamos időn át a „Chenüsche Rundschau“ cimii magyar-német nyelvű félhavi folyóirat volt hivatalos értesítője. Az egyesület a „Chemische Rundschau“-val való összeköt­tetését teljes barátsággal felbontotta és ezen a helyen is köszönettel kell megemlékeznünk a „Giern. Rund­schau“ szerkesztőjéről és kiadójáról, akik összekötte­tésünk egész tartama alatt a legnagyobb készséggel és előzékenységgel állottak egyesületünk rendelkezésére. Hogy a kapcsolatunkat a „Chemische Rund- schau“-val mindazonáltal felbontottuk, annak oka egy­részt az volt, hogy az Egyesületet anyagilag tehermen­tesíteni akartuk, másrészt pedig eleget akartunk tenni annak a minden oldalról megnyilvánult óhajtásnak, hogy az Egyesületnek magának próbáljunk lapot te­remteni. A „Technikai Kurír“ jelen száma az első bátorta­lan lépés ez irányban, egyelőre csak havi értesítője az Egyesületnek, megindul azonban azzal a szándékkal, hogy mihelyt anyagilag megalapozható lesz, féüiavi teljes terjedelmű műszaki folyóirattá alakuljon át, amely az Egyesület hivatalos közleményein kívül, * rö­vidéül) eredeti közleményeket, gazdasági híreket, fő­képpen pedig szélesebb technikai köröket is érdeklő referátumokat közöljön. *, Kérjük tagtársainkat, hogy ezen kísérletünket jó­indulattal támogassák. A szerkesztő. Ankéísorozaf az uj cyanozási rendelet­tervezet tárgyában A kereskedelemügyi minisztérium uj rendeletet szándékozik kiadni, mellyel a cyánozással történő fé­regirtást akarja szabályozni. E célból a kereskedelem­ügyi minisztériumban több ízben ankétot tartottak, amelyeken Jezsomts államtitkár elnöklete alatt az érde­kelt testületek és hivatalok kiküldöttjei, valamint a Mérnöki Kamara és Egyesületünk is képviseltették magukat és megtárgyalták a kiadandó rendelet szöve­gezését. ^ "v ’ ' ' nöki Kamara ki­k el és álláspont- diez kötött ipar- délyt elsősorban ró vegyészmér­nél közvetlenül ott an. al-inek 1 T V’ f intelligenciát és technikai előtanulmányokat igénye — amennyiben az épitéstechnika, falak anyagának Eme rete stb. is szükséges a helyes és sok esetben saját fele­lősségre történő intézkedésnél, — hogy ezzel a műnk,, val csakis vegyészmérnöki képzettségű egyéneket lebe megbízni. Jezsovits államtitkár felkérésére Egyesületünk i rendelettervezet minden részére aprólékosan kitérjem beadványban ismerteti ezen fent leirt szemoontoka az ankétokon megnyilvánult hangulatból Ítélve, meg van a remény arra, hogy a cyánozási iparággal кареsо latban vegyészmérnököknek megélhetést fogunk ti dni teremteni. Kérjük a tagok címváltozását U "inlntlfoni I Utói zott, ar nyomtat szaérkezntK. i......— ___ elve sztjük kapcsolatainkat, amit bizonyára egyik tagi sunk sem kiván, kérjük Egyesületünk tagjait, hogy cimÜK megváltozását minden esetben haladéktalanul közölni szíveskedjenek, hogy részükre szóló küldeményeinkben semmiféle fennakadás ne legyen! A Magyar Kémikusok Egyesületének 1930. évi február hó 26-án tartott választ mányi ütésen, melyen Pfeifer Ignác elnöklete mellett 16 választmámi tag vett-részt, tagfelvétel során egyhangúlag tagul > f tetett fel dr. Fellner Vilmos, a Leipziger Vilmos cég beltagja. Választmány a Mérnöki Kamara kapcsolatban 3 tagú bizottságot küld*' feladata volt mindazon intézkedések m a Mérnöki Kamarai választásokkal tak. Elnök az egyesületi lap ügyi, miniszterelnökségtől engedélyt ké címen megjelenő lap kiadására, r hivatalos lapja legyen a jövőben. Főtitkár h. jelenti, hogy a működő Nemzetközi Munkai! Egyesületünknek a mérnöki r kozó jelentését, amihez Egy' nyokról szóló jelentést adó' hivatal a jelentésben felhaf (E jelentés ismertetés ható.)

Next

/
Thumbnails
Contents